Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Naujos gairės sudarys palankesnes ir sąžiningesnes sąlygas piliečiams kreiptis į savo šalies nacionalinius teismus dėl aplinkosaugos bylų

Briuselis, 2017 m. balandžio 28 d.

Jei viešosios valdžios institucijos nepaiso aplinkos teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų, visuomenė gali kelti jų atsakomybės klausimą.

Šiandien Europos Komisija priėmė rekomendacinį dokumentą dėl teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais, kuriame paaiškinama, kaip fiziniai asmenys ir asociacijos gali nacionaliniuose teismuose ginčyti su ES aplinkos teise susijusius viešosios valdžios institucijų sprendimus, veikimą ir neveikimą.

Paskelbusi šias gaires, J.‑C. Junckerio vadovaujama Komisija žengė dar vieną žingsnį pirmyn. Gairėse piliečiams pateiktos būtinos rekomendacijos dėl palankesnių sąlygų kreiptis į nacionalinius teismus. Jomis siekiama pagelbėti fiziniams asmenims ir nevyriausybinėms organizacijoms apsispręsti, ar kreiptis į nacionalinius teismus. Nacionaliniai teismai šiomis gairėmis gali pasinaudoti, kad lengviau nustatytų visas ES Teisingumo Teismo bylas, į kurias jie turėtų atsižvelgti nagrinėdami klausimus, susijusius su teise kreiptis į teismą dėl aplinkosaugos bylų. Šiose gairėse nacionalinės valdžios institucijoms nurodoma, kokių trūkumų gali būti jų teisingumo sistemose, o įmonėms aiškiau apibūdinama, kokios ES lygmens teisės pažeidžiamos ir pareigos nevykdomos priimant su jomis susijusius sprendimus arba veikimo ar neveikimo atveju.

Už teisinę valstybę atsakingas pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas pareiškė: „Teisinis tikrumas yra vienas iš pagrindinių teisinės valstybės samprata grindžiamos visuomenės principų, todėl svarbu, kad šiomis gairėmis galėtų pasinaudoti visi suinteresuotieji subjektai. Stengdamiesi užtikrinti tvarią ES ateitį, aplinkos teisei skiriame daugiausia dėmesio, todėl kiekvienas turi aiškiai išmanyti savo teises ir pareigas.“

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Komisijos narys Karmenu Vella nurodė: „Aplinkos teisės aktais siekiama apsaugoti asmenis ir jų sveikatą. Jei viešosios valdžios institucijos nepaiso šiuose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų, visuomenė gali kelti jų atsakomybės klausimą. Naujosios gairės – tai reikšmingas žingsnis suteikiant galimybę piliečiams patiems pradėti spręsti tokius klausimus, kaip oro kokybė, vandens ir atliekų tvarkymas. Kreipdamiesi į nacionalinius teismus aplinkosaugos klausimais, piliečiai gali padėti užtikrinti, kad visoje ES aplinkos teisė būtų taikoma tinkamai.“

ES Teisingumo Teismas yra priėmęs nemažai sprendimų, kuriuose yra išaiškinęs ES lygmens reikalavimus, susijusius su teise kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais. Šiuose sprendimuose išaiškinti, pavyzdžiui, tokie klausimai:

  • Kaip nacionaliniai teismai turėtų nagrinėti pareiškimus, jog savivaldybių oro kokybės planuose nėra nustatyta pakankamai veiksmingų priemonių, kad būtų laikomasi ES oro kokybės teisės aktuose nustatytų standartų?
  • Koks yra visuomenės, visų pirma aplinkos srities nevyriausybinių organizacijų, vaidmuo padedant užtikrinti, kad valstybėse narėse būtų vykdomos ES gamtos apsaugos teisės aktuose nustatytos pareigos?
  • Kokias vertinimo kriterijais nacionaliniai teismai turėtų remtis siekdami užtikrinti, kad bylinėjimosi išlaidos nebūtų pernelyg didelės ir dėl to nebūtų užkirstas kelias piliečiams ir asociacijoms dalyvauti nacionaliniu lygmeniu užtikrinant ES aplinkos teisės apsaugą?

Kad piliečiams būtų lengviau suprasti šiuos sprendimus ir jų poveikį, šiandieniniame rekomendaciniame pranešime jie visi sudėti į vieną išsamų dokumentą.

Priėmus šiandienos rekomendacinį pranešimą, vėliau bus surengtos diskusijos su valstybėmis narėmis, kurios vykdo dar ne visas joms tenkančias pareigas taip, kaip yra išaiškinęs ES Teisingumo Teismas. Tos diskusijos taip pat vyks atliekant aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros procedūras.

Pagrindiniai faktai

Teise kreiptis į teismą užtikrinama, kad fiziniai asmenys ir aplinkos srities asociacijos tam tikromis sąlygomis galėtų prašyti nepriklausomo nacionalinio teismo išnagrinėti, ar viešosios valdžios institucija, priimtu sprendimu, veikimu ar neveikimu darydama poveikį jų teisėms, elgėsi teisėtai. Pagrindinės garantijos apima teisę būti išklausytam, nacionalinio teismo pareigą atlikti pakankamą tikrinimą, taisomąsias priemones ir priemones, kuriomis užtikrinama, kad būtų išvengta pernelyg didelių išlaidų.

Rekomendacinis dokumentas grindžiamas aplinkos srities ES antrinės teisės aktų nuostatomis dėl teisės kreiptis į teismą ir Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija) nuostatomis, kaip jas yra išaiškinęs ES Teisingumo Teismas. Rekomendacinis dokumentas yra susijęs tik su teise kreiptis į teismą dėl valstybių narių viešosios valdžios institucijų sprendimų, veikimo ir neveikimo. Jis nėra susijęs su privačiųjų subjektų bylinėjimusi aplinkosaugos klausimais. Jis taip pat nėra taikomas ES institucijų aktų teisminei peržiūrai.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė: Teisė kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais

Informacinis biuletenis: Aplinkos apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimas. Kas jums iš to?

IP/17/1114

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar