Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Att återvända till Schengen: Kommissionen rekommenderar att de tillfälliga gränskontrollerna fasas ut under de kommande sex månaderna

Bryssel den 2 maj 2017

Kommissionen rekommenderar idag att Österrike, Tyskland, Danmark, Sverige och Norge fasar ut de nuvarande tillfälliga kontrollerna vid vissa av sina inre Schengengränser under de kommande sex månaderna.

Den övergripande situationen håller visserligen på att stabiliseras, men det finns fortfarande ett betydande antal irreguljära migranter och asylsökande i Grekland. Därför rekommenderar kommissionen som en försiktighetsåtgärd, och medan alternativ införs, att rådet förlänger kontrollerna en sista gång, vilket betyder att de måste avskaffas om sex månader. Under denna period, liksom under tidigare perioder, bör kontroller därför endast utföras på ett målinriktat och avgränsat sätt och endast som en sista utväg. Samtidigt uppmanar kommissionen medlemsländerna att i ökande grad utnyttja alternativa åtgärder som kan ge samma säkerhetsnivå, exempelvis proportionella poliskontroller i gränsområden och längs viktiga transportleder. I detta syfte har kommissionen idag också lagt fram en rekommendation om proportionella poliskontroller och polisiärt samarbete inom Schengenområdet.

– Tack vare gemensamma ansträngningar är våra yttre gränser nu starkare och säkrare, säger kommissionens förste vice ordförande, Frans Timmermans. – Tack vare vårt samarbete kan vi ha både säkerhet och fri rörlighet. Det betyder att vi inom sex månader kommer att återgå till ett fullt fungerande Schengenområde utan kontroller vid de inre gränserna, fortsätter Frans Timmermans.

Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap har följande kommentar: – Det är nu dags att gradvis återgå till ett fullt fungerande Schengensystem, och idag föreslår vi konkreta åtgärder för att uppnå detta. Vi rekommenderar att tillfälliga kontroller vid Schengens inre gränser förlängs en sista gång, men uppmanar medlemsländerna att fasa ut kontrollerna samtidigt som de kompenserar utfasningen med proportionella poliskontroller inom sitt territorium, fortsätter Dimitris Avramopoulos.

– Säkerhet för ett medlemsland är säkerhet för alla medlemsländer, och detta omfattar att de utövar sina polisiära befogenheter när detta är nödvändigt och motiverat, säger Julian King, kommissionär med ansvar för säkerhetsunionen.– Vi uppmanar medlemsländerna att samarbeta så mycket som möjligt när det gäller operativt polisarbete och att använda alla tillgängliga verktyg för att öka säkerheten inom Schengenområdet, fortsätter Julian King.

Viktiga framsteg har gjorts de senaste månaderna när det gäller att förbättra skyddet av EU:s yttre gränser och begränsa irreguljär migration. Arbetet med ett fullständigt genomförande av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån går stadigt framåt sedan det inleddes den 6 oktober 2016. Efter uttalandet från EU och Turkiet har antalet irreguljära inresor till Grekland minskat med 97 %.

Trots dessa framsteg uppfylls ännu inte idag alla villkor i färdplanen Tillbaka till Schengen som gör det möjligt att avskaffa alla kontroller vid de inre gränserna, och de berörda Schengenstaterna är fortfarande utsatta för en risk för irreguljära sekundära förflyttningar. Det finns fortfarande ett stort antal irreguljära migranter och asylsökande i Grekland och det krävs större insatser för att påskynda behandlingen av asylansökningar, öka omplaceringen och se till att Dublinöverföringar till Grekland återupptas. Ytterligare insatser krävs också för att göra den europeiska gräns- och kustbevakningen fullt operativ (se dagens lägesrapport om framstegen hittills och det arbete som ännu behöver utföras för att göra den nya Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån fullt operativ). Kommissionen anser därför att det är motiverat att rådet, som en sista utväg och endast efter att ha undersökt alternativa åtgärder, tillåter de berörda Schengenstaterna att förlänga de nuvarande tillfälliga inre gränskontrollerna en sista gång under en begränsad period på sex månader.

Samtidigt rekommenderar kommissionen också i dag alla Schengenstater att mer effektivt använda proportionella poliskontroller, även i gränsområden, för att avvärja hot mot den allmänna ordningen och inre säkerheten. Kommissionen anser att proportionella poliskontroller kan visa sig vara effektivare än kontroller vid de inre gränserna, eftersom de kan tillämpas på ett mer flexibelt sätt och är lättare att anpassa till föränderliga risker. Medan det under vissa omständigheter (t.ex. efter en terroristattack) kan vara uppenbart redan från första början att enbart poliskontroller inte är tillräckliga i sig, kan man i andra fall uppnå liknande resultat som vid kontroller vid de inre gränserna genom att förstärka poliskontrollerna i gränsområden. Medlemsstaterna bör företrädesvis använda poliskontroller innan de inför eller förlänger tillfälliga kontroller vid de inre gränserna.

Medlemsstaterna bör också stärka det gränsöverskridande polissamarbetet, t.ex. genom gemensamma polispatruller på gränsöverskridande tåg, gemensamma hotbildsanalyser och stärkt gränsöverskridande informationsutbyte. För att effektivt förhindra irreguljär sekundär förflyttning utan att inre gränskontroller behöver återinföras rekommenderar kommissionen medlemsstaterna att fullt ut tillämpa befintliga bilaterala avtal som möjliggör ett snabbt bilateralt återvändande av tredjelandsmedborgare.

Nästa steg

Rådet måste nu fatta ett beslut om förlängning av kontrollerna på grundval av kommissionens rekommendation. Det är sista gången en sådan förlängning är möjlig enligt EU-reglerna.

I ett framtidsperspektiv är kommissionen fast besluten att se till att de verktyg som redan finns utnyttjas fullt ut och att situationen stabiliseras ytterligare.

Bakgrund

Kombinationen av allvarliga brister i Greklands förvaltning av de yttre gränserna och det stora antal oregistrerade migranter och asylsökande i landet, som kan ha försökt att flytta irreguljärt till andra medlemsländer, skapade exceptionella omständigheter som innebar ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten, och mot Schengenområdets funktion som helhet. Dessa exceptionella omständigheter ledde till att skyddsförfarandet i artikel 29 i kodexen om Schengengränserna utlöstes och till att rådet den 12 maj 2016 antog rekommendationen om att behålla tillfälliga proportionella kontroller vid vissa inre Schengengränser i Tyskland, Österrike, Sverige, Danmark och Norge under sex månader.

Läs mer:

Förslag till rådets genomförandebeslut om en rekommendation om förlängning av tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för Schengenområdet

Kommissionens rekommendation om proportionella poliskontroller och polissamarbete inom Schengenområdet (ANSVARSFRISKRIVNING: Detta är en preliminär version av texten. Det formella antagandet kommer att äga rum torsdagen den 4 maj)

Frågor och svar: Tillfälliga inre gränskontroller, poliskontroller och polissamarbete inom Schengenområdet

FAKTABLAD: Förklaring till Schengenreglerna

Att återvända till Schengen – En färdplan

Tredje rapporten från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet om genomförandet av den europeiska gräns- och kustbevakningen

FAKTABLAD: Den europeiska gräns- och kustbevakningen

 

IP/17/1146

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar