Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Vizų režimo abipusiškumas. Komisijos atsakymas Parlamentui

Briuselis, 2017 m. gegužės 2 d.

Šiandien Europos Komisija pateikė atsakymą dėl Europos Parlamento rezoliucijos, kuria Komisija paraginta priimti deleguotąjį aktą dėl bevizio režimo sustabdymo Kanados ir JAV piliečiams.

Komisija mano, kad atsižvelgiant į per pastaruosius metus padarytą didelę pažangą ir į teigiamą vykdomos veiklos pagreitį, laikinas bevizio režimo sustabdymas Kanados ir JAV piliečiams šiuo metu duotų priešingų rezultatų ir neprisidėtų prie tikslo visiems ES piliečiams užtikrinti bevizį kelionės režimą. Komisijos diplomatinis požiūris jau pradėjo duoti apčiuopiamų rezultatų: 2017 m. gegužės 1 d. Kanada panaikino vizos reikalavimą tam tikroms kategorijoms priklausantiems Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams ir yra numačiusi nuo 2017 m. gruodžio 1 d. užtikrinti visišką vizų režimo abipusiškumą; taip pat atnaujinti ryšiai su naująja JAV administracija siekiant užtikrinti visišką vizų režimo abipusiškumą atitinkamoms penkioms ES valstybėms narėms.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos teigė: „Mūsų tikslas buvo ir yra užtikrinti visišką vizų režimo abipusiškumą ir su Kanada, ir su JAV. Mūsų nuolatinis įsitraukimas ir kantriai plėtojami diplomatiniai ryšiai pastaraisiais metais jau davė apčiuopiamų rezultatų su Kanada, ir mes esame įsipareigoję judėti ta pačia kryptimi su JAV. Dialogas su strateginiais partneriais yra geras būdas siekti pažangos, ir mes einame tinkamu keliu.“

Šiandienos ataskaitoje apibrėžiama Komisijos pozicija po kovo 2 d. Europos Parlamento priimtos ne teisėkūros rezoliucijos, kuria Komisija paraginta priimti deleguotąjį aktą dėl bevizio režimo sustabdymo Kanados ir JAV piliečiams.

Komisija ataskaitas dėl vizų režimo abipusiškumo pateikė balandžio, liepos ir gruodžio mėn. ir jose palankiai įvertino Kanados pateiktą aiškų visiško vizų režimo abipusiškumo užtikrinimo visiems ES piliečiams tvarkaraštį, taip pat patvirtino savo įsipareigojimą atnaujinti pastangas užmegzti ryšius su naująja JAV administracija, kad per pirmąjį 2017 m. pusmetį būtų susitarta dėl būsimų veiksmų, susijusių su atitinkamomis penkiomis ES valstybėmis narėmis.

Kanada

2016 m. spalio 30 d. Kanada pateikė aiškų tvarkaraštį dėl vizų režimo abipusiškumo užtikrinimo visiems ES piliečiams ir jau įgyvendino įsipareigojimą nuo 2017 m. gegužės 1 d. panaikinti vizos reikalavimą tam tikroms kategorijoms priklausantiems Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams. Komisija palankiai vertina Kanados nuolatinį įsitraukimą ir ketina toliau palaikyti glaudžius techninio ir politinio lygmenų ryšius su Bulgarija, Rumunija ir Kanada, kad iki 2017 m. gruodžio 1 d. būtų užtikrintas visiškas vizų režimo abipusiškumas.

Jungtinės Amerikos Valstijos

Per pastaruosius mėnesius suintensyvėjo politinio ir techninio lygmenų ryšiai su JAV atstovais; tai leido pradėti į rezultatus orientuotą procesą, kurio tikslas – įtraukti penkias ES valstybes nares (Bulgariją, Kroatiją, Kiprą, Lenkiją ir Rumuniją) į Bevizio režimo taikymo programą. JAV dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą įtraukti šias penkias ES valstybes nares į Bevizio režimo taikymo programą, kai tik jos patenkins visus JAV teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Todėl pažymėta, kad reikia paspartinti būtinus darbus, kad būtų įvykdyti likę reikalavimai. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamomis penkiomis valstybėmis narėmis, dirbs su JAV dėl būsimų veiksmų, kurie turėtų būti patvirtinti 2017 m. birželio mėn. įvyksiančiame ES ir JAV teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikime.

Tolesni veiksmai

Komisija toliau glaudžiai bendradarbiaus su Europos Parlamentu ir Taryba ir apie tolesnius pokyčius informuos iki 2017 m. gruodžio mėn. pabaigos.

Pagrindiniai faktai

Kovo 2 d. Europos Parlamentas priėmė neprivalomą rezoliuciją, kuria Komisija paraginta sustabdyti bevizio režimo taikymą piliečiams iš trečiųjų šalių, kurios netaiko abipusio bevizio režimo visų ES valstybių narių piliečiams. Pagal SESV 265 straipsnį Komisija per du mėnesius privalėjo apibrėžti savo poziciją šiuo klausimu.

Pagrindinis ES vizų politikos principas – užtikrinti, kad trečiosios šalys, įtrauktos į šalių, kurių piliečiams vizų reikalavimas netaikomas, sąrašą, visiems ES piliečiams taikytų abipusio bevizio režimo principą. Tam buvo nustatytas vizų režimo abipusiškumo mechanizmas.

Komisija, įgyvendindama šį abipusiškumo mechanizmą, pagal kurį, be kita ko, reikalaujama, kad Komisija atsižvelgtų į bevizio režimo sustabdymo pasekmes ES ir jos valstybių narių išorės santykiams, jau priėmė tris padėties vertinimo ataskaitas – 2014 m. spalio 10 d., 2015 m. balandžio 22 d. ir 2015 m. lapkričio 5 d.; ji taip pat paskelbė tris komunikatus – 2016 m. balandžio, liepos ir gruodžio mėn. 2016 m. balandžio 12 d. komunikate Komisija įvertino, kokios būtų galimos pasekmės ir poveikis, jei Kanados ir JAV piliečiams būtų sustabdytas bevizis režimas, ir padarė išvadą, kad tai ne tik turėtų neigiamą poveikį ES piliečiams ir sukeltų įgyvendinimo sunkumų, bet ir labai neigiamai paveiktų įvairias politikos sritis, visų pirma išorės santykius, prekybą, turizmą ir ES ekonomiką.

Jungtinė Karalystė ir Airija plėtojant bendrą vizų politiką nedalyvauja, todėl bevizio režimo sustabdymas joms nebūtų privalomas.

Daugiau informacijos

Dažnai užduodami klausimai. ES vizų režimo abipusiškumo mechanizmas

Komunikatas, priimtas 2017 m. gegužės 3 d.

Komunikatas, priimtas 2016 m. gruodžio 21 d.

Komunikatas, priimtas 2016 m. liepos 13 d.

Komunikatas, priimtas 2016 m. balandžio 12 d. 

2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos ataskaita, kurioje įvertinama padėtis, susijusi su abipusiškumo principo nesilaikymu su tam tikromis trečiosiomis šalimis vizų politikos srityje

2015 m. balandžio 22 d. Komisijos ataskaita, kurioje įvertinama padėtis, susijusi su abipusiškumo principo nesilaikymu su tam tikromis trečiosiomis šalimis vizų politikos srityje

2014 m. spalio 10 d. Komisijos ataskaita, kurioje įvertinama padėtis, susijusi su abipusiškumo principo nesilaikymu su tam tikromis trečiosiomis šalimis vizų politikos srityje

Tarybos reglamentas, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001)

Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (Reglamentas (ES) Nr. 1289/2013)

IP/17/1148

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar