Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Nové pokyny pomohou občanům k lepšímu a spravedlivějšímu přístupu k vnitrostátním soudům v případech týkajících se životního prostředí

Brusel 28. dubna 2017

Orgány veřejné správy, které nedodržují práva a povinnosti, jež vyplývají z právních předpisů v oblasti životního prostředí, může veřejnost pohnat k odpovědnosti.

Evropská komise dnes schválila pokyny [Odkaz] týkající se přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, v nichž vysvětluje, jak mohou jednotlivci a sdružení u vnitrostátních soudů napadat rozhodnutí, akty nebo opomenutí orgánů veřejné správy související s právními předpisy EU v oblasti životního prostředí.

Junckerova Komise opět pokročila kupředu a zveřejnila pokyny, které pro občany představují potřebné vodítko pro lepší přístup k vnitrostátním soudním systémům. Cílem je pomoci jednotlivcům a nevládním organizacím při rozhodování, zda daný případ předložit vnitrostátnímu soudu. Vnitrostátním soudům mohou pokyny pomoci při zjišťování všech případů Evropského soudního dvora, které by měly zohlednit, pokud se setkají s otázkami souvisejícími s přístupem k právní ochraně v případech z oblasti životního prostředí. Pokyny upozorňují státní správy na případné nedostatky v jejich soudních systémech a podniky díky nim získávají jasnější představu o tom, o jaká práva a povinnosti EU se v rozhodnutích, aktech a opomenutích, které se jich týkají, jedná.

Frans Timmermans, první místopředseda Komise odpovědný za právní stát, k tomu uvedl: „Právní jistota je základní zásadou společnosti založené na právním státu a je důležité, abychom tyto pokyny předložili všem zúčastněným stranám. Právo v oblasti životního prostředí je v popředí našeho úsilí o budování udržitelné budoucnosti pro EU a každý musí mít jasnou představu o svých právech a povinnostech.“

Karmenu Vella, komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, dodal: „Právní předpisy v oblasti životního prostředí mají chránit občany a jejich zdraví. Pokud orgány veřejné správy nedodržují práva a povinnosti, jež z těchto předpisů vyplývají, může je veřejnost pohnat k odpovědnosti. Nové pokyny jsou důležitým krokem, který má občany pobídnout k tomu, aby vzali takové záležitosti, jako je kvalita ovzduší, vody a nakládání s odpady, do svých rukou. Tím, že předloží případy, které se týkají životního prostředí, vnitrostátním soudům, mohou občané pomoci zajistit správné uplatňování právních předpisů na ochranu životního prostředí v celé EU.“

Soudní dvůr Evropské unie vydal řadu rozsudků, v nichž vysvětluje požadavky EU týkající se přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Rozsudky se týkají například těchto otázek:

  • jak by vnitrostátní soudy měly postupovat ve věcech stížností na to, že obecní plány kvality ovzduší neobsahují dostatečně účinná opatření ke splnění norem kvality ovzduší stanovených právními předpisy EU;
  • jaká je úloha veřejných, zejména nevládních organizací působících v oblasti životního prostředí při napomáhání tomu, aby byly v členských státech dodržovány povinnosti vyplývající z právních předpisů EU o ochraně přírody;
  • jaká kritéria pro posuzování by měly vnitrostátní soudy používat, aby občanům a sdružením v uplatňování jejich úlohy při prosazování práva EU v oblasti životního prostředí nebránily nepřiměřeně vysoké náklady na soudní spory.

Pokyny, které dnes byly schváleny, spojují všechny tyto rozsudky do jednoho uceleného textu, takže je občané budou moci lépe pochopit, a to včetně jejich důsledků.

Po dnešním schválení dokumentu budou následovat diskuse s členskými státy, které zatím dosud v plné míře neplní své povinnosti tak, jak je vykládá Soudní dvůr Evropské unie. Tyto diskuse se uskuteční i v rámci procesu vyplývajícího z přezkumu provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí.

Souvislosti

Přístup k právní ochraně zaručuje, že jednotlivci a sdružení na ochranu životního prostředí mohou za určitých podmínek požádat nezávislý vnitrostátní soud, aby přezkoumal, zda orgán veřejné správy ve svém rozhodnutí, aktu nebo opomenutí, které mají dopad na jejich práva, jednal v souladu s příslušnými právními předpisy. Základní záruky sestávají z práva na slyšení, dostatečné kontroly ze strany vnitrostátního soudce, opatření k nápravě a opatření, která zabrání nepřiměřeným nákladům.

Pokyny vycházejí z ustanovení o přístupu k právní ochraně, která jsou obsažena v sekundárních právních předpisech EU v oblasti životního prostředí, a z ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, jak je vykládá Soudní dvůr Evropské unie. Pokyny se omezují na přístup k právní ochraně ve vztahu k rozhodnutím, aktům nebo opomenutím ze strany veřejných orgánů členských států, nezabývají se soudními spory v oblasti životního prostředí mezi soukromými stranami ani se nevztahují na soudní přezkum aktů přijatých orgány EU.

Další informace

Informační přehled: Přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí

Informační list: Prosazování ochrany životního prostředí – Proč je to pro vás důležité?

IP/17/1114

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar