Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen lægger op til debat om styring af globaliseringen

Bruxelles, den 10. maj 2017

Efter Kommissionens hvidbog om Europas fremtid, der blev forelagt den 1. marts, offentliggør Kommissionen i dag sit oplæg om styring af globaliseringen.

Formålet med dagens oplæg er på grundlag af en nøgtern vurdering af globaliseringens fordele og ulemper at indlede en debat om, hvordan EU og dens medlemsstater kan forme globaliseringen på en måde, som foregriber udviklingen og forbedrer tilværelsen for europæerne.

Kommissionens førstenæstformand, Frans Timmermans, udtaler: "Globaliseringen er overordnet set til gavn for Europas økonomi, men dette giver ingen mening for EU's borgere, hvis fordelene ikke bliver fordelt retfærdigt og mere ligeligt. Europa er nødt til at hjælpe med til at omskrive det globale regelsæt, således at fri handel bliver til fair handel, og globaliseringen bliver bæredygtig og kan fungere tilfredsstillende for alle europæere. Samtidig må vi fokusere vores politikker på at give folk den uddannelse og de færdigheder, de behøver for at holde trit med udviklingen af vores økonomier. En bedre omfordeling vil bidrage til at sikre den sociale samhørighed og solidaritet, som Unionen bygger på."

Kommissionens næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, Jyrki Katainen, udtaler: "Globaliseringen udgør en formidabel kraft, der er til gavn for Europa og resten af verden, men som også indebærer mange udfordringer. For at bevare fordelene ved vores åbenhed men samtidig forholde os til ulemperne skal Europa fremme en stærkere og regelbaseret verdensorden, handle resolut mod urimelige praksisser og gøre vores samfund mere modstandsdygtige og vores økonomier mere konkurrencedygtige over for en omverden i hastig forandring."

I oplægget gives en ærlig gennemgang af, hvad globaliseringen har betydet for EU. Faktum er, at selv om EU har haft stor gavn af globaliseringen, har den også ført mange udfordringer med sig. Rundt om i verden har globaliseringen bidraget til at hjælpe flere hundrede millioner mennesker ud af fattigdom og givet fattige lande mulighed for at indhente deres efterslæb. Verdenshandelen har styrket EU's økonomiske vækst, og for hver 1 mia. EUR i ekstra eksport er der skabt grundlag for 14 000 arbejdspladser. Billigere import gavner desuden husstandene, navnlig de mindrebemidlede. Men disse fordele kommer ikke automatisk, og de er heller ikke jævnt fordelt blandt borgerne. Europa er også påvirket af den omstændighed, at andre lande ikke alle har samme standarder på områder som beskæftigelse, miljø eller sikkerhed, hvilket betyder, at de europæiske virksomheder er dårligere rustet til at konkurrere på prisen alene sammenlignet med deres udenlandske konkurrenter. Dette kan føre til fabrikslukninger, tab af arbejdspladser eller nedadgående pres på arbejdstagernes løn- og arbejdsvilkår.

Løsningen er dog hverken i protektionisme eller laissez faire-politik. Den dokumentation, der fremlægges i oplægget, viser tydeligt, at globaliseringen kan være til gavn, hvis den bliver styret på rette måde. EU skal bestræbe sig på at sikre en bedre fordeling af globaliseringens fordele gennem samarbejde med sine medlemsstater, regioner, internationale partnere og øvrige interessenter. Sammen bør vi gribe muligheden for at udforme globaliseringen i overensstemmelse med vores værdier og interesser.

Dagens oplæg åbner op for en nødvendig debat om, hvordan EU bedst kan styre globaliseringen og reagere på dens muligheder og udfordringer:

  • Udadtil fokuseres der i oplægget på behovet for at udforme en reelt bæredygtig verdensorden, der bygger på fælles regler og en fælles dagsorden. EU har altid stået for et multilateral globalt regelsæt, der er stærkt og effektivt, og vi bør fortsætte med at udvikle dette regelsæt på en måde, der tager højde for de nye udfordringer og sikrer en effektiv håndhævelse. Eksempelvis kunne EU presse på for at få indført nye regler med henblik på at skabe mere lige vilkår ved at bekæmpe skadelig og urimelig adfærd, såsom skatteunddragelse, statsstøtte og social dumping. Effektive handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter og en multilateral investeringsdomstol vil ligeledes kunne hjælpe EU til at reagere med beslutsomhed over for lande eller virksomheder, der udøver illoyal praksis.
  • Indadtil foreslås det i oplægget, at der indføres redskaber til at beskytte borgerne og give dem større indflydelse gennem solide sociale politikker og yde den nødvendige støtte til uddannelse hele livet igennem. En progressiv skattepolitik, investering i innovation og en stærk velfærdspolitik kan alt sammen bidrage til at omfordele velstanden mere retfærdigt. Samtidig kan anvendelse af EU's strukturfonde til at støtte sårbare regioner og EU's Globaliseringsfond (jf. faktablad om EU's Fond for Tilpasning til Globaliseringen) til at hjælpe afskedigede arbejdstagere med at finde andet arbejde bidrage til at afbøde negative virkninger.

Baggrund

Omkring en tredjedel af vores nationalindkomst hidrører fra handel med resten af verden. I takt med at de oversøiske markeder er vokset, er EU's eksport også vokset, hvilket har støttet højtlønnede job. Ved at specialisere sig i det, de er bedst til, kan landene producere mere for mindre, hvilket styrker forbrugernes købekraft. Folk rejser, arbejder, uddanner sig og bosætter sig frit i forskellige lande. De interagerer med hinanden på internettet, hvor de deler deres idéer, kulturer og erfaringer med hinanden. Studerende har adgang til sprogkurser online, som udbydes af førende universiteter over hele verden. International konkurrence og videnskabeligt samarbejde har sat skub i innovationen. Globaliseringen har desuden hjulpet flere hundrede millioner mennesker ud af fattigdom og givet fattige lande mulighed for at indhente deres efterslæb.

Men globaliseringen fører også udfordringer med sig. Mange europæere er betænkelige ved, at globaliseringen fører til ulighed, tab af arbejdspladser, social uretfærdighed eller ringere standarder for beskyttelse af miljø, sundhed og privatlivets fred. Sommetider kan folk også føle, at deres identitet, traditioner og levevis er truet. Disse betænkeligheder skal anerkendes og håndteres.

At styre globaliseringen, omforme verden til det bedre, fremme høje standarder og værdier uden for Europa, beskytte borgerne mod urimelig praksis samt gøre vores samfund modstandsdygtige og vores økonomier mere konkurrencedygtige er alle centrale prioriteter for den nuværende Kommission.

Oplægget om styring af globaliseringen følger op på hvidbogen om Europas fremtid, som blev fremlagt den 1. marts, og som skitserede de vigtigste udfordringer og muligheder, som Europa vil stå over for i det kommende årti. Hvidbogen markerede starten på en proces, hvorved EU-27 sætter kursen for Unionens fremtid. For at fremme denne debat vil Kommissionen sammen med Europa-Parlamentet og interesserede medlemsstater være vært for en række debatter om Europas fremtid i forskellige byer og regioner rundt om i Europa.

Oplægget om styring af globaliseringen vil blive efterfulgt af flere andre oplæg om:

  • en uddybning af Den Økonomiske og Monetære Union på grundlag af de fem formænds rapport fra juni 2015
  • fremtiden for Europas forsvar
  • fremtiden for EU's finanser.

Yderligere oplysninger

Oplæg om styring af globaliseringen

Faktaark: European Globalisation Adjustment Fund - Ten Years of European Solidarity

Følg førstenæstformand Frans Timmermans på Facebook og Twitter

Følg næstformand Jyrki Katainen på Facebook og Twitterhttps://www.facebook.com/JKatainen/https://twitter.com/jyrkikatainen

IP/17/1230

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar