Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Nove smjernice za bolji i pravedniji pristup građana nacionalnim sudovima u predmetima povezanima s okolišem

Bruxelles, 28. travnja 2017.

Ako javna tijela ne poštuju prava i obveze na temelju zakonâ u području okoliša, javnost ih može pozvati na odgovornost.

Europska komisija danas je donijela smjernice o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša kojima se pojašnjava kako pojedinci i udruge pred nacionalnim sudovima mogu osporavati odluke, radnje i propuste javnih tijela povezane s pravom EU-a u području okoliša.

Junckerova Komisija time je napravila još jedan pomak i građanima pružila potrebne smjernice za bolji pristup nacionalnim pravosudnim sustavima. Smjernicama se nastoji pomoći pojedincima i nevladinim organizacijama da odluče trebaju li pokrenuti postupak pred nacionalnim sudovima. Nacionalnim sudovima smjernice mogu služiti za uvid u sve predmete Suda EU-a koje bi trebali uzeti u obzir pri pitanjima povezanima s pristupom pravosuđu u predmetima koji se odnose na okoliš. Zahvaljujući smjernicama nacionalne uprave doznaju za moguće nedostatke u svojim pravosudnim sustavima, a poduzeća dobivaju jasniji uvid u to na koja se prava i obveze EU-a odnose predmetne odluke, radnje i propusti.

Frans Timmermans, prvi potpredsjednik nadležan za vladavinu prava, izjavio je: Pravna sigurnost ključno je načelo društva utemeljenog na vladavini prava pa je važno da su smjernice na raspolaganju svim zainteresiranim stranama. Pravo u području okoliša prioritet je u našim nastojanjima da izgradimo održivu budućnost za EU i svatko treba jasno razumjeti svoje potrebe i odgovornosti.

Karmenu Vella, povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, izjavio je: Zakonima u području okoliša nastoji se zaštititi ljude i njihovo zdravlje. Ako javna tijela ne poštuju prava i obveze na temelju tih zakona, javnost ih može pozvati na odgovornost. Nove smjernice važan su korak kojim se građani osnažuju da sami odlučuju o pitanjima poput kvalitete zraka i vode te gospodarenja otpadom. Građani koji pred nacionalnim sudovima pokrenu postupke povezane s okolišem mogu pomoći da se u cijelom EU-u osigura pravilna primjena prava u području okoliša.

Sud EU-a donio je niz odluka kojima se pojašnjavaju zahtjevi EU-a za pristup pravosuđu u pitanjima okoliša. Primjeri uključuju:

  • način na koji bi nacionalni sudovi trebali razmatrati tužbene razloge povezane s općinskim planovima za kvalitetu zraka kojima se ne predviđaju dovoljno djelotvorne mjere za dostizanje standarda o kvaliteti zraka utvrđenih zakonodavstvom EU-a u području kvalitete zraka,
  • ulogu javnosti, posebice nevladinih organizacija u području okoliša, pri osiguravanju poštovanja obveza na temelju zakonodavstva EU-a u području prirode u državama članicama,
  • kriterije procjene koje bi nacionalni sudovi trebali primjenjivati kako bi spriječili da previsoki troškovi spora onemoguće građanima i udrugama zaštitu prava EU-a u području okoliša na nacionalnoj razini.

U današnjim su smjernicama sve te sudske odluke objedinjene u jedinstven tekst kako bi zahvaljujući jednom sveobuhvatnom dokumentu ljudi lakše razumjeli odluke i njihov utjecaj.

Nakon donošenja današnjih smjernica održat će se rasprave s državama članicama koje još u potpunosti ne ispunjavaju svoje obveze, kako ih tumači Sud EU-a. Rasprave će se održati i u kontekstu postupka uspostavljenog u okviru Pregleda aktivnosti u području okoliša.

Kontekst

Pristup pravosuđu jamči pojedincima i udrugama u području okoliša da će u određenim uvjetima nacionalni sud ispitati je li javno tijelo postupilo zakonito pri donošenju odluke, odnosno pri radnji ili propustu koji utječu na njihova prava. Glavna jamstva obuhvaćaju pravo na iznošenje stavova, dovoljnu kontrolu nacionalnog suca, korektivne mjere i mjere protiv previsokih troškova spora.

Smjernice se temelje na odredbama o pristupu pravosuđu iz sekundarnog zakonodavstva EU-a u području okoliša i odredbama Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija), kako ih tumači Sud EU-a. Opseg smjernica ograničen je na pristup pravosuđu povezan s odlukama, radnjama i propustima javnih tijela država članica. Smjernice ne obuhvaćaju sporove privatnih strana u području okoliša niti se bave sudskim preispitivanjem radnji institucija EU-a.

Dodatne informacije

Informativni članak: Pristup pravosuđu u pitanjima okoliša

Informativni članak: Provedba zakona u području zaštite okoliša – Što vi dobivate?

IP/17/1114

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar