Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionens diskussionsunderlag – Hur vi bemöter globaliseringen

Bryssel den 10 maj 2017

Efter vitboken om Europas framtid som lades fram den 1 mars offentliggör kommissionen idag sitt diskussionsunderlag om hur vi kan bemöta globaliseringen.

Syftet med texten är att utifrån en opartisk bedömning av globaliseringens för- och nackdelar inleda en diskussion om hur EU och dess medlemsländer själva ska kunna utforma globaliseringsprocessen på ett sätt som föregriper framtiden och förbättrar livskvaliteten i EU.

– Globaliseringen är bra för EU:s ekonomi överlag men om dess fördelar inte fördelas jämnare och mer rättvist är den ingenting värd för invånarna, säger Frans Timmermans, kommissionens förste vice ordförande. EU måste bidra till att skriva om den globala regelboken så att fri handel också blir rättvis handel och så att globaliseringen blir hållbar och fungerar för alla EU:s invånare. Samtidigt måste vi inrikta vår politik på att ge alla den utbildning och den kompetens som de behöver för att hålla jämna steg med förändringarna i ekonomin. Bättre fördelning kommer att bidra till att säkerställa den sociala sammanhållning och solidaritet som unionen bygger på.

– Globaliseringen är en fantastisk kraft när det gäller fördelarna för EU och resten av världen, men den innebär också många utmaningar, säger Jyrki Katainen, kommissionens vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.Om vi ska kunna ta vara på fördelarna med en öppen värld men också hantera dess nackdelar, måste vi arbeta för en starkare regelbaserad global ordning. Vi måste agera kraftfullt mot orättvisor och göra våra samhällen mer motståndskraftiga och våra ekonomier mer konkurrenskraftiga i denna tid av snabba förändringar.

I diskussionsunderlaget granskas på ett ärligt sätt vad globaliseringen har inneburit för EU. Även om globaliseringen på många sätt har gynnat EU, har den också inneburit många utmaningar. Världen över har globaliseringen bidragit till att hjälpa hundratals miljoner människor ut ur fattigdom och gjort det möjligt för fattigare länder att komma ikapp. För EU:s del har öppenheten i världshandeln ökat den ekonomiska tillväxten. Varje miljard euro i extra exportintäkter skapar 14 000 arbetstillfällen. Billigare import gynnar framför allt fattigare hushåll. Men dessa fördelar kommer inte automatiskt och de är inte heller jämnt fördelade mellan invånarna. EU påverkas också av att alla länder inte alltid delar samma normer vad gäller sysselsättning, miljö och säkerhet. Det innebär att europeiska företag inte på samma sätt kan konkurrera med priset som sina utländska motparter, vilket i sin tur kan leda till nedlagda fabriker, förlorade jobb och försämrade löner och arbetsvillkor.

Lösningen ligger dock inte i protektionism eller en låt gå-mentalitet. De belägg som presenteras i diskussionsunderlaget visar tydligt att globaliseringen kan vara gynnsam om den bemöts på rätt sätt. EU måste se till att globaliseringens fördelar fördelas bättre. Det kan ske genom samarbete med medlemsländerna och regionerna, och med internationella partner och andra intressenter. Vi bör tillsammans ta vara på möjligheten att forma globaliseringen efter våra egna värderingar och intressen.

Dagens diskussionsunderlag öppnar för en debatt om hur EU bäst kan bemöta globaliseringen och ta vara på dess möjligheter och reagera på dess utmaningar.

  • När det gäller utrikesfrågor fokuserar dokumentet på behovet att forma en verkligt hållbar global ordning, grundad på gemensamma regler och en gemensam agenda. EU har alltid stått för en stark och effektiv multilateral global regelbok och bör fortsätta att utveckla den för att kunna hantera nya utmaningar och se till att reglerna följs. Genom att exempelvis motarbeta skadliga och orättisa beteenden som skatteflykt, statliga subventioner och social dumpning kan EU driva fram nya regler som kan skapa lika villkor. Effektiva handelspolitiska skyddsinstrument och en multilateral investeringsdomstol kunde också hjälpa EU att agera kraftfullt mot länder och företag som använder otillbörliga metoder.
  • När det gäller inrikesfrågor föreslås en kraftfull socialpolitik som kan bidra till att skydda och sätta medborgarna i centrum och som kan ge dem nödvändig och livslång utbildning och fortbildning. En progressiv skattepolitik, investeringar i innovation och en stark välfärdspolitik skulle kunna bidra till en rättvisare fördelning av välståndet. Under tiden kan de negativa effekterna mildras med hjälp av EU:s strukturfonder som bistår särskilt utsatta regioner och EU:s fond för justering för globaliseringseffekter som hjälper uppsagda personer att hitta nytt jobb (se Faktablad om EU:s fond för justering för globaliseringseffekter).

Bakgrund

Ungefär en tredjedel av vår nationella inkomst kommer från handel med övriga världen. När utomeuropeiska marknader har vuxit, har också den europeiska exporten ökat och bidragit till bättre betalda jobb. Genom att specialisera sig på det de gör bäst kan länderna producera mer för mindre, vilket ökar konsumenternas köpkraft. Människor reser, arbetar, studerar och bosätter sig fritt i olika länder. De har kontakt med varandra på internet, delar med sig av sina tankar, idéer, kulturer och erfarenheter. Studenter följer nätbaserade kurser som anordnas av ledande universitet i hela världen. Internationell konkurrens och vetenskapligt samarbete har ökat innovationstakten. Globaliseringen har också hjälpt hundratals miljoner människor ut ur fattigdom och gjort att fattigare länder kunnat komma ikapp.

Men globaliseringen innebär också utmaningar. Många européer oroar sig för att globaliseringen ska leda till ojämlikhet, förlorade jobb, social orättvisa eller sänkta krav vad gäller miljö, hälsa och personlig integritet. Ibland känner de att deras identitet, traditioner och levnadssätt hotas. Sådan oro måste erkännas och tas på allvar.

Den här kommissionens främsta prioriteringar är att bemöta globaliseringen, forma världen till det bättre, främja höga normer och värden utanför Europa, skydda våra medborgare från otillbörliga metoder och göra vårt samhälle motståndskraftigt och vår ekonomi mer konkurrenskraftig.

Diskussionsunderlaget om att bemöta globaliseringen följer upp den vitbok om EU:s framtid som lades fram den 1 mars, där de viktigaste problemen och möjligheterna för EU under det kommande årtiondet presenterades. Vitboken var början på en process där EU-27 beslutar om unionens framtid. För att uppmuntra till diskussion kommer EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och intresserade medlemsländer att hålla en rad debatter om EU:s framtid i städer och regioner runt om i Europa.

Diskussionsunderlaget om att bemöta globaliseringen kommer att följas av en serie diskussionsunderlag om

  • en fördjupning av den ekonomiska och monetära unionen i enlighet med de fem ordförandenas rapport från juni 2015,
  • EU:s försvar i framtiden,
  • EU:s finanser i framtiden.

Mer information

Diskussionsunderlag – Hur vi bemöter globaliseringen

Faktablad: European Globalisation Adjustment Fund - Ten Years of European Solidarity

Följ förste vice ordförande Frans Timmermans på Facebook och Twitter

Följ vice ordförande Jyrki Katainen på Facebook och Twitter

IP/17/1230

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar