Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Økonomisk prognose foråret 2017: stabil vækst forude

Bruxelles, den 11. maj 2017

Økonomisk prognose foråret 2017: stabil vækst forude

Den europæiske økonomi er trådt ind i sit femte år med økonomisk genopretning, som nu kommer alle EU's medlemsstater til gode. Denne udvikling forventes at fortsætte i et stabilt tempo i år og næste år.

I sin forårsprognose fra i dag forventer Europa-Kommissionen, at euroområdets økonomiske vækst bliver på 1,7 % i 2017 og 1,8 % i 2018 (1,6 % og 1,8 % i vinterprognosen). Væksten i BNP i EU som helhed forventes at forblive uændret på 1,9 % begge år (1,8 % begge år i vinterprognosen).

Valdis Dombrovskis, Kommissionens næstformand med ansvar for euroen og den sociale dialog samt for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Den økonomiske prognose fra i dag viser, at vi vil opleve en styrkelse af væksten og et fortsat fald i arbejdsløsheden i EU. Men billedet er meget forskelligt fra medlemsstat til medlemsstat, idet der er opnået bedre resultater i de økonomier, som har iværksat mere ambitiøse strukturreformer. For at genoprette balancen har vi brug for markante reformer i EU, lige fra åbning af vores markeder for produkter og tjenesteydelser til modernisering af arbejdsmarkedet og velfærdssystemerne. I en tid med demografiske og teknologiske forandringer er vores økonomier også nødt til at udvikle sig og tilbyde befolkningen flere muligheder og en bedre levestandard".

Pierre Moscovici, kommissær med ansvar for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, udtaler: "Europa er gået ind i sit femte år i træk med vækst, og væksten understøttes af en lempelig pengepolitik, robust tillid blandt virksomheder og forbrugere og fremgang i verdenshandelen. Det er også en god nyhed, at den usikkerhed, som har været kendetegnende for de seneste tolv måneder, er begyndt at blive mindre. Men genopretningen inden for job og investeringer i euroområdet er stadig ujævn. Håndteringen af årsagerne til denne forskel er vores vigtigste udfordring de kommende måneder og år".

Øget global vækst

Der var en positiv udvikling i den globale økonomi sidste år og i starten af i år med en samtidig vækst i mange udviklede økonomier og vækstøkonomier. Den globale vækst (undtaget EU) forventes at stige fra 3,2 % i 2016 (uændret fra vinterprognosen) til 3,7 % i år og 3,9 % i 2018, idet den kinesiske økonomi forbliver robust på kort sigt, og forbedringen af råvarepriserne hjælper andre vækstøkonomier. Udsigterne for den amerikanske økonomi er stort set uændrede i forhold til i vinters. Samlet set forventes den samlede eksport at have en neutral indvirkning på væksten i BNP i 2017 og 2018.

Midlertidig stigning i den samlede inflation

Inflationen er steget betydeligt i de seneste måneder, især på grund af stigende oliepriser. Kerneinflationen, som ikke omfatter de svingende priser på energi og uforarbejdede fødevarer, er imidlertid forblevet relativt stabil og langt under det langsigtede gennemsnit. Inflationen i euroområdet forventes at stige fra 0,2 % i 2016 til 1,6 % i 2017 for derefter at falde igen til 1,3 % i 2018, efterhånden som virkningen af de stigende oliepriser aftager.

Inflationsbetinget fald i privatforbruget, fortsat stabile investeringer

Det private forbrug, som har været den vigtigste drivkraft bag væksten de seneste år, oplevede den største stigning i 10 år i 2016, men ser ud til at blive mindre i år, da inflationen delvist udhuler husholdningernes øgede købekraft. Inflationen forventes at blive svagere næste år, således at privatforbruget igen vil stige. Investeringerne forventes at stige nogenlunde stabilt, men de vil fortsat være hæmmet af de beskedne vækstudsigter og behovet for at nedbringe gælden i nogle sektorer. En række faktorer understøtter et gradvist opsving, f.eks. en stigende kapacitetsudnyttelse, øget rentabilitet i virksomhederne og attraktive finansieringsbetingelser, bl.a. takket være investeringsplanen for Europa.

Fortsat fald i arbejdsløsheden

Arbejdsløsheden fortsætter med at falde, men er fortsat høj i mange lande. I euroområdet ventes den at falde til 9,4 % i 2017 og 8,9 % i 2018, hvilket er det laveste niveau siden begyndelsen af 2009. Dette skyldes den stigende indenlandske efterspørgsel, strukturreformer og andre offentlige politikker i visse lande, som bidrager til fremme af robust jobskabelse. Der forventes en ensartet udvikling i EU som helhed, hvor arbejdsløsheden påregnes at falde til 8,0 % i 2017 og 7,7 % i 2018, hvilket vil være det laveste niveau siden slutningen af 2008.

Forbedrede offentlige finanser

Både det offentlige underskud i forhold til BNP og den samlede gæld i forhold til BNP forventes at falde i 2017 og 2018, både i euroområdet og EU. Lavere rentebetalinger og løntilbageholdenhed i den offentlige sektor sikrer et fortsat fald i gælden, om end i langsommere tempo end de seneste år. I euroområdet forventes det offentlige underskud i forhold til BNP at falde fra 1,5 % af BNP i 2016 til 1,4 % i 2017 og 1,3 % i 2018, mens forholdet i EU som helhed forventes at falde fra 1,7 % i 2016 til 1,6 % i 2017 og 1,5 % i 2018. Den samlede gæld i forhold til BNP i euroområdet forventes at falde fra 91,3 % af BNP i 2016 til 90,3 % i 2017 og 89,0 % i 2018, mens forholdet i EU som helhed forventes at falde fra 85,1 % i 2016 til 84,8 % i 2017 og 83,6 % i 2018.

Prognose med mere afbalancerede, men stadig nedadgående risici

Usikkerheden omkring de økonomiske udsigter er stadig høj. Fra en overordnet betragtning er der tale om mere afbalancerede risici end i vinters, men der er stadig tale om nedadgående risici. De eksterne risici er f.eks. forbundet med den fremtidige amerikanske økonomiske politik og handelspolitik og større geopolitiske spændinger. Den økonomiske tilpasning i Kina, sundhedstilstanden i Europas banksektor og de kommende forhandlinger med Det Forenede Kongerige om landets udtræden af EU betragtes også som mulige nedadgående risici i prognosen.

Baggrund

Prognosen bygger på en række tekniske antagelser vedrørende vekselkurser, renter og råvarepriser. Skæringsdatoen er den 25. april 2017. Antagelserne vedrørende renter og råvarepriser afspejler markedsforventningerne på derivatmarkederne på tidspunktet for prognosen. For alle andre indgående data, herunder antagelser om offentlige politikker, tager denne prognose hensyn til oplysninger op til og med den 25. april 2017. Medmindre politikker er blevet bekendtgjort troværdigt og tilstrækkelig detaljeret, forudsættes der i fremskrivningerne ingen ændringer af den førte politik.

Yderligere oplysninger

Økonomisk forårsprognose for 2017

Den europæiske økonomiske prognose – websted

Følg næstformand Valdis Dombrovskis på Twitter: @VDombrovskis

Følg kommissær Pierre Moscovici på Twitter: @Pierremoscovici

Følg GD ECFIN på Twitter: @ecfin

Pressemeddelelse: Økonomisk prognose for vinteren 2017: På rette kurs i hårdt vejr

Økonomisk prognose vinteren 2017

IP/17/1237

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar