Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Digitaaliset sisämarkkinat: komissio kehottaa hyväksymään avainehdotukset nopeasti ja kartoittaa tulevaisuuden haasteita

Bryssel 10. toukokuuta 2017

Toimikautensa puolivälin saavuttanut Euroopan komissio on tänään julkaissut digitaalisten sisämarkkinoiden strategiansa välikatsauksen.

Siinä kuvataan strategian etenemistä, kehotetaan lainsäätäjiä toimimaan ripeästi kaikkien jo esitettyjen ehdotusten suhteen ja luonnostellaan uusia toimia verkkoalustojen, datavetoisen talouden ja kyberturvallisuuden aloilla. 

Euroopan komissio on digitaalisten sisämarkkinoiden strategian mukaisesti esitellyt toukokuusta 2015 alkaen 35 lainsäädäntöehdotusta ja toimintapoliittista aloitetta. Nyt komissio keskittyy pääsemään kaikista näistä ehdotuksista poliittiseen sopimukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa. Tämä koskee etenkin päivitettyjä EU:n televiestintäsääntöjä, joilla lisätään investointeja digitaalisen talouden ja yhteiskunnan kokonaisvaltaisen hyödyntämisen edellyttämiin nopeisiin ja laadukkaisiin verkkoihin.

Välikatsauksessaan komissio määrittää seuraavat kolme keskeistä alaa, joilla tarvitaan edelleen EU:n toimia: 1) Euroopan datavetoisen talouden kehittäminen täyteen mittaansa, 2) Euroopan resurssien suojaaminen kyberturvallisuushaasteisiin vastaamalla ja 3) verkkoalustojen edistäminen tasapuolisen internetin ekosysteemin vastuullisina toimijoina.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip totesi, että komissio on lunastanut lupauksensa ja tehnyt kaikki digitaalisten sisämarkkinoiden rakentamiseen tähtäävät tärkeimmät ehdotukset. ”Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden on nyt hyväksyttävä nämä ehdotukset mahdollisimman pian, jotta saamme uusia työpaikkoja, yrityksiä ja innovaatioita Eurooppaan. Päivitämme strategiaamme nyt kahden vuoden jälkeen uusien haasteiden ja teknologioiden huomioon ottamiseksi. Tarvitsemme kyberturvallista infrastruktuuria kaikkialla EU:ssa, jotta kaikki – kaikkialla – pääsevät hyötymään nopeista yhteyksistä turvallisesti. Olemme EU:ssa jo sopineet tiukoista säännöistä henkilötietojen suojelemiseksi. Nyt meidän on varmistettava, että muuta kuin henkilötietoja sisältävä data liikkuu vapaasti verkkoyhteyksillä varustettuja autoja ja sähköisiä terveyspalveluja varten. Tarvitsemme suurteholaskentaa ja digitaidot omaavaa työvoimaa, jotta datavetoisesta taloudesta saadaan paras mahdollinen hyöty. Kaikki nämä ovat Euroopan digitaalisen tulevaisuuden kannalta keskeisiä aloja.”

Uuden, myös tänään julkaistavan Eurobarometri-tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa eurooppalaisista on sitä mieltä, että uusimman digitaaliteknologian käyttö vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan, talouteen ja ihmisten elämään. Suurin osa tutkimukseen vastanneista myös odottaa, että EU, jäsenvaltiot ja yritykset pyrkivät vastaamaan digitalisaatioon liittyviin kysymyksiin (esim. sen vaikutukset työpaikkoihin ja digitaitojen parantamistarve).

Välikatsauksessa kartoitetaan toimia kolmella keskeisellä alalla:

  • Datavetoisen talouden alalla komissio valmistelee lainsäädäntöaloitetta muiden kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta rajojen yli (syksy 2017) sekä aloitetta julkisen ja julkisesti rahoitetun datan saatavuudesta ja uudelleenkäytöstä (kevät 2018). Komissio jatkaa lisäksi työtään dataan liittyvien vastuiden ja muiden esiin tulevien seikkojen parissa.
  • Kyberturvallisuuden alalla komissio tarkastelee syyskuuhun 2017 mennessä uudelleen EU:n kyberturvallisuusstrategiaa sekä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) toimivaltuutta, jotta se sopii uuteen EU:n laajuiseen kyberturvallisuuskehykseen. Komissio aikoo myöskin ehdottaa kyberturvallisuusstandardeja, sertifiointia ja merkintöjä koskevia lisätoimenpiteitä toisiinsa yhteydessä olevien tavaroiden kyberturvallisuuden parantamiseksi.
  • Verkkoalustojen alalla komissio valmistelee vuoden 2017 loppuun mennessä aloitteen, jolla puututaan alustojen ja yritysten välisissä suhteissa havaittuihin epäterveisiin sopimuslausekkeisiin ja kauppatapoihin. Lisäksi komissio on hiljattain hyväksynyt asiaan liittyviä päätöksiä kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta. Komissio on käynnistänyt vuoropuheluja digitaalisten sisämarkkinoiden verkkoalustojen kanssa (esim. EU:n internetfoorumi, verkossa lausutun vihapuheen torjumista koskevat käytännesäännöt ja yhteisymmärryspöytäkirja väärennettyjen tuotteiden myynnistä internetissä) ja pyrkii parantamaan niiden välistä koordinointia. Yhtenä tavoitteena on edetä laittoman sisällön poistamiseen liittyvissä menettelynäkökohdissa ja periaatteissa – ilmoitusmenettely ja toteutettavat toimenpiteet – avoimuuden pohjalta ja perusoikeudet suojaten.

Näiden lisäksi komissio kiinnittää huomiota tarpeeseen tehdä lisäinvestointeja digitaaliseen infrastruktuuriin ja teknologiaan aloilla, joilla tarvittavat investoinnit selvästi ylittävät yksittäisen jäsenvaltion kapasiteetin, kuten suurteholaskennan alalla.

Tausta

Digitaaliset sisämarkkinat on yksi Junckerin komission ensisijaisista tavoitteista. Kunnolla toimivat digitaaliset sisämarkkinat voisivat kasvattaa EU:n taloutta jopa 415 miljardilla eurolla vuodessa ja luoda satoja tuhansia työpaikkoja. Kaksi vuotta hankkeen käynnistämisen jälkeen EU on saanut nopeasti aikaan merkittävät sopimukset roaming-maksujen lakkauttamisesta kesäkuun 15. päivästä 2017 alkaen, sisällön siirrettävyydestä (niin että eurooppalaiset voivat vuoden 2018 alkupuolelta ottaa matkalle mukaan kotona tilaamansa elokuvat, musiikin, videopelit tai sähköiset kirjat) ja 700 MHz:n taajuusalueen vapauttamisesta 5G-verkon ja uusien verkkopalvelujen kehittämiseen. Jäljellä olevien ehdotusten lopullisista versioista neuvotellaan parhaillaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

Lisätietoa:

Tiedonanto yhdennetyistä digitaalisista sisämarkkinoista

Yhteenvetotaulukko digitaalisten sisämarkkinoiden strategian mukaisista ehdotuksista

Kysymyksiä ja vastauksia digitaalisten sisämarkkinoiden strategian välikatsauksesta

Tietosivu: Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian eteneminen

Työpaikkoihin, työllistymiseen, koulutukseen ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyviä digitaalisia menestystarinoita

Eurobarometri digitalisaation ja automatisoinnin vaikutuksista jokapäiväiseen elämään

Tutkimus taidoista eri toimialoilla

Euroopan digitaalinen tilanneselvitys, joka sisältää maakohtaisten televiestintäraporttien ja tietolehtisten päivitykset

@Ansip_EU

@DSMeu

#DigitalSingleMarket

 

IP/17/1232

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar