Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Nye retningslinjer hjælper borgerne med at få bedre og mere retfærdig adgang til deres nationale domstole i forbindelse med miljøsager

Bruxelles, den 28. april 2017

Når offentlige myndigheder ikke overholder rettighederne og forpligtelserne i miljølovgivningen, kan offentligheden drage dem til ansvar.

I dag vedtog Europa-Kommissionen en vejledning om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet, hvori der redegøres for, hvordan enkeltpersoner eller sammenslutninger kan få offentlige myndigheders afgørelser, handlinger og udeladelser vedrørende EU's miljølovgivning prøvet ved nationale domstole.

Juncker-Kommissionen har med offentliggørelsen af disse retningslinjer taget et skridt fremad ved at give borgerne den nødvendige vejledning til at få bedre adgang til de nationale retssystemer. Hensigten med vejledningen er at hjælpe enkeltindivider og ikkestatslige organisationer med at beslutte, hvorvidt en sag bør indbringes for en national domstol. De nationale domstole kan anvende den som hjælpemiddel til at fastsætte alle de sager fra EU-Domstolen, som de bør tage hensyn til i forbindelse med spørgsmål vedrørende klage og domstolsprøvelse på miljøområdet. Med denne vejledning gøres de nationale forvaltninger opmærksomme på eventuelle mangler i deres retssystemer, og virksomheder får større klarhed om, hvilke EU-rettigheder og -forpligtelser der står på spil i de afgørelser, handlinger og udeladelser, som vedrører dem.

Frans Timmermans, førstenæstformand med ansvar for retsstatsprincippet, udtaler "Retssikkerhed spiller en vigtig rolle i samfund, der bygger på retsstatsprincippet, og det er vigtigt, at alle berørte parter tilbydes denne vejledning. Miljølovgivningen indtager en central plads i vores bestræbelser på at opbygge en bæredygtig fremtid for EU, og alle skal have en tydelig forståelse af deres rettigheder og forpligtelser."

Karmenu Vella, kommissær med ansvar for miljø, maritime anliggender og fiskeri, udtaler: "Miljølovgivningen handler om at beskytte mennesker og deres sundhed. Når offentlige myndigheder ikke overholder rettighederne og forpligtelserne i denne lovgivning, kan offentligheden drage dem til ansvar. Den nye vejledning er et vigtigt skridt, når det drejer sig om at bemyndige borgerne til at tage sager som f.eks. luftkvalitet, vand og affaldshåndtering i egne hænder. Ved at indbringe miljøsager for de nationale domstole kan borgerne være med til at sikre, at miljølovgivningen anvendes korrekt i hele EU."

EU-Domstolen har afsagt en række kendelser, hvori den har præciseret EU-kravene om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet. Eksempler herpå er:

  • Hvordan nationale domstole bør behandle anbringender om, at der i kommunale luftkvalitetsplaner ikke er truffet tilstrækkeligt effektive foranstaltninger til sikring af de luftkvalitetsstandarder, der er fastsat i EU's lovgivning på luftområdet.
  • Offentlighedens rolle, navnlig ikkestatslige organisationer på miljøområdet, når det gælder om at sikre, at forpligtelserne i EU's naturlovgivning overholdes i medlemsstaterne.
  • Vurderingskriterier, som de nationale domstole bør anvende for at undgå, at uoverkommeligt høje sagsomkostninger forhindrer borgere og sammenslutninger i at gøre sit for på nationalt plan at værne om EU's miljølovgivning.

Den i dag fremlagte vejledning sammenfatter alle disse kendelser i én enkelt tekst, hvilket gør det nemmere for folk at forstå dem og konsekvenserne heraf ved at lade dem indgå i ét samlet dokument.

Vedtagelsen af vejledningen vil blive efterfulgt af drøftelser med de medlemsstater, som ifølge EU-Domstolen endnu ikke opfylder deres forpligtelser fuldt ud. Disse drøftelser vil også blive afholdt i forbindelse med den procedure, der er fastlagt som led i revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne.

Baggrund

Ved at have adgang til klage og domstolsprøvelse sikres det, at enkeltindivider og miljøsammenslutninger på særlige betingelser kan få en uafhængig national domstol til at undersøge, om en offentlig myndighed har handlet ulovligt i forbindelse med en afgørelse, handling eller undladelse, der berører deres rettigheder. De principmæssige garantier omfatter retten til at blive hørt, en tilstrækkelig undersøgelse foretaget af den nationale dommer, foranstaltninger til at rette op på situationen og foranstaltninger til at forhindre uoverkommelige omkostninger.

Vejledningen er baseret på bestemmelser om adgang til klage og domstolsprøvelse i EU's afledte ret på miljøområdet samt på bestemmelser i Århuskonventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århuskonventionen), sådan som de fortolkes af EU-Domstolen. Vejledningens anvendelsesområde er begrænset til adgang til klage og domstolsprøvelse med hensyn til medlemsstaternes offentlige myndigheders afgørelser, handlinger og undladelser. Den omhandler ikke miljørelaterede retstvister mellem private parter og berører heller ikke domstolsprøvelse af EU-institutionernes handlinger.

Yderligere oplysninger

Faktaark: Adgang til retsvæsnet i miljøspørgsmål

Informationsark: Overholdelse af miljølovgivningen – Hvad betyder det for dig?

IP/17/1114

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar