Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска програма за миграцията: Комисията докладва за напредъка в постигането на пълна оперативност от новата eвропейска гранична и брегова охрана

Брюксел, 25 януари 2017 r.

Европейската комисия днес прави равносметка на отбелязания напредък и на необходимата в бъдеще работа за постигането на пълна оперативност от новата eвропейска гранична и брегова охрана.

Три месеца след създаването на Агенцията са приключени важни етапи, в това число сформирането на задължителни резерви за бързо реагиране, включващи гранични служители и оборудване, и стартирането на процес по набиране на нови резерви за екипите за намеса в областта на връщането. Те могат да бъдат използвани в подкрепа на онези държави членки, които имат първостепенна роля и компетентност в засилването на контрола по външните граници. Понастоящем Европейската агенция за гранична и брегова охрана е изпратила над 1 550 служители в помощ на държавите членки по техните външни граници, които допълват съществуващия национален капацитет на държавите членки, възлизащ на повече от 100 000 гранични служители. Макар това да е най-мащабното до момента обединяване на ресурси на държавите членки, провежданите в момента операции на Европейската агенция за гранична и брегова охрана продължават да бъдат изправени пред недостиг на човешки ресурси и държавите членки трябва да направят необходимото за намирането на подходящи решения за този недостиг.

Съвместните инвестиции и участие от страна на държавите членки, за да се гарантира, че европейската гранична и брегова охрана е напълно оперативна във възможно най-кратки срокове, е практически израз на ангажимента на държавите членки да споделят отговорността и да демонстрират солидарност в името на общия интерес. Държавите членки са представени в нейния Управителен съвет.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „След като европейската гранична и брегова охрана беше договорена в рекордно кратки срокове, всички заинтересовани страни работеха на пълни обороти през последните три месеца, за да направят необходимото Агенцията да може да се намесва колкото е възможно най-бързо по всяко време и навсякъде по нашите общи граници. Сега предлагаме по-нататъшни конкретни стъпки за ускоряване на работата в тази област. Приканвам държавите членки да предоставят необходимите човешки ресурси и оборудване, за да може Агенцията скоро да е напълно оперативна.“

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Само за три месеца отбелязахме забележителен успех в разгръщането на дейностите на европейската гранична и брегова охрана. Вече са реалност резервите за бързо реагиране, съставени от гранични служители и от оборудване, като гаранция за това, че вече няма да има недостиг на персонал или оборудване при извънредни ситуации в целия ЕС. Наред с това, новите резерви с екипи за намеса в областта на връщането ще оказват подкрепа на държавите членки в усилията им да подобрят процеса на връщане на незаконните мигранти — ключов елемент от нашата европейска програма за миграцията. Призовавам всички заинтересовани страни да продължат работата и сътрудничеството си за пълното и експедитивно изграждане на европейската гранична и брегова охрана във всички аспекти на нейния потенциал.“

В докладът се прави равносметка на напредъка, отбелязан в петте основни приоритетни области, избрани за бързо изпълнение и одобрени от държавите членки по време на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи през април 2016 г.:

  • Задължително обединяване на ресурси за укрепване на способността за бързо реагиране на Европейската агенция за гранична охрана: С цел подсилване на персонала на компетентните национални гранични служби от 7 декември насам на непосредствено разположение на Агенцията са предоставени 1 500 гранични служители и друг тип персонал, влизащи в състава на Резерв за бързо реагиране, за да оказват подкрепа на място, по искане на държавите членки, под формата на операции за незабавна намеса заедно с Резерв от оборудване за бързо реагиране, състоящ се от плавателни средства и хеликоптери, които да участват в операции за бърза гранична намеса. Ресурсите за бързо реагиране допълват провежданите от Агенцията съвместни операции и националните гранични служители на компетентната държава членка.
  • Превантивни оценки на уязвимостта: Приета е обща методика за оценка на уязвимостта, чрез която да се извършва ежегодна оценка на способността на държавите членки да се справят с предизвикателствата по външните граници. През януари 2017 г. Европейската агенция за гранична и брегова охрана започна събирането на данни за капацитета на държавите членки, които да служат като основна отправна точка за извършването на оценките за уязвимост през 2017 г.
  • Подкрепа при връщане: От 7 януари 2017 г. са налице три нови резерва, в състава на които влизат 690 наблюдаващи и ескортиращи лица, и специалисти в областта на връщането, което позволява на Европейската агенция за гранична и брегова охрана да оказва подкрепа на държавите членки при организирането и координирането на операции по връщане и при координирането с трети държави на действия по връщане и обратно приемане. Агенцията вече значително е увеличила броя на дейностите си в областта на връщането. От влизането в сила на новия регламент през октомври 2016 г. Агенцията е организирала 78 операции по връщането на 3 421 незаконни мигранти, т.е. повече отколкото през цялата 2015 година (общо за 2016 г.: 232 операции). 232 операции). През следващите седмици Комисията ще представи преразгледан план за действие в областта на връщането.
  • Създаване на механизъм за жалби: На 6 октомври 2016 г. беше създаден механизъм за жалби, който да наблюдава и да гарантира зачитането на основните права в дейностите, извършвани от Европейската агенция за гранична охрана.
  • Модел на споразумение за статуса, с цел оперативно сътрудничество с приоритетни трети държави: Съгласно новия си мандат Европейската агенция за гранична и брегова охрана има право да извършва операции на територията на съседни трети държави, което подлежи на предварително споразумение. През ноември 2016 г. Комисията прие модел на споразумение за статуса. Комисията посочи Сърбия и бившата югославска република Македония като приоритетни трети държави и днес поиска от Съвета да разреши започването на преговори с тези две държави.

В доклада се посочват също конкретни действия и следващи стъпки, които се налагат с оглед постигането на напълно оперативна и оборудвана eвропейска гранична и брегова охрана. Държавите членки трябва да гарантират, че необходимите ресурси винаги са на разположение при поискване от Европейската агенция за гранична и брегова охрана за провеждани в момента и за бъдещи съвместни операции, както и за изпращане на място на задължителните резерви за бърза гранична намеса. Освен това държавите членки ще трябва да предприемат последващи действия във връзка с резултатите от оценките на уязвимостта и бързо да отстраняват установените недостатъци. По-специално, ранните резултати от тази дейност трябва да допринесат на първо място за отстраняването на най-неотложните сред установените слабости. Това означава през идните месеци да бъдат отстранени слабостите, свързани с основните предизвикателства на миграцията, пред които сме изправени.

Настоящият доклад е първият от поредица доклади, чиято заложена цел е да представят полезна информация, за да се гарантира, че разполагаме с правилните инструменти и отговори за много по-добра защита на външните граници. Предвижда се следващият доклад за напредъка да се публикува през март 2017 г.

Контекст

Създаването на европейска гранична и брегова охрана, обявено от председателя на Комисията Юнкер в речта му от 9 септември 2015 г. за състоянието на Съюза, е част от мерките, набелязани в Европейската програма за миграцията, за засилване на управлението и сигурността на външните граници на ЕС и за подкрепа на националните гранични охрани, осигурени от държавите членки. Шенгенското пространство без вътрешни граници може да бъде поддържано единствено ако ефективно се гарантират сигурността и защитата на външните граници.

На 15 декември 2015 г. Европейската комисия представи законодателно предложение за създаването на европейска гранична и брегова охрана чрез надграждане върху съществуващите структури на Frontex, за да се отговори на новите предизвикателства и политически реалности, пред които е изправен ЕС по отношение както на миграцията, така и на вътрешната сигурност. Европейският парламент и Съветът дадоха одобрението си за регламента за европейската гранична и брегова охрана в рекордно кратък срок от едва девет месеца.

Европейската агенция за гранична и брегова охрана беше създадена на 6 октомври 2016 г. и е ключов елемент в укрепването на контрола на външните граници на ЕС. Нейното пълноценно функциониране следва да даде възможност за връщане към шенгенските принципи на свободното пътуване без вътрешни граници.

Финансирането от ЕС за Агенцията постепенно ще бъде увеличено от 250 милиона евро през 2016 г. на 320 милиона евро през 2020 г., а персоналът на Агенцията ще нарасне от 400 през 2016 г. на 1 000 служители през 2020 г.

За повече информация

Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно привеждането в действие на Европейската агенция за гранична и брегова охрана

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Новата Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Гарантиране на сигурността по границите на Европа: Уебсайт на Европейската комисия

Уебсайт на Европейска агенция за гранична и брегова охрана

IP/17/123

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar