Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon valmistab ette järgmisi Euroopa sotsiaalõiguste sambaga seotud samme.

Brüssel, 23. jaanuar 2017

Täna Brüsselis toimuva kõrgetasemelise konverentsiga astub Euroopa Komisjon sammu võrra lähemale Euroopa sotsiaalõiguste samba loomisele. Üksikasjalikud ettepanekud esitatakse peagi. Lisaks teatas Euroopa Komisjon, et ta võõrustab koos Rootsiga käesoleval aastal toimuvat ELi sotsiaalpartnerite tippkohtumist.

Rohkem kui 600 osalejat, kes esindavad ELi liikmesriikide ametiasutusi, ELi institutsioone, sotsiaalpartnereid ja kodanikuühiskonda, ning kelle seas on rohkem kui 20 liikmesriigi ministrid ja Euroopa Komisjoni volinikud, hakkavad arutama Euroopa sotsiaalõiguste sammast käsitleva avaliku konsulteerimise tulemusi. Pärast seda, kui president Juncker algatuse käivitamise 2015. aasta septembris välja kuulutas, alustasid ELi asutuste, liikmesriikide, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna esindajad ning kodanikud ulatuslikku arutelu Euroopa sotsiaalõiguste samba sisu ja rolli ning selle üle, kuidas tagada Euroopas võrdsus ja sotsiaalne õiglus. Tänaste aruteludega jõuab kõnealune protsess lõpule ning tulemused aitavad komisjonil koostada sotsiaalõiguste sammast käsitlevat ettepanekut, mis esitatakse eeldatavalt märtsis. Sellega seoses teatas president Jean-Claude Juncker täna, et ta võõrustab koos Rootsi peaministri Stefan Löfveniga 17. novembril 2017 Göteborgis toimuvat sotsiaalpartnerite tippkohtumist, kus käsitletakse õiglase tööhõive ja majanduskasvuga seotud küsimusi.http://www.government.se/socialsummit

President Jean-Claude Juncker ütles: „Alates oma ametiaja algusest olen selgitanud, et soovin luua sotsiaalsema Euroopa. Nüüd on tehtud oluline esimene samm selle eesmärgi saavutamise suunas. Käesolev aasta on otsustava tähtsusega. Pärast ulatuslikke avalikke konsulteerimisi on aeg luua Euroopa sotsiaalõiguste sammas. Sotsiaalpartnerite tippkohtumine Rootsis võimaldab anda uut hoogu ja seada sotsiaalvaldkonna prioriteedid Euroopa tegevuskavas esikohale.“

Peaminister Stefan Löfven lisas: „Praegusel keerulisel ajal peame näitama, et suudame jõuda tulemusteni, mis kajastuvad inimeste igapäevaelus. Sotsiaalsem Euroopa, õiglased töötingimused, tõhus tööturg ja tugev sotsiaalne dialoog peaks olema meie kõigi jaoks esmatähtis. Loodan, et novembris toimuval sotsiaalpartnerite tippkohtumisel astume suure sammu selle eesmärgi poole.“

Tänane konverents on hea võimalus, et vahetada sidusrühmadega teavet. Komisjon korraldas eelmisel aastal ulatusliku avaliku konsulteerimise Euroopa sotsiaalõiguste samba teemal ning sai rohkem kui 16 000 vastust. Euroopa Parlament võttis eelmisel nädalal(*) vastu asjakohase resolutsiooni. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel on kavas võtta vastu oma arvamus käesoleva kuu lõpus. Regioonide Komitee avaldas oma arvamuse ja panuse andsid ka Euroopa ja riikliku tasandi sotsiaalpartnerid oma aruannetega (BusinessEurope'i aruanne, ETUCi aruanne).

Taust

Vaatamata olukorra hiljutisele paranemisele on suurima majandus- ja sotsiaalkriisi järelkaja veel tuntav. Töömaailmas ja ühiskonnas toimuvad kiired muutused ning üleilmastumise, digirevolutsiooni, muutuva töökorralduse ja demograafilise arenguga kaasnevad uued võimalused ja probleemid. Meil on ühine vastutus ja huvi luua jõukam ja tulevikukindel Euroopa, kus majanduslik ja sotsiaalne areng käivad käsikäes.

Sotsiaalsema ja õiglasema Euroopa loomine on komisjoni üks peamine prioriteet. Oma 2015. aasta kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus teatas president Juncker, et soovib välja arendada Euroopa sotsiaalõiguste samba. 8. märtsil 2016 esitasid asepresident Dombrovskis ja volinik Thyssen esimese esialgse ülevaate sellest algatusest. Sambasse on koondatud mitmed aluspõhimõtted, et toetada hästi toimivaid ja õiglaseid tööturge ning sotsiaalhoolekande süsteeme. Sambast peaks saama raamistik osalevate liikmesriikide tööhõive- ja sotsiaalnäitajate jälgimiseks, riigi tasandi reformide edendamiseks ning eelkõige teenäitaja Euroopa uuendatud lähenemisprotsessis. Laiapõhjaline avalik konsulteerimine andis võimaluse arutada komisjoni poolt 2016. aastal esitletud esialgseid ideid. Avalik konsulteerimine lõppes detsembris. Komisjoni ettepanek Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta on kavas esitada märtsis.

Novembris toimuval sotsiaalpartnerite tippkohtumisel avaneb olulistel sidusrühmadel võimalus arutada poliitilisi prioriteete ja Euroopa tasandi algatusi ning saada teavet selle kohta, milline on Euroopa Liidu, liikmesriikide ja kõigi tasandite sotsiaalpartnerite nägemus ühistest majanduslikest ja sotsiaalsetest prioriteetidest. Tippkohtumisel osalevad riigipead või valitsusjuhid, sotsiaalpartnerid ja muud olulised otsustajad töötavad koos, et edendada õiglast tööhõivet ja majanduskasvu.

Lisateave

Pressiteade sotsiaalpartnerite tippkohtumise kohta, kus käsitletakse õiglase tööhõive ja majanduskasvuga seotud küsimusi

#SocialSummit17

Teabekiri: Euroopa sotsiaalõiguste sammas – Küsimused ja vastused

Euroopa sotsiaalõiguste teemaline veebileht

Volinik Thyssen Facebookis ja Twitteris

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

 

(*) Ajakohastatud 23.1.2017 kell 16.30.

 

IP/17/114

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar