Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise zahajuje diskusi o využití potenciálu globalizace

Brusel 10. května 2017

V návaznosti na bílou knihu Komise o budoucnosti Evropy ze dne 1. března dnes Komise zveřejňuje svůj diskusní dokument o využití potenciálu globalizace.

Dokument, jenž byl dnes zveřejněn, má na základě objektivního posouzení výhod a nevýhod globalizace zahájit diskusi o tom, jak EU a její členské státy mohou proces globalizace utvářet způsobem, který předjímá budoucnost a zlepšuje život lidí v Evropě.

Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, uvedl: „Globalizace je dobrá pro evropské hospodářství jako celek, ale pro naše občany to příliš neznamená, nejsou-li výhody sdíleny spravedlivě a rovnoměrněji. Evropa musí přispět k přepsání globálního souboru pravidel , aby se volný obchod stal obchodem spravedlivým. Globalizace se tak stane udržitelnou a bude přinášet užitek všem Evropanům. Zároveň je nutné, aby lidé s pomocí naší politiky získávali vzdělání a dovednosti, které potřebují, aby mohli držet krok s vývojem našich ekonomik. Lepším přerozdělováním zdrojů se zajistí sociální soudržnost a solidarita, z nichž tato Unie vychází.

K tématu se vyjádřil rovněž Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost: „Globalizace přestavuje ohromnou sílu, která Evropě i zbytku světa přináší na jedné straně výhody a na druhé straně také četné problémy. Aby se zachovaly výhody otevřenosti a zároveň vyřešily její záporné stránky, musí Evropa podporovat silnější světové uspořádání založené na pravidlech, důrazně zasahovat proti nekalým praktikám, zvyšovat odolnost evropské společnosti a posilovat konkurenceschopnost evropských ekonomik tváří v tvář rychle se měnícímu prostředí.

Diskusní dokument se otevřeně zabývá tím, co globalizace přinesla Evropské unii. Faktem je, že i když EU z globalizace velmi těží, musí se rovněž vypořádat s mnoha souvisejícími problémy. Po celém světě globalizace přispěla k tomu, že se stovky milionů lidí vymanily z chudoby, a umožnila chudším zemím dohánět ty bohatší. Díky celosvětovému obchodu se v EU rozproudil hospodářský růst – každá další miliarda eur dodatečného vývozu podporuje 14 000 pracovních míst. Z levnějších produktů z dovozu mají prospěch zejména znevýhodněné domácnosti. Tyto výhody však nejsou automatické, ani nejsou mezi občany rozdělené rovnoměrně. Na Evropu má dopad také skutečnost, že ne všechny země mají stejné standardy v oblastech, jako jsou zaměstnanost, životní prostředí nebo bezpečnostní normy, což znamená, že evropské společnosti jsou méně schopné soutěžit se svými zahraničními konkurenty pouze na základě ceny. To pak může vést k uzavírání závodů, ztrátě pracovních míst nebo tlaku na mzdy a pracovní podmínky zaměstnanců.

Řešení však není ani v protekcionismu, ani v politice laissez-faire. Důkazy předložené v diskusním dokumentu jasně ukazují, že globalizace může být přínosem, pokud se podaří využít jejího potenciálu. EU musí zajistit lepší rozdělení přínosů globalizace tím, že bude spolupracovat s členskými státy a regiony, jakož i se svými mezinárodními partnery a dalšími zúčastněnými stranami. Měli bychom společně využít příležitosti a utvářet globalizaci v souladu s našimi hodnotami a zájmy.

Dnešní diskusní dokument otevírá zásadní debatu o tom, jak může EU nejlépe potenciálu globalizace využít a reagovat na související příležitosti a výzvy:

  • Co se týče vnějších vztahů, dokument se zaměřuje na nutnost utvářet skutečně udržitelné celosvětové uspořádání založené na společných pravidlech a společném programu. EU vždy prosazovala pevný a účinný „mnohostranný“ globální soubor pravidel a měla by jej nadále rozvíjet způsobem, který řeší nové výzvy a zajistí účinné vymáhání těchto pravidel. Mohla by například prosazovat nová pravidla pro navozování rovných podmínek, tak aby bylo řešeno škodlivé a nepoctivé obchodní jednání, jako jsou daňové úniky, veřejné dotace nebo sociální dumping. Účinné nástroje na ochranu obchodu a vytvoření mnohostranného tribunálu pro investice by také mohly EU pomoci činit rozhodné kroky proti zemím nebo společnostem, které se uchylují k nekalým praktikám.
  • Pokud jde přímo o Unii, dokument navrhuje nástroje, které by ochránily a posílily postavení občanů, a sice prostřednictvím silné sociální politiky a poskytováním potřebného celoživotního vzdělávání a odborné přípravy. Progresivní daňová politika, investice do inovací a silná politika sociálního zabezpečení – to vše by mohlo pomoci přerozdělit bohatství spravedlivějším způsobem. Do té doby může ke zmírnění negativních dopadů přispět využívání strukturálních fondů EU, ze kterých lze pomáhat zranitelným regionům, a Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (viz informační přehled o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci), ze kterého lze podporovat propuštěné pracovníky při hledání nového zaměstnání.

Souvislosti

Přibližně jedna třetina příjmů členských států pochází z obchodování s ostatními zeměmi světa. Spolu s růstem zámořských trhů vzrostl i evropský vývoz, a tím i počet lépe placených pracovních míst. Specializací na své nejlepší dovednosti mohou jednotlivé země produkovat více za méně peněz, čímž dochází k posílení kupní síly spotřebitelů. Lidé volně cestují do jiných zemí, mohou v různých zemích pracovat, studovat či pobývat. Na internetu dochází k jejich vzájemné interakci, při které sdílejí své nápady, kultury a zkušenosti. Studenti mají on-line přístup k přednáškám a seminářům pořádaným předními univerzitami po celém světě. Mezinárodní hospodářská soutěž a vědecká spolupráce urychlují inovace. Díky globalizaci se stovky milionů lidí vymanily z chudoby a chudší země mohly začít dohánět ty bohatší.

Globalizace však přináší i problémy Mnoho Evropanů se obává, že globalizace vede k nerovnosti, ztrátě pracovních míst, sociální nespravedlnosti a oslabování norem v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví či ochrany osobních údajů. Někdy také mají pocit ohrožení, pokud jde o jejich identitu, tradice a způsoby života. Tyto obavy je třeba uznat a řešit.

Využívat potenciálu globalizace, utvářet svět k lepšímu, prosazovat přísné normy a ušlechtilé hodnoty mimo území Evropy, chránit naše občany před nekalými praktikami a činit evropskou společnost odolnou a ekonomiky členských států konkurenceschopnějšími – to vše jsou klíčové priority této Komise.

Diskusní dokument o využití potenciálu globalizace navazuje na bílou knihu o budoucnosti Evropy, jež byla představena 1. března a nastínila hlavní úkoly a příležitosti pro Evropu v nadcházejícím desetiletí. Bílá kniha zahájila proces, během něhož 27 členských států EU rozhodne o budoucnosti své Unie. Aby tuto diskusi podpořila, bude Evropská komise společně s Evropským parlamentem a zainteresovanými členskými státy v evropských městech a regionech pořádat řadu diskusí o budoucnosti Evropy.

Po předložení dokumentu o využití potenciálu globalizace bude následovat řada diskusních dokumentů s těmito tématy:

  • prohlubování hospodářské a měnové unie na základě zprávy pěti předsedů z června 2015,
  • budoucnosti evropské obrany,
  • budoucnost financí EU.

Další informace

Diskusní dokument o využití globalizace

Informativní přehled: Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci – deset let evropské solidarity

První místopředseda Komise Timmermans na Facebooku a Twitteru

Místopředseda Komise Katainen na Facebooku a Twitteru

IP/17/1230

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar