Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio valmistelee Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin seuraavaa vaihetta

Bryssel 23. tammikuuta 2017

Brysselissä meneillään olevassa korkean tason konferenssissa Euroopan komissio ottaa lisäaskeleen kohti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin perustamista. Asiasta annetaan piakkoin yksityiskohtaisempi ehdotus. Euroopan komissio ilmoitti myös järjestävänsä yhdessä Ruotsin kanssa sosiaalialan EU-huippukokousta myöhemmin tänä vuonna.

Yli 600 osallistujaa keskustelee Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista järjestetyn julkisen kuulemisen tuloksista. Osallistujien joukossa on jäsenvaltioiden viranomaisten, EU:n toimielinten, työmarkkinajärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia sekä yli 20 jäsenvaltioiden ministeriä ja monta komission jäsentä. Sen jälkeen kun puheenjohtaja Juncker ilmoitti aloitteesta syyskuussa 2015, EU:n viranomaiset, jäsenvaltiot, työmarkkinajärjestöt, kansalaisyhteiskunta ja kansalaiset ovat keskustelleet laajasti sen sisällöstä ja roolista sekä siitä, miten tasapuolisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus varmistetaan Euroopassa. Keskustelut ollaan saamassa päätökseen, mikä auttaa komissiota valmistelemaan pilaria koskevaa ehdotusta, joka on tarkoitus esittää maaliskuussa. Tässä yhteydessä puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti isännöivänsä Göteborgissa 17. marraskuuta 2017 Ruotsin pääministeri Stefan Löfvenin kanssa sosiaalialan huippukokousta, jossa käsitellään oikeudenmukaisia työpaikkoja ja oikeudenmukaista kasvua.

Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi ”tehneensä jo toimikautensa alussa selväksi, että Eurooppaa on kehitettävä sosiaalisemmaksi. Tältä osin onkin saavutettu merkittävää edistymistä. Tämä vuosi tulee olemaan käänteentekevä. Laaja-alaisen julkisen kuulemisen perusteella nyt on oikea aika perustaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari. Ruotsissa järjestettävä sosiaalialan huippukokous vauhdittaa toimia ja nostaa sosiaaliset tavoitteet sinne, mihin ne kuuluvat eli EU:n asialistan kärkeen.”

Pääministeri Stefan Löfven totesi, että ”näinä vaikeina aikoina meidän on näytettävä, että voimme parantaa ihmisten arkea. Meidän kaikkien on pyrittävä luomaan sosiaalisempi Eurooppa, mikä tarkoittaa oikeudenmukaisia työoloja, tehokkaita työmarkkinoita ja vahvaa työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua. Uskon, että marraskuun sosiaalialan huippukokouksessa pääsemme lähemmäs tätä tavoitetta.”

Tämänpäiväinen konferenssi antaa tilaisuuden vaihtaa näkemyksiä sidosryhmien kanssa. Komissio järjesti pilarista laaja-alaisen julkisen kuulemisen viime vuonna. Siihen saatiin yli 16 000 vastausta. Euroopan parlamentti antoi viime viikolla päätöslauselman(*). Myös alueiden komitea on jo antanut lausunnon. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) antaa lausunnon myöhemmin tässä kuussa. Lisäksi kantaa ovat ottaneet eurooppalaiset ja kansalliset työmarkkinaosapuolet (BusinessEuropen raportti, ETUC:n raportti).

Tausta

Taloustilanteen parantumisesta huolimatta viime aikojen pahimman talous- ja sosiaalikriisin vaikutukset ovat olleet kauaskantoisia. Työelämä ja yhteiskunta muuttuvat nopeasti. Globalisaatio, digitaalinen vallankumous, muuttuvat työtavat ja väestökehitys tuovat uusia mahdollisuuksia mutta myös uusia uhkia. Vauraampi ja tulevaisuuteen suuntautunut Eurooppa, jossa taloudellinen ja sosiaalinen kehitys kulkevat käsi kädessä, on kaikkien velvollisuus ja etu.

Sosiaalisemman ja oikeudenmukaisemman Euroopan kehittäminen on nykyisen komission keskeinen tavoite. Unionin tilaa vuonna 2015 käsittelevässä puheessaan puheenjohtaja Juncker ilmoitti haluavansa perustaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin. Varapuheenjohtaja Dombrovskis ja komissaari Thyssen esittivät 8. maaliskuuta 2016 ensimmäisen tätä aloitetta koskevan alustavan suunnitelman. Pilarissa vahvistetaan joukko periaatteita toimivien ja oikeudenmukaisten työmarkkinoiden ja sosiaaliturvajärjestelmien tukemiseksi. Se on tarkoitettu viitekehykseksi, jonka pohjalta arvioidaan osallistuvien jäsenvaltioiden suoriutumista sosiaali- ja työllisyysasioissa ja tuetaan kansallisen tason uudistuksia. Sen pitäisi etenkin antaa suuntaa uudelle lähentymisprosessille koko Euroopassa. Laaja-alainen julkinen kuuleminen antoi mahdollisuuden keskustella komission vuonna 2016 esittämistä ensimmäisistä ideoista. Kuuleminen päättyi joulukuun lopussa. Komissio aikoo antaa ehdotuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin perustamisesta maaliskuussa.

Marraskuussa järjestettävä sosiaalialan huippukokous antaa sidosryhmille tilaisuuden keskustella Euroopan tasolla asetetuista poliittisista tavoitteista ja aloitteista. Samalla voidaan keskustella siitä, miten Euroopan unioni, jäsenvaltiot ja työmarkkinaosapuolet voivat saavuttaa yhteiset taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet. Huippukokouksessa pyritään saattamaan yhteen valtion ja hallitusten päämiehiä, työmarkkinaosapuolia ja muita keskeisiä vaikuttajia, jotta ne voivat yhdessä tehdä työtä oikeudenmukaisten työpaikkojen ja oikeudenmukaisen kasvun edistämiseksi.

Lisätietoja

Oikeudenmukaisia työpaikkoja ja oikeudenmukaista kasvua käsittelevää sosiaalialan huippukokousta koskeva lehdistötiedote

#SocialSummit17

Taustatiedote: Kohti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria – Kysymyksiä ja vastauksia

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin verkkosivu

Seuraa komissaari Thysseniä Facebookissa ja Twitterissä

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosasto

 

(*): Päivitetty 23.1.2017 klo 16.30.

 

IP/17/114

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar