Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Цифров единен пазар: Комисията призовава за бързо приемане на ключовите предложения и посочва кои са предизвикателствата

Брюксел, 10 май 2017 r.

В средата на мандата си днес Европейската комисия публикува междинния преглед на стратегията за цифровия единен пазар.

В него Комисията прави преглед на постигнатия напредък, призовава съзаконодателите към бързи действия по вече внесените предложения и очертава плановете за по-нататъшни действия по онлайн платформите, икономиката, основана на данни, и киберсигурността. 

В съответствие с обявеното в стратегията за цифровия единен пазар Европейската комисия е внесла от май 2015 г. до сега 35 законодателни предложения и политически инициативи. В момента вниманието е съсредоточено върху това да се постигне политически консенсус с Европейския парламент и Съвета по всички предложения и най-вече по актуализираните правила на ЕС в областта на далекосъобщенията, за да се стимулират инвестициите във високоскоростни и качествени мрежи, които са от решаващо значение за пълната реализация на цифровата икономика и цифровото общество е немислима.

В приетото днес съобщение за междинния преглед Комисията посочва три основни области, в които са нужни още действия на равнище ЕС: 1) разгръщане на пълния потенциал на европейската икономика, основана на данни , 2) преодоляване на предизвикателствата пред киберсигурността с цел защита на европейските активи и 3) утвърждаване на онлайн платформите като отговорни участници в една справедлива интернет екосистема.

Андрус Ансип, заместник-председателят на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: Комисията изпълни обещанието си и представи всички основни инициативи за изграждането на единния цифров пазар. Сега е ред на Европейския парламент и на държавите членки да приемат тези предложения възможно най-бързо, за да се активизират бизнесът и иновациите и да се разкрият нови работни места в цяла Европа. Възнамеряваме след две години да актуализираме стратегията си, за да отчетем новите предизвикателства и технологии. Необходимо е инфраструктурата, гарантираща киберсигурността, да обхване всички части на ЕС, за да може всеки и навсякъде да се ползва безопасно от предимствата на високоскоростната връзка. Вече имаме договорени солидни правила на ЕС за защита на личните данни — сега трябва да направим необходимото, за да могат неличните данни да се обменят свободно и да бъдат в полза на свързаните с интернет автомобили и на услугите на електронното здравеопазване Нуждаем се от високопроизводителни изчислителни технологии, но и от работна сила с добри цифрови умения, за да извлечем максимални ползи от икономиката, основана на данни. Всяка от тези области е от основно значение за цифровото бъдеще на Европа.

По данни от обявеното също днес ново проучване Евробарометър две трети от европейците са на мнение, че използването на най-новите цифрови технологии оказва положително въздействие върху обществото, икономиката и техния собствен живот. Повечето от отговорилите очакват ЕС, държавите членки и предприятията да предприемат действия, за да се справят с проблемите, които поражда цифровизацията (например въздействието върху работните места и нуждата от по-добри цифрови умения).

Представеният днес преглед очертава бъдещите действия в три основни области:

  • В сферата на икономиката, основана на данни, Комисията подготвя законодателна инициатива за трансграничния свободен обмен на нелични данни (есента на 2017 г.) и друга инициатива за достъпността и повторното използване на публична информация и информация, за чието събиране са предоставени публични средства. Освен това Комисията ще продължи да работи по темата за правната отговорност както и по други нововъзникващи проблеми във връзка с информацията.
  • В сферата на киберсигурността до септември 2017 г. Комисията ще преразгледа стратегията на ЕС за киберсигурност и мандата на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), за да ги синхронизира с новата рамка на ЕС в тази сфера. Комисията ще предложи и допълнителни мерки по стандартите за киберсигурност, сертифициране и етикетиране, за да повиши киберсигурността на обектите, свързани към интернет.
  • В сферата на онлайн платформите до края на 2017 г. Комисията ще излезе с инициатива, насочена срещу неравноправните договорни клаузи и търговски практики, идентифицирани в отношенията между платформи и фирми. Неотдавна във връзка с това Комисията прие и някои решения за изпълнение в сферата на конкуренцията. В рамките на цифровия единен пазар Комисията води диалог с няколко онлайн платформи (например Интернет форума на ЕС, Кодекса на поведение за изказванията онлайн, пораждащи омраза, и Меморандума за разбирателство относно продажбата на фалшифицирани стоки по интернет) и би желала да постигне по-добра координация между тях. Една от целите е да се постигне напредък по процедурните аспекти и принципите относно премахването на незаконно съдържание (предупреждения и предприемане на действия) по прозрачен начин и при пълно зачитане на основните права.

Освен това Комисията работи по проблема с нуждата от допълнителни инвестиции в цифрова инфраструктура и технологии, за които тази нужда далеч надхвърля възможностите на отделните държави членки, по-специално за високопроизводителните изчислителни технологии.

Контекст:

Цифровият единен пазар е сред първостепенните приоритети на Комисията „Юнкер“. Напълно функциониращият цифров единен пазар би могъл да допринесе с 415 млрд. евро годишно към икономиката и да създаде стотици хиляди нови работни места. Само две години след като започна изграждането му, ЕС успя да постигне важни договорености за премахване на таксите за роуминг от 15 юни 2017 г. за всички пътуващи в ЕС, за преносимост на съдържанието, благодарение на която от началото на 2018 г. европейците при пътуване ще могат да ползват филмите, музиката и видеоигрите или електронните книги, за които имат абонамент в родните си страни, и за освобождаването на радиочестотната лента около 700 MHz, за да се въведат мрежи от пето поколение и нови онлайн услуги. По останалите предложения понастоящем се водят заключителни преговори с Европейския парламент и Съвета.

За повече информация

Съобщение Свързан с интернет цифров единен пазар за всички

Таблица, представяща предложенията по стратегията за цифровия единен пазар

Въпроси и отговори за междинния преглед на стратегията за цифровия единен пазар

Информационен документ: Преглед на напредъка по стратегията за цифровия единен пазар

Няколко истории на успеха: Цифровите технологии в подкрепа на работните места, пригодността за заетост, обучението и социалните въпроси

Евробарометър: Нагласи към въздействието на цифровизацията и автоматизацията върху ежедневието

Проучване: Уменията в различните сектори

Доклад за напредъка на Европа в областта на цифровите технологии, включващ актуализирана информация за далекосъобщенията и данни за отделните държави

@Ansip_EU

@DSMeu

#DigitalSingleMarket

IP/17/1232

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar