Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio käynnistää pohdinnan globalisaation hallinnasta

Bryssel 10. toukokuuta 2017

Komissio on tähän mennessä julkaissut Euroopan tulevaisuutta koskevan valkoisen kirjan (1.3.2017), ja tänään komissio kysyy pohdinta-asiakirjassaan, kuinka hallita globalisaatiota.

Tänään julkaistu pohdinta-asiakirja perustuu realistiseen arvioon globalisaation hyödyistä ja haitoista. Tarkoituksena on aloittaa keskustelu siitä, kuinka EU ja sen jäsenvaltiot voisivat muokata globalisaatiota tavalla, jossa ennakoidaan tulevaa ja parannetaan eurooppalaisten elämää.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi, että globalisaatio on hyväksi Euroopan taloudelle kokonaisuutena mutta tällä seikalla on vähän merkitystä Euroopan kansalaisille, jos globalisaation hyötyjä ei jaeta oikeudenmukaisesti ja entistä tasaisemmin. ”Euroopan on oltava mukana kirjoittamassa globaalia säännöstöä uusiksi niin, että vapaakaupasta tulee oikeudenmukaista kauppaa. Ja että globalisaatiosta tulee kestävää ja että se toimii kaikkien eurooppalaisten kannalta. Samaan aikaan EU:n on keskityttävä politiikassaan siihen, että ihmiset saavat sellaisen koulutuksen ja sellaiset taidot, joita he tarvitsevat pysyäkseen mukana taloutemme kehityksessä. Hyvinvoinnin parempi uudelleenjako auttaa takaamaan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden, johon tämä unioni perustuu”, Timmermans jatkoi.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen muistutti, että globalisaatio on valtava voima, joka hyödyttää Eurooppaa ja muuta maailmaa mutta joka tuo mukanaan myös haasteita.”Euroopan on kyettävä ottamaan vastaan avoimuudesta saatavat hyödyt mutta myös puututtava sen haittapuoliin. Siksi Euroopan on edistettävä vahvempaa sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä ja toimittava päättäväisesti epäreiluja käytäntöjä vastaan. Meidän on tehtävä yhteiskunnistamme sopeutuvampia ja talouksistamme kilpailukykyisempiä, jotta voimme selvitä nopeasti muuttuvassa ympäristössä”, Katainen totesi.

Pohdinta-asiakirjassa selvitetään rehellisesti, mitä globalisaatio on merkinnyt EU:lle. Tosiasia on, että vaikka EU on hyötynyt globalisaatiosta suuresti, globalisaatio on tuonut mukaan myös monia haasteita. Kaikkialla maailmassa sadat miljoonat ihmiset ovat päässeet globalisaation avulla irti köyhyydestä ja köyhemmät maat ovat voineet kuroa umpeen eroa muihin maihin. Maailmankauppa on lisännyt EU:n talouskasvua, sillä jokaisella miljardilla, joka saadaan viennin lisäyksestä, pidetään yllä 14 000:ta työpaikkaa. Lisäksi halvempi tuonti hyödyttää erityisesti vähävaraisempia kotitalouksia. Mutta nämä hyödyt eivät ole automaattisia, eivätkä ne jakaudu tasapuolisesti EU:n kansalaisten kesken. Eurooppaan vaikuttaa myös se, että kaikki muut maat eivät noudata samoja normeja kuin Eurooppa esimerkiksi työsuhteisiin, ympäristöön tai turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tämän vuoksi eurooppalaisten yritysten on vaikeampaa kilpailla pelkällä hinnalla tällaisista maista tulevien saman alan yritysten kanssa. Tämä voi johtaa tehtaiden sulkemiseen ja työpaikkojen menettämiseen. Lisäksi voi syntyä painetta huonontaa työntekijöiden palkkoja ja työsuhteen ehtoja.

Ongelmia ei kuitenkaan ratkaista sen paremmin protektionismilla kuin välinpitämättömyydelläkään. Pohdinta-asiakirjassa esitetyt todisteet osoittavat selvästi, että globalisaatiosta voi olla hyötyä, jos sitä hallitaan asianmukaisesti. EU:n on pyrittävä varmistamaan globalisaation hyötyjen suotuisampi jako tekemällä yhteistyötä jäsenvaltioiden, alueiden, kansainvälisten kumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa. On käytettävä yhdessä hyödyksi tilaisuus muokata globalisaatiota arvojemme ja etujemme mukaisesti.

Tänään julkaistu pohdinta-asiakirja avaa elintärkeän keskustelun siitä, kuinka EU voi parhaiten hallita globalisaatiota, hyödyntää sen mahdollisuuksia ja vastata sen haasteisiin.

  • Käsiteltäessä suhteita EU:n ulkopuolisiin toimijoihin pohdinta-asiakirjassa keskitytään tarpeeseen muovata sellainen aidosti kestävä maailmanjärjestys, joka perustuu yhteisiin sääntöihin ja tavoitteisiin. EU on aina kannattanut vahvaa ja tehokasta monenvälistä globaalia säännöstöä. Näitä sääntöjä olisi kehitettävä siten, että niiden avulla voidaan vastata uusiin haasteisiin ja että sääntöjen toimiva valvonta varmistetaan. EU voisi esimerkiksi edistää sellaisten uusien sääntöjen laatimista, joilla puututtaisiin haitalliseen ja epäreiluun käyttäytymiseen, kuten veropetoksiin, haitallisiin valtiontukiin tai sosiaaliseen polkumyyntiin. Tällä tavoin luotaisiin tasapuoliset toimintaedellytykset yritysten välille. Myös tehokkaat kaupan suojatoimet ja monenvälinen investointituomioistuin auttaisivat EU:ta toimimaan määrätietoisesti epäreiluja käytäntöjä noudattavia maita ja yrityksiä vastaan.
  • Pohdinta-asiakirjassa ehdotetaan, että EU:n sisällä kehitetään välineitä, joilla suojellaan ja voimaannutetaan kansalaisia vankkojen sosiaalipoliittisten toimien avulla ja tuetaan kansalaisia antamalla heille heidän tarvitsemaansa koulutusta koko heidän elämänsä ajan. Progressiivisen verotuksen, innovaatioinvestointien ja vahvojen hyvinvointipolitiikkojen avulla voitaisiin jakaa varallisuutta oikeudenmukaisemmin. Samaan aikaan globalisaation haittoja voidaan lieventää siten, että EU:n rakennerahastovaroja käytetään haavoittuvassa asemassa olevien alueiden auttamiseen ja EU:n globalisaatiorahaston avulla autetaan työpaikkansa menettäneitä ihmisiä löytämään uusia työpaikkoja (ks. globalisaatiorahastoa koskeva tietosivu).

Tausta

Noin kolmannes kansantulostamme on peräisin muun maailman kanssa käymästämme kaupasta. Kansainvälisten markkinoiden kasvun myötä Euroopan vienti on kasvanut, minkä avulla on voitu tarjota paremmin palkattuja työpaikkoja. Maat voivat tuottaa enemmän pienemmin kustannuksin erikoistumalla siihen, mitä ne tekevät parhaiten. Tämä kasvattaa kuluttajien ostovoimaa. Ihmiset matkustelevat, työskentelevät, opiskelevat ja asuvat vapaasti eri maissa. He ovat toisiinsa yhteydessä verkossa ja jakavat toisilleen ajatuksiaan, kertovat kulttuureistaan ja tuovat esiin kokemuksiaan. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua verkko-opintoihin, joita johtavat yliopistot kautta maailman järjestävät. Kansainvälinen kilpailu ja tieteellinen yhteistyö ovat kiihdyttäneet innovointia. Globalisaation avulla sadat miljoonat ihmiset ovat lisäksi päässeet irti köyhyydestä ja köyhemmät maat ovat voineet kuroa umpeen eroa muihin maihin.

Mutta globalisaatio tuo mukanaan myös haasteita. Monet eurooppalaiset pelkäävät, että globalisaatio johtaa eriarvoisuuteen, työpaikkojen katoamiseen, sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen ja löysempiin ympäristöä, terveyttä ja yksityisyyden suojaa koskeviin normeihin. Toisinaan he kokevat myös, että heidän identiteettinsä, perinteensä ja elämäntapansa ovat uhattuina. Nämä huolenaiheet on tunnustettava, ja niiden johdosta on ryhdyttävä toimiin.

Tämän komission ensisijaisia tavoitteita ovat globalisaation hallinta, maailmanjärjestyksen muuttaminen paremmaksi, korkeatasoisten normien ja arvojen edistäminen Euroopan ulkopuolella, Euroopan kansalaisten suojaaminen epäreiluja käytäntöjä vastaan sekä yhteiskuntiemme sopeutuvuuden ja talouksiemme kilpailukyvyn parantaminen.

Globalisaation hallintaa käsittelevä pohdinta-asiakirja on jatkoa 1. maaliskuuta julkaistulle Euroopan tulevaisuutta koskevalle valkoiselle kirjalle, jossa käydään läpi EU:n tärkeimmät haasteet ja mahdollisuudet tulevalla vuosikymmenellä. Valkoinen kirja antoi alkusysäyksen prosessille, jossa EU:n 27 jäsenvaltiota päättävät yhdessä tulevaisuudestaan. Euroopan komissio edistää asiaan liittyvää keskustelua järjestämällä yhdessä Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa eri puolilla Eurooppaa keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään EU:n tulevaisuutta.

Globalisaation hallintaa käsittelevä pohdinta-asiakirja saa pian jatkoa. Tulevissa pohdinta-asiakirjoissa käsitellään seuraavia aiheita:

  • talous- ja rahaliiton syventäminen kesäkuussa 2015 esitetyn viiden puheenjohtajan raportin pohjalta
  • EU:n puolustuksen tulevaisuus
  • EU:n rahoituksen tulevaisuus.

Lisätietoa

Pohdinta-asiakirja globalisaation hallinnasta

Tietosivu: Euroopan globalisaatiorahasto – kymmenen vuotta eurooppalaista solidaarisuutta

Frans Timmermans Facebookissa ja Twitterissä

Jyrki Katainen Facebookissa ja Twitterissä

IP/17/1230

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar