Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Jednolity rynek cyfrowy: Komisja wzywa do szybkiego przyjęcia najważniejszych wniosków ustawodawczych oraz określa przyszłe wyzwania

Bruksela, 10 maja 2017 r.

Komisja Europejska opublikowała dziś – w połowie swojego mandatu – śródokresowy przegląd strategii jednolitego rynku cyfrowego.

Podsumowała w nim poczynione postępy, wezwała współustawodawców do szybkiego działania w sprawie wszystkich przedstawionych już wniosków oraz przedstawiła dalsze działania dotyczące platform internetowych, gospodarki opartej na danych i bezpieczeństwa cybernetycznego. 

Od maja 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła 35 wniosków legislacyjnych i inicjatyw politycznych zapowiedzianych w strategii jednolitego rynku cyfrowego. Obecnie należy skoncentrować się na osiągnięciu porozumienia politycznego z Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie wszystkich wniosków, a przede wszystkim aktualizacji unijnych przepisów telekomunikacyjnych, która pobudzi inwestycje w szybkie sieci wysokiej jakości, mające krytyczne znaczenie dla pełnego wprowadzenia gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego.

W dzisiejszym komunikacie w sprawie śródokresowego przeglądu Komisja zidentyfikowała trzy główne obszary, w których konieczne są dalsze działania UE: 1) rozwój pełnego potencjału europejskiej gospodarki opartej na danych, 2) ochrona atutów Europy poprzez zajęcie się wyzwaniami w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz 3) propagowanie platform internetowych jako odpowiedzialnych podmiotów działających w sprawiedliwym środowisku internetowym.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: Komisja wywiązała się ze swojej obietnicy i przedstawiła wszystkie najważniejsze inicjatywy na rzecz utworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Teraz Parlament Europejski i państwa członkowskie muszą jak najszybciej przyjąć te wnioski, aby umożliwić utworzenie nowych miejsc pracy oraz pobudzenie przedsiębiorczości i innowacyjności w całej Europie. Po dwóch latach proponujemy uaktualnienie naszej strategii, aby odzwierciedlała ona nowe wyzwania i technologie. W całej Europie potrzebujemy infrastruktury odpornej na ataki, tak aby wszyscy wszędzie mogli bezpiecznie korzystać z szybkich łączy. Osiągnęliśmy już porozumienie dotyczące surowych unijnych przepisów w sprawie ochrony danych osobowych. Teraz musimy zapewnić swobodny przepływ danych nieosobowych, który pomoże we wprowadzaniu usług takich jak samochody podłączone do internetu czy e-zdrowie. Aby jak najlepiej wykorzystać gospodarkę opartą na danych, konieczne są technologie obliczeniowe o wysokiej wydajności oraz wykwalifikowani pracownicy. Wszystkie te dziedziny mają kluczowe znaczenie dla cyfrowej przyszłości Europy.

Według opublikowanego dzisiaj nowego badania Eurobarometr dwie trzecie Europejczyków uważa, że stosowanie najnowszych technologii cyfrowych ma pozytywny wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i ich własne życie. Większość respondentów oczekuje, że UE, państwa członkowskie i przedsiębiorstwa podejmą działania w celu rozwiązania kwestii związanych z cyfryzacją (takich jak wpływ na miejsca pracy oraz konieczność zwiększenia umiejętności cyfrowych).

W opublikowanym dzisiaj przeglądzie określono sposób postępowania w trzech kluczowych dziedzinach:

  • W dziedzinie gospodarki opartej na danych Komisja przygotowuje inicjatywę ustawodawczą dotyczącą transgranicznego swobodnego przepływu danych nieosobowych (jesienią 2017 r.) oraz inicjatywę dotyczącą dostępności i ponownego wykorzystywania danych publicznych i finansowanych ze środków publicznych (wiosną 2018 r.). Ponadto Komisja będzie kontynuować prace nad odpowiedzialnością i innymi nowymi kwestiami dotyczącymi danych.
  • W dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego Komisja dokona przeglądu strategii UE w tym obszarze oraz mandatu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) do września 2017 r., aby dostosować je do nowych unijnych ram dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego. Komisja będzie również prowadzić prace w celu zaproponowania dodatkowych środków dotyczących norm bezpieczeństwa cybernetycznego, certyfikacji i etykietowania, aby zwiększyć bezpieczeństwo przedmiotów podłączonych do sieci.
  • W dziedzinie platform internetowych Komisja do końca 2017 r. przygotuje inicjatywę mającą na celu rozwiązanie problemu nieuczciwych klauzul umownych i praktyk handlowych zidentyfikowanych w stosunkach platforma–przedsiębiorstwo. Komisja przyjęła niedawno decyzje dotyczące egzekwowania przepisów prawa konkurencji w tym zakresie. Komisja przeprowadzi szereg dialogów z platformami internetowymi w ramach jednolitego rynku cyfrowego (np. forum UE poświęcone internetowi, kodeks postępowania dotyczący nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie oraz protokół ustaleń w sprawie sprzedaży podrabianych towarów przez internet) i planuje lepiej je koordynować. Jednym z celów jest postęp w zakresie aspektów proceduralnych i zasad dotyczących usuwania nielegalnych treści („zgłaszanie i usuwanie”) w oparciu o zasadę przejrzystości i z poszanowaniem praw podstawowych.

Ponadto Komisja zwraca uwagę na potrzebę dalszego inwestowania w infrastrukturę i technologie cyfrowe w dziedzinach, w których inwestycje muszą wykraczać poza kompetencje indywidualnych państw członkowskich, tak jak w obszarze obliczeń o wysokiej wydajności.

Kontekst

Jednolity rynek cyfrowy jest jednym z priorytetów Komisji przewodniczącego Junckera. W pełni funkcjonalny jednolity rynek cyfrowy mógłby wnieść wkład do naszej gospodarki w wysokości 415 mld euro rocznie i przyczynić się do powstania setek tysięcy nowych miejsc pracy. Dwa lata po rozpoczęciu prac nad tym rynkiem UE osiągnęła ważne porozumienia, do których należy porozumienie dotyczące zakończenia opłat roamingowych od 15 czerwca 2017 r. dla wszystkich podróżujących po UE, porozumienie dotyczące przenoszenia treści, które od początku 2018 r. umożliwi Europejczykom korzystanie podczas podróży z filmów, muzyki, gier wideo lub e-booków, na które wykupili abonament w swoim państwie, oraz porozumienie dotyczące uwolnienia pasma 700 MHz na potrzeby usług 5G i rozwoju nowych usług internetowych. Obecnie prowadzone są negocjacje w Parlamencie Europejskim i Radzie dotyczące ostatecznego wyniku pozostałych wniosków.

Więcej informacji:

Komunikat Połączony jednolity rynek cyfrowy dla wszystkich

Tabelaryczny przegląd wniosków w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego

Pytania i odpowiedzi na temat śródokresowego przeglądu strategii jednolitego rynku cyfrowego

Zestawienie informacji: przegląd postępów w realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego

Przykłady sukcesów cyfrowych związanych z miejscami pracy, szansami na rynku pracy, szkoleniami i kwestiami społecznymi

Badanie Eurobarometr dotyczące postaw wobec wpływu cyfryzacji i automatyzacji na życie codzienne

Badanie na temat umiejętności w różnych sektorach

Sprawozdanie z postępów Europy w zakresie cyfryzacji, obejmujące zaktualizowane sprawozdania dotyczące telekomunikacji i zestawienia dotyczące poszczególnych państw

@Ansip_EU

@DSMeu

#DigitalSingleMarket

 

IP/17/1232

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar