Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Digitálny jednotný trh: Komisia vyzýva na urýchlené prijatie kľúčových návrhov a mapuje budúce výzvy

Brusel 10. máj 2017

Európska komisia dnes v polovici svojho mandátu uverejnila priebežné hodnotenie stratégie digitálneho jednotného trhu.

Jeho súčasťou je bilancia dosiahnutého pokroku, výzva adresovaná spoluzákonodarcom, aby sa urýchlene zaoberali všetkými predloženými návrhmi, ako aj náčrt budúcich opatrení týkajúcich sa online platforiem, dátového hospodárstva a kybernetickej bezpečnosti. 

Od mája 2015 predložila Európska komisia 35 legislatívnych návrhov a politických iniciatív tak, ako bolo oznámené v stratégii pre digitálny jednotný trh. Teraz sa treba zamerať na dosiahnutie politickej dohody s Európskym parlamentom a Radou pri každom z návrhov, ale hlavne v otázke aktualizácie telekomunikačných predpisov EÚ, vďaka ktorým sa zvýšia investície do vysokorýchlostných a kvalitných sietí ako rozhodujúcej súčasti ďalšieho zavádzania digitálnej ekonomiky a spoločnosti.

V dnešnom oznámení, ktoré sa týka priebežného hodnotenia, identifikovala Komisia tri hlavné oblasti vyžadujúce si ďalšie kroky Únie: 1. plne vybudovať európske dátové hospodárstvo, 2. ochrániť európske záujmy riešením problémov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a 3. podporiť online platformy ako zodpovedných aktérov v spravodlivom internetovom ekosystéme.

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Komisia dodržala svoj sľub a predložila všetky hlavné iniciatívy na vybudovanie digitálneho jednotného trhu. Európsky parlament a členské štáty teraz musia tieto návrhy čo najskôr schváliť, aby v Európe mohli vzniknúť nové pracovné miesta, podniky a inovácie. Navrhujeme našu stratégiu po dvoch rokoch aktualizovať tak, aby reagovala na nové výzvy a technológie. Potrebujeme kyberneticky bezpečnú infraštruktúru vo všetkých končinách EÚ, aby mohol každý a kdekoľvek bezpečne využívať výhody vysokorýchlostného pripojenia. Už sme sa dohodli na prísnych pravidlách EÚ v oblasti ochrany osobných údajov, teraz potrebujeme zaručiť voľnú výmenu údajov, ktoré nie sú osobného charakteru tak, aby sme pomohli prepájaniu automobilov a službám elektronického zdravotníctva. Potrebujeme vysokovýkonnú výpočtovú techniku a zároveň pracovné sily s digitálnymi zručnosťami, aby sme naplno využili výhody dátového hospodárstva. To všetko je kľúčom k digitálnej budúcnosti Európy.“

Podľa aktuálnej štúdie Eurobarometra, ktorá dnes bola tiež zverejnená, sú dve tretiny Európanov presvedčené o tom, že využívanie najnovších digitálnych technológií pozitívne ovplyvňuje fungovanie spoločnosti, ekonomiku, ako aj ich vlastné životy. Väčšina respondentov od EÚ, členských štátov a firiem očakáva riešenie otázok spojených s digitalizáciou (napr. vplyv na zamestnanosť a zvýšený dopyt po digitálnych zručnostiach).

V dnes zverejnenom hodnotení sú načrtnuté tri budúce kľúčové oblasti:

  • v oblasti dátového hospodárstva Komisia pripravuje legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa cezhraničnej voľnej výmeny údajov, ktoré nemajú osobný charakter (jeseň 2017), ako aj iniciatívu v súvislosti s dostupnosťou a opakovaným používaním verejných alebo z verejných zdrojov financovaných údajov (jar 2018). Komisia bude navyše pokračovať vo svojej práci týkajúcej sa právnej zodpovednosti a ďalších nových otázok súvisiacich s údajmi.
  • V oblasti kybernetickej bezpečnosti Komisia do septembra 2017 preskúma stratégiu EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti a mandát Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), aby ho zosúladila s novým rámcom pre kybernetickú bezpečnosť v rámci EÚ. Komisia bude aj naďalej aktívna pri navrhovaní dodatočných opatrení týkajúcich sa noriem kybernetickej bezpečnosti, certifikácie a označovania, aby zvýšila kybernetickú bezpečnosť prepojených objektov.
  • V oblasti online platforiem predstaví Komisia do konca roka 2017 iniciatívu na riešenie nespravodlivých zmluvných podmienok a obchodných praktík zistených vo vzťahoch typu platforma – podnik, pričom už nedávno v tomto smere prijala rozhodnutia týkajúce sa presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré s tým súvisia. Komisia iniciovala niekoľko dialógov so zástupcami online platforiem v rámci digitálneho jednotného trhu (napr. internetové fórum EÚ, kódex správania pri nezákonných prejavoch nenávisti na internete a memorandum o porozumení v otázkach predaja falšovaného tovaru prostredníctvom internetu) a plánuje ich lepšiu koordináciu. Jedným z cieľov je dosiahnuť pokrok v procesných aspektoch a zásadách týkajúcich sa odstraňovania nelegálneho obsahu – mechanizmus oznamovania a prijímania opatrení – založených na transparentnosti a ochrane základných práv.

Komisia okrem toho rieši potrebu ďalších investícií do digitálnych infraštruktúr a technológií v oblastiach, v ktorých potreba investovania ďaleko prekračuje kapacity samotných členských štátov napr. v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky.

Súvislosti:

Digitálny jednotný trh je hlavnou prioritou Junckerovej Komisie. Plne fungujúci digitálny jednotný trh by mohol priniesť do nášho hospodárstva 415 miliárd EUR ročne a vytvoriť stovky nových pracovných miest. Dva roky po jeho spustení konala EÚ rýchlo, aby uzavrela dôležité dohody o zrušení poplatkov za roaming, ktoré pre všetkých cestujúcich po EÚ prestanú platiť 15. júna tohto roku, o prenosnosti obsahu, vďaka ktorému budú môcť Európania začiatkom roku 2018 cestovať spolu s filmami, hudbou, videohrami či elektronickými knihami, ktoré si doma zakúpili, alebo o zavedení rádiového frekvenčného pásma 700 MHz pre vývoj 5G a nových online služieb. O zvyšných návrhoch sa momentálne rokuje v Európskom parlamente a Rade.

Ďalšie informácie

Oznámenie „Prepojený digitálny jednotný trh pre všetkých“

Prehľadná tabuľka návrhov predložených v rámci stratégie digitálneho jednotného trhu

Otázky a odpovede týkajúce sa priebežného hodnotenia stratégie digitálneho jednotného trhu.

Informačný prehľad: sumár pokroku dosiahnutého v stratégii digitálneho jednotného trhu.

Výber úspešných príkladov digitalizácie z hľadiska pracovných miest, zamestnateľnosti, odbornej prípravy a sociálnych vecí.

Prieskum Eurobarometra Názory na vplyv digitalizácie a automatizácie na každodenný život“.

Štúdia zručností naprieč odvetviami.

Správa o digitálnom pokroku Európy vrátane aktuálnych správ a prehľadov z jednotlivých krajín v oblasti telekomunikácií.

@Ansip_EU

@DSMeu

#DigitalSingleMarket

 

IP/17/1232

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar