Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Bendroji skaitmeninė rinka. Komisija ragina greičiau priimti svarbiausius pasiūlymus ir planuoja būsimus uždavinius

Briuselis, 2017 m. gegužės 10 d.

Įpusėjusi kadenciją Europos Komisija šiandien paskelbė bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos laikotarpio vidurio vertinimą.

Jame apžvelgiama padaryta pažanga, teisėkūros institucijos raginamos greičiau priimti visus jau pateiktus pasiūlymus ir bendrais bruožais nusakomi tolesni veiksmai, susiję su internetinėmis platformomis, duomenų ekonomika ir kibernetiniu saugumu. 

Nuo 2015 m. Europos Komisija pateikė 35 teisės aktų pasiūlymus ir politines iniciatyvas, numatytus bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje. Šiuo metu Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba bando pasiekti politinį susitarimą dėl visų pasiūlymų – visų pirma dėl atnaujintų ES telekomunikacijų taisyklių, kurios turėtų paskatinti investicijas į kokybiškus sparčiuosius tinklus, būtinus visapusiam skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės veikimui užtikrinti.

Šiandienos komunikate dėl laikotarpio vidurio peržiūros Komisija nustatė tris pagrindines sritis, kuriose reikia imtis veiksmų: 1) visapusis Europos duomenų ekonomikos potencialo išvystymas, 2) Europos išteklių apsaugos užtikrinimas sprendžiant kibernetinio saugumo problemas ir 3) internetinių platformų, kaip atsakingų sąžiningos interneto ekosistemos dalyvių, kūrimas.

„Komisija tesėjo savo pažadą ir pristatė visas pagrindines bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo iniciatyvas, – teigė už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas. – Dabar Europos Parlamentas ir valstybės narės turi tuos pasiūlymus kuo greičiau priimti, kad visoje Europoje būtų galima pradėti kurti darbo vietas, steigti įmones ir diegti inovacijas. Po dvejų metų, atsižvelgdami į naujus uždavinius ir technologijas, siūlome savo strategiją atnaujinti. Visuose Europos regionuose turime diegti saugią kibernetinę infrastruktūrą, kad visi visur galėtų saugiai naudotis sparčiuoju ryšiu. Jau esame sutarę dėl patikimų ES asmens duomenų apsaugos taisyklių, o dabar turime užtikrinti laisvą ne asmens duomenų srautų judėjimą, reikalingą susietosioms transporto priemonėms ir e. sveikatos paslaugoms. Kad galėtume išnaudoti visą duomenų ekonomikos potencialą, mums reikia itin našių kompiuterinių sistemų ir skaitmeninių įgūdžių turinčių darbuotojų. Visi šie aspektai būtini Europos skaitmeninei ateičiai užtikrinti.“

Naujo „Eurobarometro“ tyrimo, kurio rezultatai taip pat paskelbti šiandien, duomenimis, du trečdaliai europiečių mano, kad naujausių skaitmeninių technologijų naudojimas turi teigiamą poveikį visuomenei, ekonomikai ir jų pačių gyvenimui. Dauguma apklaustųjų tikisi, kad ES, valstybės narės ir bendrovės imsis veiksmų skaitmeninimo klausimams (tokiems kaip poveikis užimtumui ir geresnių skaitmeninių įgūdžių poreikis) spręsti.

Šiandienos peržiūroje numatomi veiksmai trijose pagrindinėse srityse.

  • Duomenų ekonomika. Komisija rengia teisėkūros iniciatyvą dėl laisvo tarpvalstybinio ne asmens duomenų judėjimo (numatoma paskelbti 2017 m. rudenį) ir iniciatyvą dėl viešųjų ir viešai finansuojamų duomenų prieinamumo ir pakartotinio naudojimo (numatoma paskelbti 2018 m. pavasarį). Be to, Komisija tęs darbą, susijusį su atsakomybės ir kitais naujais duomenų srities klausimais.
  • Kibernetinis saugumas. Komisija ketina iki 2017 m. rugsėjo mėn. peržiūrėti ES kibernetinio saugumo strategiją ir Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros įgaliojimus ir suderinti juos su nauja ES lygmens kibernetinio saugumo programa. Komisija taip pat yra numačiusi pasiūlyti papildomų kibernetinio saugumo standartų, sertifikavimo ir ženklinimo priemonių, kurių tikslas – užtikrinti didesnį susietųjų objektų kibernetinį saugumą.
  • Internetinės platformos. Komisija iki 2017 m. parengs kovos su nesąžiningomis sutarčių sąlygomis ir prekybos praktika, kurių aptinkama platformų ir verslo subjektų ryšiuose, iniciatyvą ir neseniai yra priėmusi su tuo susijusių sprendimų dėl konkurencijos taisyklių taikymo užtikrinimo. Komisija bendrajai skaitmeninei rinkai yra sukūrusi kelias dialogo su internetinėmis platformomis priemones (pvz., ES interneto forumą, Kovos su neteisėtomis neapykantą kurstančiomis kalbomis internete elgesio kodeksą ir Susitarimo memorandumą dėl padirbtų prekių prekybos internetu) ir planuoja šias priemones geriau koordinuoti tarpusavyje. Vienas iš šios srities tikslų – tęsti darbą, susijusį su neteisėto turinio šalinimo procedūriniais aspektais ir principais (įspėjimais ir veiksmais), grindžiamais skaidrumu ir pagrindinių teisių apsauga.

Be to, Komisija ieško būdų, kaip patenkinti didesnių investicijų į skaitmeninę infrastruktūrą poreikį tose srityje, kur investicijų reikia daugiau, nei gali užtikrinti atskiros valstybės narės, pavyzdžiui, itin našių kompiuterinių sistemų srityje.

Pagrindiniai faktai

Bendroji skaitmeninė rinka yra vienas iš J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetų. Visiškai veikianti bendroji skaitmeninė rinka galėtų mūsų ekonomikai atnešti 415 mlrd. EUR per metus ir sukurti šimtus tūkstančių naujų darbo vietų. Per dvejus metus nuo rinkos kūrimo pradžios ES pavyko sudaryti svarbių susitarimų, kurių rezultatas – šių metų birželio 15 d. įsigaliosiantis tarptinklinio ryšio mokesčio panaikinimas visiems keliautojams ES teritorijoje, turinio perkeliamumo galimybė, nuo 2018 m. pradžios leisianti europiečiams keliaujant naudotis namuose užsisakytais skaitmeniniais produktais – filmais, muzika, vaizdo žaidimais ar e. knygomis, teisė naudoti 700 MHz dažnių juostą 5G ryšiui ir naujoms internetinėms paslaugoms plėtoti. Dėl likusių pasiūlymų galutinių variantų šiuo metu deramasi Europos Parlamente ir Taryboje.

Daugiau informacijos

Komunikatas „Sujungta bendroji skaitmeninė rinka visiems“

Pagal bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją pateiktų pasiūlymų apžvalginė lentelė

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos laikotarpio vidurio peržiūra. Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė: bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos pažangos apžvalga

Skaitmeninimo srities sėkmės istorijų, susijusių su užimtumu, įsidarbinimo galimybėmis, mokymu ir socialiniais klausimais, rinkinys

„Eurobarometro“ pranešimas „Nuomonės apie skaitmeninimo ir automatizavimo poveikį kasdieniam gyvenimui“

Tarpsektorinių įgūdžių tyrimas

Europos skaitmeninimo pažangos ataskaita, įskaitant atnaujintas šalių telekomunikacijų tarnybų ataskaitas ir suvestines

@Ansip_EU

@DSMeu

#DigitalSingleMarket

 

IP/17/1232

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar