Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Nya riktlinjer hjälper medborgarna att få bättre och rättvisare tillgång till nationella domstolar i miljöärenden

Bryssel den 28 april 2017

När offentliga myndigheter underlåter att respektera rättigheter och skyldigheter enligt miljölagstiftningen kan allmänheten ställa dem till svars.

Europeiska kommissionen har i dag antagit ett vägledningsdokument om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor som klargör hur enskilda och sammanslutningar kan väcka talan vid nationella domstolar mot offentliga myndigheters beslut, handlingar eller underlåtenheter som gäller EU:s miljölagstiftning.

Kommissionen under ledning av Jean-Claude Juncker har tagit ett steg framåt i och med offentliggörandet av dessa riktlinjer, som ger nödvändig vägledning för att medborgarna ska få bättre tillgång till nationella rättssystem. Vägledningen är tänkt att göra det lättare för privatpersoner och icke-statliga organisationer att avgöra om de ska väcka talan vid nationella domstolar. De nationella domstolarna kan med hjälp av vägledningen identifiera de domar meddelade av Europeiska unionens domstol som de bör ta hänsyn till när de konfronteras med frågor som rör tillgången till rättslig prövning i miljöärenden. Med denna vägledning görs de nationella förvaltningarna medvetna om eventuella brister i sina rättssystem och företagen får större klarhet om vilka rättigheter och skyldigheter relaterade till EU-lagstiftningen som står på spel i beslut, handlingar och underlåtenheter som berör dem.

– Rättssäkerhet är en central princip för ett samhälle som grundas på rättsstatsprincipen och det är viktigt att vi kan erbjuda denna vägledning till alla berörda parter, säger Frans Timmermans, kommissionens förste vice ordförande med ansvar för rättsstatsprincipen. – Miljölagstiftningen har en central roll i vårt arbete för att bygga en hållbar framtid för EU och alla måste ha en tydlig förståelse av sina rättigheter och skyldigheter, fortsätter Frans Timmermans.

– Miljölagstiftningen handlar om att skydda människor och deras hälsa, säger Karmenu Vella, kommissionär med ansvar för miljö-, havs- och fiskerifrågor. – När offentliga myndigheter underlåter att respektera rättigheter och skyldigheter enligt denna lagstiftning kan allmänheten ställa dem till svars. De nya riktlinjerna är ett viktigt steg för att medborgarna ska kunna ta saken i egna händer när det gäller luftkvalitet och vatten- och avfallshantering. Genom att väcka talan vid nationella domstolar i miljöärenden kan medborgarna bidra till att säkerställa en korrekt tillämpning av miljölagstiftningen i hela EU, fortsätter Karmenu Vella.

EU-domstolen har meddelat ett antal domar som klargör EU:s krav när det gäller tillgången till rättslig prövning i miljöärenden. Några exempel på detta är följande:

  • Hur nationella domstolar bör hantera klagomål om att kommunala luftkvalitetsplaner inte föreskriver tillräckligt effektiva åtgärder för att nå de luftkvalitetsnormer som fastställs i EU:s lagstiftning om luftkvalitet.
  • Vilken roll allmänheten, särskilt icke-statliga miljöorganisationer, spelar för att bidra till att säkerställa att skyldigheterna enligt EU:s naturskyddslagstiftning respekteras i medlemsstaterna.
  • Bedömningskriterier som nationella domstolar bör tillämpa för att undvika att oöverkomligt höga rättegångskostnader hindrar medborgare och organisationer från att utöva sin roll i att upprätthålla EU:s miljölagstiftning på nationell nivå.

Denna vägledning sammanför alla dessa domar i ett enda heltäckande dokument och gör det lättare för människor att förstå domarna och konsekvenserna av dem.

Antagandet av dagens vägledning kommer att följas av diskussioner med de medlemsländer som ännu inte till fullo uppfyller sina skyldigheter såsom dessa tolkas av EU-domstolen. Dessutom kommer diskussioner att föras inom ramen för den process som skapats genom översynen av genomförandet av miljölagstiftningen.

Bakgrund

Tillgång till rättslig prövning är en garanti för att enskilda och miljöorganisationer på vissa villkor kan få en oberoende nationell domstol att pröva huruvida en offentlig myndighet handlat rättsenligt i samband med ett beslut, en handling eller en underlåtenhet som inverkar på deras rättigheter. På detta sätt garanteras rätten att höras, att den nationella domstolen gör en tillräckligt noggrann utredning och att åtgärder vidtas för att rätta till situationen och för att undvika orimliga kostnader.

Vägledningen bygger på bestämmelser om tillgång till rättslig prövning i unionsrättslig sekundärlagstiftning på miljöskyddsområdet och bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen), så som den tolkats av EU-domstolen. I vägledningen har tillgången till rättslig prövning begränsats till beslut, handlingar och underlåtenheter från de offentliga myndigheternas sida i medlemsstaterna. Den omfattar inte tvister mellan privata parter i miljöärenden och inte heller domstolsprövning av EU-institutionernas handlingar.

Mer information

Faktablad: Tillgång till rättslig prövning i miljöärenden

Informationsblad: Miljötillsyn – Vad innebär det för dig?

IP/17/1114

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar