Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: Η Επιτροπή ζητά την ταχεία έγκριση των βασικών προτάσεων και επισημαίνει τις μελλοντικές προκλήσεις

Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας φθάσει στα μέσα της θητείας της, δημοσίευσε σήμερα την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.

Καταγράφει την πρόοδο που έχει συντελεστεί, καλεί τους συννομοθέτες να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην έγκριση όλων των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί και παρουσιάζει περαιτέρω δράσεις που αφορούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες, την οικονομία δεδομένων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

Από τον Μάιο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 35 νομοθετικές προτάσεις και πρωτοβουλίες πολιτικής, όπως είχε εξαγγείλει στη στρατηγική της για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Η προσοχή επικεντρώνεται τώρα στη επίτευξη πολιτικής συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για όλες τις προτάσεις, προπάντων όσον αφορά τους επικαιροποιημένους κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες της ΕΕ, οι οποίοι θα τονώσουν τις επενδύσεις σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας και υψηλής ποιότητας, που είναι κρίσιμης σημασίας για την πλήρη ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας.

Στη σημερινή ανακοίνωση στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης, η Επιτροπή επισήμανε τους τρεις βασικούς τομείς όπου απαιτείται περαιτέρω δράση της ΕΕ: 1) ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της, 2) προστασία των πλεονεκτημάτων της Ευρώπης με την αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και 3) προώθηση των διαδικτυακών πλατφορμών ως υπεύθυνων φορέων ενός δίκαιου διαδικτυακού οικοσυστήματος.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: «Η Επιτροπή έχει τηρήσει την υπόσχεσή της και υπέβαλε όλες τις βασικές πρωτοβουλίες για την οικοδόμηση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς. Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν τις προτάσεις αυτές το ταχύτερο δυνατόν, δίνοντας το έναυσμα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την τόνωση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχοντας διανύσει δύο χρόνια από την εκπόνησή της, προτείνουμε τώρα να επικαιροποιήσουμε τη στρατηγική μας για να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και τις νέες τεχνολογίες. Χρειαζόμαστε ασφαλείς υποδομές στον κυβερνοχώρο σε όλη την ΕΕ, έτσι ώστε όλοι και παντού να επωφελούνται με ασφάλεια από συνδέσεις υψηλής ταχύτητας. Έχουμε ήδη καταλήξει σε συμφωνία για τη θέσπιση αυστηρών ενωσιακών κανόνων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα για τη υποστήριξη εφαρμογών συνδεδεμένων αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας. Χρειαζόμαστε πληροφορική υψηλών επιδόσεων καθώς και εργατικό δυναμικό με ψηφιακές δεξιότητες για τη βέλτιστη αξιοποίηση της οικονομίας δεδομένων. Όλοι αυτοί οι τομείς είναι ουσιώδεις για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης.»

Σύμφωνα με νέα μελέτη του Ευρωβαρομέτρου η οποία επίσης δημοσιεύθηκε σήμερα, τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η χρήση των πλέον πρόσφατων ψηφιακών τεχνολογιών έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, την οικονομία και τη ζωή τους. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων αναμένει από την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν από την ψηφιοποίηση (όπως οι επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας και η ανάγκη βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων).

Η σημερινή επανεξέταση δείχνει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε σε τρεις βασικούς τομείς:

  • Σχετικά με την οικονομία δεδομένων, η Επιτροπή ετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τη διασυνοριακή ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα (φθινόπωρο 2017), καθώς και μια πρωτοβουλία σχετικά με την προσβασιμότητα και επαναχρησιμοποίηση των δημόσιων δεδομένων και των δεδομένων που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους (άνοιξη του 2018). Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά με το ζήτημα της ευθύνης, καθώς και σχετικά με άλλα νεοεμφανιζόμενα ζητήματα που αφορούν τα δεδομένα.
  • Στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017 η Επιτροπή θα επανεξετάσει την ενωσιακή στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την εντολή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), ώστε να ευθυγραμμιστούν με το νέο θεσμικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης πρόσθετα μέτρα σχετικά με τα πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, την πιστοποίηση και την επισήμανση για να καταστήσει τα συνδεδεμένα αντικείμενα περισσότερο ασφαλή στον κυβερνοχώρο.
  • Στον τομέα των διαδικτυακών πλατφορμών, έως το τέλος του 2017 η Επιτροπή θα προετοιμάσει μια πρωτοβουλία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες και εμπορικές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί στις σχέσεις πλαφορμών με επιχειρήσεις και έχει επίσης λάβει πρόσφατα αποφάσεις για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού που συνδέονται με το θέμα αυτό. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει διαλόγους με αρκετές διαδικτυακές πλατφόρμες στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς (π.χ. το φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο, τον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την παράνομη ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο και το μνημόνιο συνεννόησης για την πώληση προϊόντων παραποίησης/απομίμησης μέσω του Διαδικτύου) και σχεδιάζει τον καλύτερο συντονισμό τους. Ένας από τους στόχους είναι να επιτύχει πρόοδο όσον αφορά τις διαδικαστικές πτυχές και αρχές για την απόσυρση παράνομου περιεχομένου – αναγγελία και δράση – με βάση τη διαφάνεια και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Επιπλέον, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και τεχνολογίες σε τομείς στους οποίους οι αναγκαίες επενδύσεις υπερβαίνουν κατά πολύ το δυναμικό των μεμονωμένων κρατών μελών, όπως στον τομέα της πληροφορικής υψηλών επιδόσεων.

Ιστορικό:

Η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Επιτροπής Γιούνκερ. Μια πλήρως λειτουργική Ψηφιακή Ενιαία Αγορά θα μπορούσε να συνεισφέρει στην οικονομία μας περίπου 415 δισ. ευρώ ετησίως και να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Δύο χρόνια αφότου ξεκίνησε, η ΕΕ κατόρθωσε να επιτύχει ταχύτατα σημαντικές συμφωνίες για την κατάργηση των τελών περιαγωγής στις 15 Ιουνίου 2017 για όλους τους ταξιδιώτες στην ΕΕ, για τη δυνατότητα μεταφοράς περιεχομένου που στις αρχές του 2018 θα επιτρέπει στους Ευρωπαίους να ταξιδεύουν μαζί με τις ταινίες, τη μουσική, τα βιντεοπαιχνίδια ή ηλεκτρονικά βιβλία στα οποία είναι συνδρομητές στη χώρα τους ή για την αποδέσμευση της ζώνης των 700 MHz για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G και για τις νέες επιγραμμικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τις υπόλοιπες προτάσεις, η τελική μορφή τους είναι τώρα υπό διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ανακοίνωση Μια Συνδεδεμένη Ψηφιακή Ενιαία Αγορά για Όλους

Συνοπτικός πίνακας των προτάσεων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Ενημερωτικό δελτίο: επισκόπηση της προόδου της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Επιλογή παραδειγμάτων επιτυχιών στον ψηφιακό τομέα που σχετίζονται με την απασχόληση, την απασχολησιμότητα, την κατάρτιση και τα κοινωνικά ζητήματα

Ευρωβαρόμετρο Attitudes towards the impact of digitisation and automation on daily life (Απόψεις σχετικά με τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης και του αυτοματισμού στην καθημερινή ζωή)

Μελέτη για τις δεξιότητες στους διάφορους τομείς

Έκθεση για την ψηφιακή πρόοδο στην Ευρώπη με επικαιροποιημένες εκθέσεις για τις τηλεπικοινωνίες και ενημερωτικά δελτία ανά χώρα

@Ansip_EU

@DSMeu

#DigitalSingleMarket

 

IP/17/1232

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar