Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen forbereder de næste skridt hen imod en europæisk søjle for sociale rettigheder

Bruxelles, den 23. januar 2017

I dag tager EU-Kommissionen endnu et skridt hen imod oprettelsen af en europæisk søjle for sociale rettigheder. Det sker med en konference på højt plan i Bruxelles. Der vil snart blive fremsat detaljerede forslag.Europa-Kommissionen har også meddelt, at den senere på året vil afholde et socialt EU-topmøde sammen med Sverige.

Over 600 deltagere fra EU-medlemslandene, EU-institutionerne, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet, deriblandt over 20 nationale ministre og flere medlemmer af kommissærkollegiet, vil drøfte resultaterne af den offentlige høring om den europæiske søjle for sociale rettigheder. Siden Kommissionens formand Jean-Claude Juncker bebudede tiltaget i september 2015, har der været en bred debat med EU-myndigheder, medlemslande, arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet og borgere om søjlens indhold og rolle og om, hvordan man kan sikre rimelighed og social retfærdighed i Europa. Drøftelserne i dag er sidste led i denne proces og vil hjælpe Kommissionen med at udarbejde et forslag om den europæiske søjle for sociale rettigheder. Forslaget forventes fremlagt i marts. Kommissionens formand Jean-Claude Juncker meddelte i dag, at han sammen med Sveriges statsminister Stefan Löfven vil stå for et "socialt topmøde om retfærdig beskæftigelse og vækst" i Göteborg den 17. november 2017.

Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtalte: "Siden starten af mit mandat har jeg gjort det klart, at jeg ønsker et mere socialt Europa, og vi har taget en række vigtige indledende skridt i den retning. Dette år vil være afgørende. Efter den brede høring er det tid til at indføre den europæiske søjle for sociale rettigheder. Det sociale topmøde i Sverige vil hjælpe os med at skabe momentum og sætte sociale prioriteter øverst på dagsordenen.

Premierminister Stefan Löfven udtalte: "I disse vanskelige tider er vi nødt til at vise, at vi kan levere resultater i folks dagligdag. Et mere socialt Europa med retfærdige arbejdsvilkår, effektive arbejdsmarkeder og en stærk social dialog bør være en prioritet for os alle. Jeg er overbevist om, at vi kan tage vigtige skridt frem mod dette mål på det sociale topmøde i november."

Konferencen i dag giver mulighed for at udveksle synspunkter med aktører. Sidste år organiserede Kommissionen en bred offentlig høring om søjlen, hvor der kom mere end 16 000 bidrag. Europa-Parlamentet vedtog i sidste uge en beslutning om forslaget*. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) forventes at vedtage en udtalelse senere i denne måned. Regionsudvalget bidrog med en udtalelse, og de europæiske og nationale arbejdsmarkedsparter forelagde rapporter (rapport fra BusinessEurope, rapport fra ETUC).

Baggrund

Selv om der har været fremskridt i økonomien på det seneste, har virkningerne af den værste økonomiske og sociale krise i nyere tid været vidtrækkende. Arbejdslivet og samfundet ændrer sig hurtigt med nye muligheder og nye udfordringer som følge af globaliseringen, den digitale revolution, ændrede arbejdsmønstre og den demografiske udvikling. Vi har et ansvar for og en interesse i at arbejde for et mere velstående og fremtidssikret Europa, hvor økonomisk og social udvikling går hånd i hånd.

Virkeliggørelse af et mere socialt og retfærdigt Europa er en af de vigtigste prioriteter for Kommissionen. Kommissionens formand Jean-Claude Juncker meddelte i sin tale om Unionens tilstand i 2015, at han ønsker at udvikle en europæisk søjle for sociale rettigheder. Den 8. marts 2016 fremlagde næstformand Valdis Dombrovskis og EU-kommissær Marianne Thyssen et første foreløbigt udkast til dette tiltag. Søjlen hviler på en række grundprincipper, der skal fremme velfungerende og retfærdige arbejdsmarkeder og velfærdssystemer. Den er udtænkt som referenceramme for screening af de deltagende medlemsstaters resultater på beskæftigelsesområdet og det sociale område, til fremme af reformer på nationalt plan og ikke mindst som kompas i forbindelse med den fornyede konvergensproces i hele Europa. Ved en bred offentlig høring var der lejlighed til at drøfte de første idéer, som Kommissionen forelagde i 2016. Denne offentlige høring blev afsluttet ved udgangen af december. Kommissionens forslag til den europæiske søjle for sociale rettigheder forventes i marts.

Det sociale topmøde i november giver de vigtigste interesseparter mulighed for at drøfte de politiske prioriteter og initiativer, der er fastsat på EU-plan, og for at se på, hvordan EU, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter på alle niveauer kan opfylde deres fælles økonomiske og sociale prioriteter. Formålet er at samle stats- og regeringscheferne, arbejdsmarkedets parter og andre vigtige aktører, så de kan arbejde sammen om at fremme retfærdig beskæftigelse og vækst.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse – socialt topmøde om retfærdig vækst og beskæftigelse

#SocialSummit17

Memo: Hen imod en europæisk søjle for sociale rettigheder — spørgsmål og svar

Webside for den europæiske søjle for sociale rettigheder

Følg EU-kommissær Marianne Thyssen på Facebook og Twitter

GD for Beskæftigelse og Sociale Anliggender

 

*: Opdateret 23.1.2017 – 16.30

 

IP/17/114

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar