Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan muuttoliikeagenda: Komissio raportoi eurooppalaisen raja- ja merivartioston saattamisesta täyteen toimintavalmiuteen

Bryssel 25. tammikuuta 2017

Euroopan komissio esittää tänään kertomuksen siitä, miten eurooppalaisen raja- ja merivartioston saattamisessa täyteen toimintavalmiuteen on edistytty ja mitä on vielä tehtävä.

Euroopan raja- ja merivartioviraston perustamisesta on nyt kulunut kolme kuukautta. Sinä aikana on luotu pakolliset nopean toiminnan rajavartija- ja kalustoreservit ja aloitettu eurooppalaisten palautusinterventioryhmien muodostaminen. Niitä voidaan käyttää tukemaan jäsenvaltioita, joilla on ensisijainen rooli ja toimivalta ulkorajojen valvonnan vahvistamisessa. Euroopan raja- ja merivartiovirastolla on tällä hetkellä yli 1 550 virkamiestä EU:n ulkorajoilla tukemassa ja täydentämässä jäsenvaltioiden omia rajavartijoita, joita on yli 100 000. Kyseessä on tähän mennessä mittavin jäsenvaltioiden resurssien yhdistäminen. Euroopan raja- ja merivartioviraston käynnissä olevissa operaatioissa on kuitenkin edelleen resurssivajausta, ja jäsenvaltioiden onkin huolehdittava tarpeiden täyttämisestä asianmukaisesti.

Jäsenvaltioiden yhteinen investointi ja panostus siihen, että eurooppalainen raja- ja merivartiosto saadaan mahdollisimman nopeasti täyteen toimintavalmiuteen, on osoitus jäsenvaltioiden käytännön sitoutumisesta vastuun jakamiseen ja solidaarisuuden osoittamiseen yhteisen edun nimissä. Jäsenvaltiot ovat edustettuina viraston hallintoneuvostossa.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan Euroopan raja- ja merivartioviraston perustaminen hyväksyttiin ennätysajassa ja osapuolet ovat tehneet viimeiset kolme kuukautta tauotta työtä sen varmistamiseksi, että virasto voi toimia aina tarvittaessa ja missä tahansa EU:n ulkorajoilla mahdollisimman nopeasti. Komissio ehdottaa nyt uusia käytännön toimenpiteitä tämän työn vauhdittamiseksi. ”Pyydän jäsenvaltioita lähettämään tarvittavan henkilöstön ja kaluston, jotta virasto saadaan pian täyteen toimintavalmiuteen”, komissaari vetoaa.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaavan komissaarin Dimitris Avramopoulosin mukaan EU on kolmessa kuukaudessa ottanut uskomattomia edistysaskelia eurooppalaisen raja- ja merivartioston toiminnan laajentamisessa. Rajavartijoista ja kalustosta koostuvat nopean toiminnan reservit on perustettu, ja niiden ansiosta henkilöstöstä tai kalustosta ei ole enää pulaa EU:n alueella mahdollisesti syntyvissä hätätilanteissa. Lisäksi uudet eurooppalaiset palautusinterventioryhmät tukevat jäsenvaltioita niiden pyrkiessä tehostamaan laittomien siirtolaisten palauttamista, joka on yksi Euroopan muuttoliikeagendan ydinajatuksista. ”Kehotan kaikkia osapuolia jatkamaan toimintaa ja yhteistyötä, jolla eurooppalainen raja- ja merivartiosto saadaan nopeasti täyteen toimintavalmiuteen”, komissaari toteaa.

Kertomuksessa esitellään edistymistä viidellä nopean täytäntöönpanon painopistealalla, jotka jäsenvaltiot vahvistivat oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa huhtikuussa 2016:

  • Pakollinen resurssien yhdistäminen Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston nopean toiminnan kyvyn parantamiseksi. Viraston välittömässä käytössä on ollut 7. joulukuuta lähtien 1 500 rajavartijasta ja muusta virkamiehestä koostuva nopean toiminnan reservi, jonka tehtävänä on tukea jäsenvaltioiden pyynnöstä kansallisia rajavartijoita välittömissä interventioissa. Henkilöreservin tukena on nopean toiminnan kalustoreservi, johon kuuluu muun muassa aluksia ja helikoptereita nopeita rajainterventioita varten. Nopean toiminnan voimavarat täydentävät niin viraston käynnissä olevia yhteisiä operaatioita kuin vastuussa olevien jäsenvaltioiden kansallisia rajavartijoita.
  • Ennakoivat haavoittuvuusarvioinnit. Jäsenvaltioiden valmiuksia selviytyä haasteista ulkorajoilla arvioidaan vuosittain, ja sitä varten on laadittu yhteinen haavoittuvuusarviointimenetelmä. Euroopan raja- ja merivartiovirasto aloitti tammikuussa 2017 keräämään tietoa jäsenvaltioiden valmiuksista. Tietoja käytetään lähtö- ja vertailukohtana vuonna 2017 tehtävissä haavoittuvuusarvioinneissa.
  • Tuki palauttamisille. Palauttamisten valvojista, saattajista ja asiantuntijoista on muodostettu kolme uutta reserviä, joiden yhteenlaskettu vahvuus on 690 henkilöä. Reservit ovat olleet käytettävissä 7. tammikuuta 2017 lähtien. Niiden avulla Euroopan raja- ja merivartiovirasto voi tukea jäsenvaltioita palauttamisten järjestämisessä ja koordinoinnissa sekä palauttamisten ja takaisinoton tiimoilta tehtävässä yhteistyössä kolmansien maiden kanssa. Virasto on jo lisännyt merkittävästi palauttamisiin liittyvää toimintaa. Sen jälkeen kun uusi asetus tuli voimaan lokakuussa 2016, virasto on järjestänyt 78 operaatiota, joissa palautettiin 3 421 laitonta siirtolaista. Määrä on suurempi kuin koko vuoden 2015 luku (vuonna 2016 operaatiota oli kaikkiaan 232 ). Komissio esittää lähiviikkoina palauttamisia koskevan tarkistetun toimintasuunnitelman.
  • Valitusmekanismin käyttöönotto. Lokakuun 6. päivänä 2016 otettiin käyttöön valitusmekanismi, jonka avulla valvotaan ja varmistetaan, että Euroopan raja- ja merivartioviraston toiminnassa kunnioitetaan perusoikeuksia.
  • Asemaa koskeva mallisopimus operatiivisesta yhteistyöstä ensisijaisten kolmansien maiden kanssa. Euroopan raja- ja merivartiovirasto voi uusien toimivaltuuksiensa nojalla toteuttaa operaatioita naapureina olevien kolmansien maiden alueella edellyttäen, että asiasta on sovittu etukäteen. Komissio hyväksyi marraskuussa 2016 asemaa koskevan mallisopimuksen. Komissio on valinnut Serbian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ensisijaisiksi kolmansiksi maiksi. Se on tänään pyytänyt neuvostolta valtuutusta aloittaa neuvottelut molempien maiden kanssa.

Kertomuksessa luetellaan myös käytännön toimet ja seuraavat vaiheet, joilla varmistetaan, että eurooppalainen raja- ja merivartiosto on täysin toimintavalmis ja varusteltu. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarvittavat resurssit ovat aina Euroopan raja- ja merivartioviraston pyynnöstä käytettävissä käynnissä oleviin ja tuleviin yhteisiin operaatioihin sekä nopeita rajainterventioita toteuttaviin pakollisiin reserveihin. Jäsenvaltioiden on myös seurattava haavoittuvuusarviointien tuloksia ja korjattava havaitut puutteet ripeästi. Tämän työn alkuvaiheen tuloksia on hyödynnettävä toimissa, joilla havaituista haavoittuvuuksista kaikkein kiireellisimmät korjataan mahdollisimman nopeasti. Tämä tarkoittaa sitä, että lähikuukausina on voitava korjata haavoittuvuudet, jotka ovat kytköksissä suurimpiin muuttoliikkeen aiheuttamiin haasteisiin.

Nyt julkaistava kertomus on järjestyksessä ensimmäinen kertomus, jonka tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että EU:lla on oikeat välineet ja toimintatavat EU:n ulkorajojen turvaamiseksi nykyistä paljon paremmin. Seuraava edistymiskertomus on tarkoitus antaa maaliskuussa 2017.

Tausta

Puheenjohtaja Juncker ilmoitti unionin tilasta 9. syyskuuta 2015 pitämässään puheessa eurooppalaisen raja- ja merivartioston perustamisesta. Se on yksi Euroopan muuttoliikeagendassa esitetyistä toimenpiteistä, joilla parannetaan EU:n ulkorajojen valvontaa ja turvallisuutta ja tuetaan jäsenvaltioiden lähettämiä kansallisia rajavartijoita. Koska Schengen-alueella ei ole sisärajoja, sen kestävyys perustuu siihen, että EU:n ulkorajat turvataan tehokkaasti.

Euroopan komissio esitti 15. joulukuuta 2015 asetusehdotuksen Euroopan raja- ja merivartioviraston perustamisesta, jotta voidaan vastata uusiin haasteisiin ja poliittisiin realiteetteihin, joita EU:lla on muuttoliikkeen ja sisäisen turvallisuuden osalta. Virasto nojaa Frontexin olemassa oleviin rakenteisiin. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät eurooppalaisen raja- ja merivartioston perustamisesta annetun asetuksen ennätyksellisen lyhyessä yhdeksän kuukauden ajassa.

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto aloitti toimintansa 6. lokakuuta 2016. Se on tärkein yksittäinen tekijä pyrittäessä vahvistamaan EU:n ulkorajojen valvontaa. Täydessä toimintavalmiudessa sen pitäisi mahdollistaa paluu vapaan matkustamisen alueeseen ilman sisärajoja.

Viraston EU:lta saama rahoitus kasvaa 250 miljoonasta eurosta 320 miljoonaan euroon vuosina 2016–2020, ja viraston henkilöstömäärä kasvaa samalla ajanjaksolla 400:sta 1000:een.

Lisätietoja

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle eurooppalaisen raja- ja merivartioston toimintavalmiuteen saattamisesta

TIETOSIVU: Euroopan raja- ja merivartiovirasto

Euroopan komission verkkosivu Euroopan ulkorajojen turvaamisesta

EU:n raja- ja merivartioviraston (Frontexin) sivusto

IP/17/123

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar