Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Vårprognos 2017: stadig tillväxt i sikte

Bryssel den 11 maj 2017

Vårprognos 2017: stadig tillväxt i sikte

Den europeiska ekonomin har gått in i sitt femte år av återhämtning, som nu omfattar alla EU-länder. Denna utveckling förväntas fortsätta i en till övervägande del stabil takt nästa år.

I Europeiska kommissionens vårprognos som offentliggjordes idag förväntas euroområdets BNP-tillväxt ligga på 1,7 % 2017 och 1,8 % 2018 (motsvarande siffor i vinterprognosen var 1,6 % respektive 1,8 %). BNP-tillväxten i hela EU väntas ligga kvar på 1,9 % under båda åren (1,8 % under båda åren i vinterprognosen).

– Dagens ekonomiska prognos visar att tillväxten inom EU har fått ny fart och arbetslösheten fortsätter att minska, säger Valdis Dombrovskis, vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Men bilden är mycket olika från medlemsland till medlemsland, och bättre resultat noteras i de ekonomier som har genomfört mer långtgående strukturreformer. För att återställa jämvikten behöver vi beslutsamma reformer i hela Europa som gäller allt från att öppna upp våra produkt- och tjänstemarknader till att modernisera arbetsmarknaden och välfärdssystemen. I en tid av demografisk och teknisk förändring måste också våra ekonomier utvecklas och erbjuda fler möjligheter och skapa en bättre levnadsstandard för befolkningen, fortsätter Valdis Dombrovskis.

– Europa går in sitt femte år i rad av tillväxt som understöds av gynnsamma penningpolitiska åtgärder, robust förtroende hos företag och konsumenter och en starkare världshandel, säger Pierre Moscovici, kommissionär med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen. Det är också goda nyheter att den stora osäkerhet som har präglat de senaste tolv månaderna kan vara på väg att börja minska. Men återhämtningen i euroområdet är fortsatt ojämn när det gäller sysselsättning och investeringar. Att angripa orsakerna till dessa skillnader är den viktigaste utmaning som vi måste ta itu med under de kommande månaderna och åren, fortsätter Pierre Moscovici.

Den globala tillväxten kommer att öka

Den globala ekonomin tog fart sent i fjol och tidigt i år då tillväxten i många utvecklade och framväxande ekonomier började öka samtidigt. Den globala tillväxten (exklusive EU) förväntas öka till 3,7 % i år och 3,9 % under 2018 jämfört med 3,2 % år 2016 (oförändrat jämfört med vinterprognosen) eftersom den kinesiska ekonomin fortsätter att vara motståndskraftig på kort sikt och i takt med att stigande råvarupriser hjälper andra tillväxtekonomier. Utsikterna för den amerikanska ekonomin är i stort sett oförändrade jämfört med vintern. På det hela taget förväntas nettoexporten vara neutral när det gäller euroområdets BNP-tillväxt 2017 och 2018.

En tillfällig ökning av den totala inflationen

Inflationen har ökat betydligt under de senaste månaderna, framför allt på grund av de höjda oljepriserna. Den underliggande inflationen, som utesluter de volatila priserna på energi och oförädlade livsmedel, har förblivit relativt stabil och legat betydligt under det långsiktiga genomsnittet. Inflationen i euroområdet beräknas öka från 0,2 % 2016 till 1,6 % 2017, innan den återgår till 1,3 % 2018, då effekten av stigande oljepriser mattas av.

Den privata konsumtionen minskar i takt med inflationen, investeringarna ligger kvar på en oförändrad nivå

Den privata konsumtionen, som varit den viktigaste drivkraften för tillväxt under de senaste åren, upplevde den snabbaste ökningstakten på tio år under 2016, som dock kommer att bli måttligare i år eftersom inflationen delvis urholkar hushållens förbättrade köpkraft. Inflationen förväntas sjunka under nästa år, och då bör den privata konsumtionen återhämta sig något. Investeringarna förväntas öka i en tämligen jämn takt men hämmas fortfarande av de svaga tillväxtutsikterna och behovet av att fortsätta skuldneddragningen i vissa sektorer. Ett antal faktorer stöder en successiv återhämtning, t.ex. ökat kapacitetsutnyttjande, företagens lönsamhet och attraktiva finansieringsvillkor, bland annat genom investeringsplanen för Europa.

Arbetslösheten fortsätter att minska

Arbetslösheten fortsätter att uppvisa en nedåtgående trend men är fortfarande hög i många länder. I euroområdet förväntas arbetslösheten minska till 9,4 % 2017 och 8,9 % 2018, vilket är den lägsta nivån sedan början av 2009. Detta är möjligt tack vare ökande inhemsk efterfrågan, strukturella reformer och andra politiska åtgärder i vissa länder som främjar ett stabilt skapande av arbetstillfällen. Trenden i EU som helhet förväntas var ungefär densamma, med en arbetslöshet som beräknas minska till 8,0 % 2017 och 7,7 % 2018, vilket är den lägsta nivån sedan slutet av 2008.

Läget för de offentliga finanserna förbättras

Både underskottet i de offentliga finanserna och bruttoskuldkvoten förväntas minska under 2017 och 2018, både i euroområdet och EU. Lägre räntebetalningar och återhållsamma löneökningar i den offentliga sektorn bör säkerställa att underskotten fortsätter att minska, om än i långsammare takt än under de senaste åren. I euroområdet beräknas underskottet i de offentliga finanserna minska från 1,5 % av BNP 2016 till 1,4 % 2017 och 1,3 % 2018, medan det i EU förväntas minska från 1,7 % 2016 till 1,6 % 2017 och 1,5 % 2018. I euroområdet beräknas skuldkvoten minska från 91,3 % BNP 2016 till 90,3 % 2017 och 89,0 % 2018, medan skuldkvoten i EU som helhet förväntas minska från 85,1 % 2016 till 84,8 % 2017 och 83,6 % 2018.

Riskerna i samband med prognosen är mer balanserade men pekar fortfarande nedåt

Osäkerheten kring de ekonomiska utsikterna är fortsatt stor. På det hela taget har riskerna blivit mer balanserade än i vintras men det är fortfarande fråga om nedåtrisker. Externa risker är knutna t.ex. till USA:s framtida ekonomiska politik och handelspolitik och mer övergripande geopolitiska spänningar. Kinas ekonomiska anpassning, banksektorns hälsa i Europa och de kommande förhandlingarna med Storbritannien om landets utträde ur EU betraktas också som möjliga nedåtrisker i prognosen.

Bakgrund

Denna prognos är baserad på en uppsättning tekniska antaganden rörande växelkurser, räntor och råvarupriser med avklippsdatum den 25 april 2017. Antaganden om räntenivåer och råvarupriser avspeglar marknadsförväntningar härledda från derivatmarknader vid den tidpunkt då prognosen utarbetades. För alla andra inkommande uppgifter, inbegripet antaganden om regeringspolitik, beaktas i denna prognos information som inkommit fram till och med den 25 april 2017. Förutsatt att politiken tillkännages på ett trovärdigt sätt och specificeras i tillräcklig detalj bygger beräkningarna på antagandet om en oförändrad politik.

Läs mer

Vårprognos 2017:

EU:s ekonomiska prognos – förklarande webbplats

Följ vicepresident Dombrovskis på Twitter: @VDombrovskis

Följ kommissionsledamoten Moscovici på Twitter: @Pierremoscovici

Följ GD ECFIN på Twitter: @ecfin

Pressmeddelande - Ekonomisk vinterprognos 2017: Stadig kurs i krabb sjö.

Ekonomisk vinterprognos 2017

IP/17/1237

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar