Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon algatab arutelu üleilmastumise ohjamise üle

Brüssel, 10. mai 2017

Pärast Euroopa tulevikku käsitleva valge raamatu avaldamist 1. märtsil avaldab komisjon täna aruteludokumendi üleilmastumise ohjamise kohta.

Lähtudes üleilmastumise eeliste ja puuduste õiglasest hindamisest, soovitakse täna avaldatava dokumendiga käivitada arutelu selle üle, kuidas EL ja liikmesriigid saaksid muutuseid ennetades eurooplaste elu paremaks muuta.

Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Üleilmastumine on Euroopa majandusele üldiselt hästi mõjunud. Kuid kui eeliseid õiglaselt ja ühtlasemini ei jaotata, saavad kodanikud neist väga vähe kasu. Euroopa peab aitama kujundada üleilmset reeglistikku ümber nii, et vabakaubandusest saaks õiglane kaubandus. Nii muutub üleilmastumine jätkusuutlikuks ja toimivaks kõikide eurooplaste jaoks. Samal ajal peame me suunama oma tegevuse inimestele vajaliku hariduse ja oskuste andmiseks, et nad saaksid muutustega majanduses sammu pidada. Üleilmastumise eeliste parem jaotamine aitab tagada liidu alustalaks olevat sotsiaalset sidusust ja solidaarsust.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav komisjoni asepresident Jyrki Katainen tegi järgmise avalduse: „Üleilmastumisel on tohutu mõjuvõim, mis toob kasu nii Euroopale kui ka kogu ülejäänud maailmale. Kuid sellega kaasnevad ka ulatuslikud lahendamist vajavad küsimused. Avatuse eeliste säilitamiseks ja selle puudustega tegelemiseks peab Euroopa kiiresti muutuvas keskkonnas edendama tugevamat reeglitel põhinevat maailmakorda, astuma julgelt vastu ebaõiglastele tavadele ning muutma ühiskonna paindlikumaks ja majanduse konkurentsivõimelisemaks.

Aruteludokumendis analüüsitakse ausalt üleilmastumise mõju ELile. Selge on see, et suure kasu kõrval on üleilmastumine toonud ELile kaasa ka palju ulatuslikke lahendamist vajavaid küsimusi. Üleilmastumine on kogu maailmas aidanud sadu miljoneid inimesi vaesusest välja tuua ja võimaldanud vaesematel riikidel järele jõuda. Üleilmne kaubandus on toetanud ELi majanduskasvu – iga ekspordist saadud täiendava miljardi euroga on loodud 14 000 töökohta. Odavamast impordist saavad kasu eelkõige vaesemad majapidamised. Kuid see kasu pole automaatne ega jagune kodanike vahel ühtlaselt. Euroopa kannatab ka selle all, et muud riigid ei järgi alati Euroopaga samaväärseid nõudeid sellistes valdkondades nagu tööhõive, keskkond või ohutus, mistõttu Euroopa ettevõtjad on hinnakonkurentsis välisettevõtjatega võrreldes kehvemas olukorras. Selle tulemusel võidakse sulgeda tehaseid, kaotada töökohti või kärpida töötajate palku ja hoida kokku töötingimuste arvelt.

Protektsionism ega mittereguleerimine lahendust ei paku. Aruteludokumendis esitatud tõendid näitavad selgelt, et asjakohase ohjamise puhul võiks üleilmastumine kasulik olla. EL peab koostöös liikmesriikide, rahvusvaheliste partnerite ja muude sidusrühmadega tagama üleilmastumisest saadava kasu parema jagamise. Peaksime koos kasutama ära võimaluse muuta üleilmastumist vastavalt oma väärtustele ja huvidele.

Tänase aruteludokumendiga stimuleeritakse üliolulist arutelu selle kohta, kuidas EL saaks kõige paremini üleilmastumist ohjata ning võimalustest kasu lõigata ja ulatuslike lahendamist vajavate küsimustega tegelda.

  • Välisküsimustes keskendutakse dokumendis sellele, kuidas luua tõeliselt kestlikku, ühistel normidel ja ühtsel tegevuskaval põhinevat maailmakorda. EL on alati seisnud tugeva ja tõhusa mitmepoolse ülemaailmse reeglistiku eest ning peaks seda jätkuvalt arendama viisil, mis võtab arvesse uusi ulatuslikke lahendamist vajavaid küsimusi ning tagab tõhusa täitmise. Näiteks võiks EL edendada uut reeglistikku, millega luuakse võrdsemad võimalused, tegeledes selliste kahjulike ja ebaausate tavadega nagu maksudest kõrvalehoidumine, valitsuste subsiidiumid või sotsiaalne dumping. Tõhusad kaubanduse kaitsevahendid ja mitmepoolne investeerimiskohus võiksid aidata ELil tegutseda otsustavalt ebaausaid tavasid kasutavate riikide või ettevõtjatega.
  • Siseküsimustes soovitatakse dokumendis kaitsta ja võimestada kodanikke jõulise sotsiaalpoliitikaga ning pakkuda neile vajalikku haridust ja toetust väljaõppeks kogu elu kestel. Astmeline maksusüsteem, investeerimine innovatsiooni ja tugev hoolekandepoliitika võiksid kõik aidata jõukust õiglasemalt jagada. Selleks et vähendada negatiivseid ilminguid, saaks samal ajal kasutada ELi struktuurifonde haavatavate piirkondade abistamiseks ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (vt ELi Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi teabeleht) uue töökoha leidmiseks ettevõtete läbikukkumise tõttu töö kaotanutele.

Taustteave

Umbes kolmandik meie rahvatulust tuleb kauplemisest ülejäänud maailmaga. Koos välisturgude kasvamisega on kasvanud Euroopa eksport ja sellega on toetatud paremini tasustatavate töökohtade loomist. Keskendudes sellele, mida nad kõige paremini oskavad, saavad riigid toota vähema eest rohkem ja suurendada tarbijate ostujõudu. Inimesed reisivad, töötavad, õpivad ja elavad vabalt eri riikides. Nad suhtlevad üksteisega veebis, vahetavad ideid, kultuuri ja kogemusi. Üliõpilased saavad osaleda juhtivate ülikoolide poolt korraldatud õppetegevuses kogu maailmas. Rahvusvaheline konkurents ja teadusalane koostöö on innovatsioonile hoogu juurde andnud. Üleilmastumine on aidanud sadu miljoneid inimesi vaesusest välja ja võimaldanud vaesematel riikidel järele jõuda.

Kuid üleilmastumisega kaasnevad ka ulatuslikud lahendamist vajavad küsimused. Palju eurooplased tunnevad muret selle üle, et üleilmastumisega kaasneb ebavõrdsus, töökohtade kadumine, sotsiaalne ebaõiglus või madalamad keskkonna-, tervishoiu- või andmekaitsenõuded. Mõnikord tunnevad nad, et nende identiteet, traditsioonid või eluviis on löögi all. Nende küsimustega tuleb tegeleda.

Üleilmastumise ohjamine, maailma paremaks muutmine, kõrgete nõuete ja universaalsete väärtuste edendamine väljaspool Euroopat, meie kodanike kaitsmine ebaausate tavade eest ning ühiskonna paindlikumaks ja majanduse konkurentsivõimelisemaks muutmine on kõik praeguse komisjoni prioriteedid.

Auteludokumendis üleilmastumise ohjamise kohta jätkatakse 1. märtsil esitletud Euroopa tulevikku käsitleva valge raamatuga tõstatatud teemasid, milleks on Euroopa peamised probleemid ja võimalused järgmistel aastakümnetel. Valge raamatuga algas protsess, mille käigus ELi 27 liikmesriiki otsustavad liidu tuleviku üle. Mõttevahetuse soodustamiseks korraldab Euroopa Komisjon koos Euroopa Parlamendi ja asjast huvitatud liikmesriikidega eri linnades ja piirkondades rea väitlusi Euroopa tuleviku üle.

Üleilmastumise ohjamist käsitlevat aruteludokumenti täiendab mitu aruteludokumenti järgmistel teemadel:

  • majandus- ja rahaliidu süvendamine viie juhi 2015. aasta juuni aruande põhjal;
  • Euroopa kaitseküsimuste tulevik;
  • ELi rahanduse tulevik.

Lisateave

Aruteludokument üleilmastumise ohjamise kohta

Teabeleht: Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond – Kümme aastat Euroopa solidaarsust

Esimene asepresident Timmermans Facebookis ja Twitteris

Asepresident Katainen Facebookis ja Twitteris

IP/17/1230

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar