Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kevään 2017 talousennuste: Tiedossa vakaata kasvua

Bryssel 11. toukokuuta 2017

Kevään 2017 talousennuste: Tiedossa vakaata kasvua

Euroopan talous elpyy jo viidettä vuotta, ja elpymistä on nyt nähtävissä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Suuntauksen odotetaan jatkuvan pitkälti vakaana tänä ja seuraavana vuonna.

Tänään julkaisemassaan kevään talousennusteessa Euroopan komissio arvioi, että euroalueen BKT:n kasvu on 1,7 prosenttia vuonna 2017 ja 1,8 prosenttia vuonna 2018 (talven talousennusteessa vastaavat luvut olivat 1,6 ja 1,8 prosenttia). EU:n BKT:n kasvun odotetaan säilyvän vakaana 1,9 prosentissa molempina vuosina (talven talousennusteessa vastaava luku oli 1,8 prosenttia).

”Tänään julkaistun talousennusteen mukaan kasvu voimistuu ja työttömyys jatkaa laskuaan EU:ssa. Jäsenvaltioiden tilanteet poikkeavat kuitenkin toisistaan hyvin paljon. Tulokset ovat parempia niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat toteuttaneet perusteellisia rakenneuudistuksia. Tasapainon palauttamiseksi tarvitaan määrätietoisia uudistuksia kaikkialla Euroopassa. Näihin kuuluvat muun muassa tavara- ja palvelumarkkinoiden avaaminen sekä työmarkkinoiden ja sosiaaliturvajärjestelmien uudistaminen. EU:n talouksien on kehityttävä väestönmuutosten ja teknologisten muutosten myötä, jotta ne voivat tarjota kansalaisilleen enemmän mahdollisuuksia ja paremman elintason”, totesi eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis, joka on myös rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komissaari.

”Talous kasvaa Euroopassa nyt jo viidettä peräkkäistä vuotta. Kasvun taustalla ovat elvyttävä rahapolitiikka, yritysten ja kuluttajien vankka luottamus ja maailmankaupan vilkastuminen. Lisäksi viimeksi kuluneina 12 kuukautena vallinnut suuri epävarmuus näyttäisi alkavan väistyä, mikä on hyvä merkki. Euroalueella työllisyys ja investoinnit elpyvät kuitenkin edelleen epätasaisesti. Tulevien kuukausien ja vuosien tärkeimpänä haasteena onkin näiden erojen taustalla oleviin syihin puuttuminen”, totesi talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari Pierre Moscovici.

Maailmantalouden kasvu kiihtyy

Maailmantalouden kasvu kiihtyi viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alkupuolella. Tämä oli seurausta kasvun samanaikaisesta nopeutumisesta monissa kehittyneissä ja nousevissa talouksissa. Maailmantalouden kasvun (ilman EU:ta), joka oli 3,2 prosenttia vuonna 2016, odotetaan kiihtyvän 3,7 prosenttiin tänä vuonna ja 3,9 prosenttiin vuonna 2018 (myös talven talousennusteen mukaan). Kasvun nopeutumista tukevat Kiinan talouden säilyminen vakaana lähitulevaisuudessa ja hyödykehintojen elpyminen, jolla on myönteinen vaikutus muihin kehittyviin talouksiin. Yhdysvaltain talouden näkymät ovat pitkälti samat kuin talven talousennusteessa. Odotuksena on, että nettoviennin vaikutus euroalueen BKT:n kasvuun on neutraali sekä vuonna 2017 että vuonna 2018.

Kuluttajahintainflaatio kiihtyy väliaikaisesti

Inflaatio on kiihtynyt merkittävästi viime kuukausina. Tämä johtuu lähinnä öljyn hinnannoususta. Pohjainflaatio, jossa ei oteta huomioon herkästi vaihtelevia energian ja jalostamattomien elintarvikkeiden hintoja, on kuitenkin säilynyt melko vakaana, ja se on merkittävästi pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Euroalueen inflaation, joka oli 0,2 prosenttia vuonna 2016, ennustetaan kiihtyvän 1,6 prosenttiin vuonna 2017 ja hidastuvan tämän jälkeen 1,3 prosenttiin vuonna 2018 öljyn hinnannousun vaikutusten hiipuessa.

Yksityinen kulutus vähenee inflaation myötä, mutta investoinnit pysyvät samalla tasolla

Yksityinen kulutus on viime vuosina ollut tärkein kasvun veturi. Se kasvoi vuonna 2016 nopeammin kuin 10 vuoteen. Tänä vuonna yksityisen kulutuksen odotetaan kuitenkin olevan maltillista, koska inflaatio syö osan kotitalouksien ostovoiman kasvusta. Inflaation odotetaan hidastuvan ensi vuonna, joten yksityisen kulutuksen voidaan odottaa lähtevän vähitellen kasvuun. Investointien odotetaan kasvavan melko tasaisesti. Kehitystä haittaavat edelleen kuitenkin maltilliset kasvunäkymät ja tarve jatkaa velkaantumisen purkamista eräillä aloilla. Tästä huolimatta on useita tekijöitä, jotka tukevat vähittäistä kasvua. Näitä ovat muun muassa kapasiteetin käyttöasteiden ja yritysten kannattavuuden kasvu sekä houkuttelevat rahoitusehdot, joita tarjotaan esimerkiksi Euroopan investointiohjelmassa.

Työttömyys vähenee edelleen

Työttömyyden lasku jatkuu, vaikka monissa jäsenvaltioissa työttömyys on edelleen korkea. Euroalueella työttömyyden odotetaan laskevan 9,4 prosenttiin vuonna 2017 ja 8,9 prosenttiin vuonna 2018, jolloin se olisi alhaisimmillaan vuoden 2009 alun jälkeen. Lasku on seurausta kotimaisen kysynnän kasvusta, rakenneuudistuksista ja muista eräiden jäsenvaltioiden hallitusten toteuttamista toimenpiteistä, joilla tuetaan työpaikkojen merkittävää lisäystä. Suuntauksen odotetaan olevan samankaltainen koko EU:ssa: työttömyyden ennustetaan laskevan 8,0 prosenttiin vuonna 2017 ja 7,7 prosenttiin vuonna 2018, jolloin se olisi alhaisimmillaan vuoden 2008 lopun jälkeen.

Julkisen talouden tila kohenee

Julkisen talouden alijäämän suhteessa BKT:hen ja julkisen talouden bruttovelan suhteessa BKT:hen odotetaan molempien supistuvan vuosina 2017 ja 2018 sekä euroalueella että EU:ssa. Alijäämät supistuvat edelleen pienempien korkomaksujen ja julkisen sektorin maltillisen palkkakehityksen ansiosta, joskin hitaammin kuin viime vuosina. Euroalueella julkisen talouden alijäämän, joka oli 1,5 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2016, ennustetaan supistuvan 1,4 prosenttiin vuonna 2017 ja 1,3 prosenttiin vuonna 2018. EU:n alijäämäsuhteen, joka oli 1,7 prosenttia vuonna 2016, odotetaan puolestaan supistuvan 1,6 prosenttiin vuonna 2017 ja 1,5 prosenttiin vuonna 2018. Euroalueen velkasuhteen, joka oli 91,3 prosenttia vuonna 2016, ennustetaan supistuvan 90,3 prosenttiin vuonna 2017 ja 89,0 prosenttiin vuonna 2018. Koko EU:n velkasuhteen, joka oli 85,1 prosenttia vuonna 2016, ennustetaan puolestaan supistuvan 84,8 prosenttiin vuonna 2017 ja 83,6 prosenttiin vuonna 2018.

Ennusteeseen liittyvät riskit ovat melko hyvin tasapainossa, mutta ne painottuvat edelleen odotettua heikompaan kehitykseen

Talouden näkymät ovat edelleen erittäin epävarmat. Riskit ovat yleisesti ottaen kuitenkin paremmin tasapainossa kuin talven talousennusteessa, mutta ne painottuvat edelleen heikomman kehityksen suuntaan. Ulkoiset riskit liittyvät muun muassa Yhdysvaltojen tulevaan talous- ja kauppapolitiikkaan sekä laajempiin geopoliittisiin jännitteisiin. Ennustetta mahdollisesti heikentäviin riskeihin kuuluvat myös Kiinan talouden sopeutus, Euroopan pankkisektorin tila sekä EU:sta eroavan Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävät neuvottelut.

Tausta

Tämä ennuste perustuu teknisiin oletuksiin vaihtokursseista, koroista ja hyödykkeiden hinnoista, sellaisina kuin ne olivat 25. huhtikuuta 2017. Korkoja ja hyödykkeiden hintoja koskevat oletukset heijastavat johdannaismarkkinoiden odotuksia ennusteen laadinta-ajankohtana. Kaikkien muiden saatujen tietojen, myös hallitusten toimia koskevien oletusten, tapauksessa ennusteessa on otettu huomioon 25. huhtikuuta 2017 käytettävissä olleet tiedot. Ennusteessa on oletettu, että politiikka säilyy muuttumattomana, paitsi silloin, kun uusista politiikkatoimista on annettu uskottava ja riittävän yksityiskohtainen ilmoitus.

Lisätietoja

Kevään 2017 talousennuste

EU:n talousennusteet – perustietoa

Seuraa varapuheenjohtaja Dombrovskisia Twitterissä: @VDombrovskis

Seuraa komissaari Moscovicia Twitterissä: @Pierremoscovici

Seuraa talouden ja rahoituksen pääosastoa Twitterissä: @ecfin

Lehdistötiedote – Talven 2017 talousennuste: Navigointia levottomilla vesillä

Talven 2017 talousennuste (englanniksi)

IP/17/1237

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar