Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Digitale eengemaakte markt: Commissie dringt aan op snelle goedkeuring van belangrijke voorstellen en brengt toekomstige uitdagingen in kaart

Brussel, 10 mei 2017

Halverwege haar mandaat heeft de Europese Commissie vandaag de tussentijdse evaluatie van haar strategie voor de digitale eengemaakte markt gepubliceerd.

De Commissie heeft bekeken welke vorderingen er zijn gemaakt en roept de medewetgevers op om snel werk te maken van alle ingediende voorstellen. Daarnaast heeft zij geschetst welke maatregelen er verder nodig zijn op het vlak van onlineplatforms, de dataeconomie en cyberveiligheid. 

Sinds mei 2015 is de Europese Commissie, zoals aangekondigd in de strategie voor de digitale eengemaakte markt, met 35 wetgevingsvoorstellen en beleidsinitiatieven gekomen. Het doel is nu een politiek akkoord met het Europees Parlement en de Raad tot stand te brengen met betrekking tot alle voorstellen. Van belang zijn met name de bijgewerkte telecomvoorschriften van de EU die een stimulans zijn voor investeringen in snelle en hoogwaardige netwerken. Deze netwerken zijn van doorslaggevend belang voor de volledige ontplooiing van de digitale economie en samenleving.

In de vandaag gepubliceerde mededeling betreffende de tussentijdse evaluatie noemt de Commissie drie belangrijke punten met betrekking waartoe verdere EU-maatregelen nodig zijn: (1) het volledige potentieel van de Europese dataeconomie verwezenlijken, (2) de Europese activa beschermen door de uitdagingen op het gebied van cyberveiligheid aan te pakken en (3) bevorderen dat onlineplatforms te werk gaan als verantwoordelijke actoren binnen een eerlijk internetecosysteem.

Andrus Ansip, EU-commissaris voor de digitale eengemaakte markt: "De Commissie is haar belofte nagekomen en heeft alle initiatieven gepresenteerd die doorslaggevend zijn om een digitale eengemaakte markt tot stand te brengen. Het Europees Parlement en de lidstaten moeten deze voorstellen nu zo spoedig mogelijk goedkeuren, zodat de werkgelegenheid, het bedrijfsleven en de innovatie in heel Europa een impuls krijgen. We zijn inmiddels twee jaar verder en we stellen voor onze strategie bij te werken zodat hierin rekening wordt gehouden met nieuwe uitdagingen en technologieën. We hebben overal in Europa infrastructuur nodig die tegen cybercriminaliteit bestand is, zodat iedereen overal over een snelle, veilige internetverbinding kan beschikken. We hebben al overeenstemming bereikt over krachtige EU-voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens; we moeten er nu voor zorgen dat niet-persoonsgebonden gegevens vrij kunnen circuleren, bijvoorbeeld ter ondersteuning van verbonden voertuigen ("connected cars") en e-gezondheidsdiensten. We hebben high-performance computing en werknemers met de nodige digitale vaardigheden nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van de dataeconomie. Deze factoren zijn stuk voor stuk essentieel voor de digitale toekomst van Europa."

Uit een nieuwe Eurobarometer-enquête die vandaag is uitgebracht, blijkt dat twee derde van de Europeanen van mening is dat het gebruik van de nieuwste digitale technologieën een positief effect heeft op de maatschappij, de economie en hun eigen leven. Verder blijkt dat de meerderheid van de respondenten verwacht dat de EU, de lidstaten en het bedrijfsleven maatregelen treffen om de problemen in verband met de digitalisering (zoals het effect op de werkgelegenheid en de behoefte aan betere digitale vaardigheden) aan te pakken.

De vandaag gepubliceerde evaluatie brengt in kaart welke weg er op drie gebieden moet worden ingeslagen:

  • Wat betreft de dataeconomie bereidt de Commissie een wetgevingsinitiatief voor inzake het grensoverschrijdende vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens (herfst 2017) alsmede een initiatief inzake de toegankelijkheid en het hergebruik van publieke en door de overheid gefinancierde data (lente 2018). Daarnaast zal de Commissie haar werkzaamheden met betrekking tot aansprakelijkheid en andere datagerelateerde kwesties voortzetten.
  • Wat betreft de cyberveiligheid zal de Commissie tegen september 2017 de EU-strategie voor cyberbeveiliging evalueren, evenals het mandaat van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) zodat dit aansluit bij het nieuwe EU-brede kader inzake cyberveiligheid. De Commissie zal ook werk maken van nieuwe voorstellen voor aanvullende maatregelen op het gebied van standaardisatie, certificering en etikettering in verband met cyberbeveiliging, zodat verbonden objecten op cyberniveau veiliger worden.
  • Op het gebied van onlineplatforms zal de Commissie tegen eind 2017 met een initiatief komen waarmee oneerlijke contractbepalingen en handelspraktijken in relaties tussen platforms en bedrijven worden aangepakt. Recentelijk heeft de Commissie ook hieraan gerelateerde besluiten over de handhaving van de mededingingsregels vastgesteld. De Commissie voert in het kader van de digitale eengemaakte markt meerdere dialogen met onlineplatforms (bijv. het EU-internetforum, de gedragscode voor het bestrijden van illegale haatzaaiende uitlatingen op internet en het memorandum van overeenstemming over de verkoop van namaakgoederen via het internet) en is van plan de coördinatie daarvan te verbeteren. Het doel is onder meer vorderingen te maken met de procedurele aspecten en de beginselen voor de verwijdering van illegale inhoud ("melding en actie"), waarbij wordt uitgegaan van transparantie en de bescherming van de grondrechten.

Bovendien houdt de Commissie rekening met de noodzaak van verdere investeringen in digitale infrastructuur en technologieën op gebieden die een investeringsvolume vergen dat de mogelijkheden van de afzonderlijke lidstaten ruimschoots overschrijdt, zoals "high-performance computing".

Achtergrond:

De digitale eengemaakte markt is een topprioriteit van de Commissie-Juncker. Een goed functionerende digitale eengemaakte markt kan onze economie 415 miljard euro per jaar opleveren en honderdduizenden banen creëren. De EU heeft binnen twee jaar al belangrijke akkoorden bereikt over de afschaffing van roamingtarieven met ingang van 15 juni 2017 voor iedereen die in de EU op reis is, over de overdraagbaarheid van inhoud die de Europeanen vanaf begin 2018 de mogelijkheid geeft op reis gebruik te maken van de films, muziek, videospellen of e-books waarop zij thuis een abonnement hebben, en over de vrijgave van de 700 MHz-band voor de ontwikkeling van 5G en nieuwe onlinediensten. Over het eindresultaat van de resterende voorstellen vinden nu onderhandelingen plaats in het Europees Parlement en de Raad.

Meer informatie

Mededeling A Connected Digital Single Market for All

Overzichtstabel met de ingediende voorstellen in het kader van de strategie voor de digitale eengemaakte markt

Vragen en antwoorden over de tussentijdse evaluatie van de strategie voor de digitale eengemaakte markt

Informatieblad: overzicht van de voortgang van de strategie voor de digitale eengemaakte markt

Een selectie van digitale succesverhalen op het gebied van werkgelegenheid, de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, opleidingen en sociale kwesties

Eurobarometer over de manier waarop wordt aangekeken tegen het effect van de digitalisering en automatisering op het dagelijkse leven

Studie over vaardigheden in verschillende sectoren

Europees Digital Progress Report, inclusief bijgewerkte landenverslagen en -fiches over telecom

@Ansip_EU

@DSMeu

#DigitalSingleMarket

 

IP/17/1232

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar