Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissiolta uusi ohjeasiakirja, jonka avulla kansalaiset voivat helpommin saattaa ympäristöön liittyvät tapaukset kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi

Bryssel 28. huhtikuuta 2017

Jos viranomaiset eivät noudata ympäristölainsäädäntöön perustuvia oikeuksia ja velvoitteita, yleisö voi saattaa ne vastuuseen.

Euroopan komissio hyväksyi tänään ohjeasiakirjan muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa. Asiakirjassa selvitetään, miten yksittäiset henkilöt ja järjestöt voivat saattaa EU:n ympäristölainsäädäntöön liittyvät viranomaisten päätökset, toimet tai laiminlyönnit kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi.

Junckerin komissio on edistänyt asiaa julkaisemalla asiakirjan, josta kansalaiset saavat hyödyllistä tietoa kanteiden nostamisesta kansallisessa tuomioistuimessa. Ohjeistuksen tarkoituksena on auttaa yksittäisiä henkilöitä ja ympäristöjärjestöjä päättämään siitä, saattavatko ne asian kansallisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kansalliset tuomioistuimet näkevät asiakirjasta unionin tuomioistuimen tuomiot, jotka niiden tulee ottaa huomioon, kun asia liittyy muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuteen ympäristöasioissa. Lisäksi kansalliset hallintoviranomaiset voivat havaita oikeusjärjestelmiensä puutteet, ja yritykset puolestaan saavat paremmin tietoa EU:n lainsäädäntöön perustuvista oikeuksista ja velvoitteista, jotka liittyvät niitä koskeviin päätöksiin, toimiin tai laiminlyönteihin.

Oikeusvaltion periaatteista vastaava ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi seuraavaa: ”Oikeusvarmuus on yksi oikeusvaltion keskeisistä periaatteista, ja on tärkeää, että tarjoamme ohjeistusta kaikille, joita asia koskee. Ympäristölainsäädäntö on tärkeällä sijalla työssämme kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi EU:ta varten, ja kaikkien on ymmärrettävä selkeästi oikeutensa ja velvollisuutensa.”

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Karmenu Vella totesi puolestaan seuraavaa: ”Ympäristölainsäädännössä on kyse ihmisten ja heidän terveytensä suojelemisesta. Jos viranomaiset eivät kunnioita ympäristölainsäädäntöön perustuvia oikeuksia ja velvoitteita, yleisö voi saattaa ne vastuuseen. Ohjeasiakirja auttaa merkittävällä tavalla kansalaisia ottamaan omiin käsiinsä esimerkiksi ilmanlaatuun tai vesi- ja jätehuoltoon liittyvät asiat. Kansalaiset voivat saattaa ympäristöasiat kansallisten tuomioistuinten käsiteltäväksi ja näin varmistaa ympäristölainsäädännön asianmukaisen soveltamisen kaikkialla EU:ssa.”

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut useita tuomioita, joissa selkeytetään EU:n vaatimuksia muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa. Tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa seuraavat:

  • Miten kansallisten tuomioistuinten olisi käsiteltävä kanteita, jotka on nostettu sen vuoksi, että kunnallisissa ilmanlaatusuunnitelmissa ei esitetä riittävän tehokkaita toimenpiteitä EU:n ilmanlaatusäädöksissä asetettujen ilmanlaatutavoitteiden saavuttamiseksi?
  • Millainen on yleisön ja erityisesti ympäristöjärjestöjen rooli sen varmistamisessa, että jäsenvaltioissa noudatetaan EU:n luonnonsuojelulainsäädännön velvoitteita?
  • Mitä arviointiperusteita kansallisten tuomioistuinten olisi käytettävä, jotta oikeudenkäyntikulut eivät olisi kohtuuttoman korkeat ja estäisi kansalaisia ja järjestöjä valvomasta EU:n ympäristölainsäädännön noudattamista?

Kun tuomiot on koottu yhteen asiakirjaan, niitä ja niiden seurauksia on helpompi ymmärtää.

Ohjeasiakirjan julkaisemisen jälkeen käydään keskusteluja niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka eivät vielä noudata velvoitteitaan sellaisina kuin unionin tuomioistuin niitä tulkitsee. Lisäksi käydään keskusteluja prosessissa, joka on luotu ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnin perusteella.

Taustaa

Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudella varmistetaan, että yksittäiset henkilöt ja ympäristöjärjestöt voivat tietyin edellytyksin saattaa kansallisen tuomioistuimen käsiteltäväksi sen, onko niiden oikeuksiin vaikuttava viranomaisen päätös, toimi tai laiminlyönti lainmukainen. Näin taataan oikeus tulla kuulluksi, tuomarin suorittaman tarkastelun perinpohjaisuus, korjaustoimenpiteet sekä toimenpiteet kohtuuttomien kustannusten välttämiseksi.

Ohjeasiakirja perustuu EU:n ympäristöalan sekundaarilainsäädännön säännöksiin, jotka koskevat muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta, sekä tiedon saannista, yleisön osallistumisesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa annetun Århusin yleissopimuksen määräyksiin, sellaisena kuin Euroopan unionin tuomioistuin sitä tulkitsee. Ohjeasiakirjassa muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus on rajattu jäsenvaltioiden viranomaisten päätöksiin, toimiin ja laiminlyönteihin. Siinä ei käsitellä yksityisten tahojen välisiä riitoja ympäristöasioissa eikä EU:n toimielimien toimien tuomioistuinvalvontaa.

Lisätietoja

Tietosivu: Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa

Esite: Ympäristövalvonta – Mitä etua siitä on sinulle?

IP/17/1114

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar