Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Нови насоки ще помагат на гражданите да получат по-добър и по-справедлив достъп до националните си съдилища по дела в областта на околната среда

Брюксел, 28 април 2017 r.

Когато органите на публичната власт не зачитат правата и задълженията съгласно законодателството в областта на околната среда, гражданите могат да търсят отговорност от тях.

Днес Европейската комисия прие документ с насоки относно достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда, с който се изяснява как частните лица и сдруженията могат да оспорват пред националните съдилища решения, действия и бездействия на органите на публичната власт, свързани със законодателството на ЕС в областта на околната среда.

С публикуването на тези насоки Комисията, председателствана от Жан-Клод Юнкер, направи нова крачка напред и даде на гражданите ориентир за по-добър достъп до националните правосъдни системи. Насоките имат за цел да помагат на частните лица и неправителствените организации да решат дали да започнат съдебно производство пред националните съдилища. Националните съдилища могат да ги използват, за да идентифицират всички решения на Съда на ЕС, които следва да вземат предвид, когато се налага да решават въпроси, свързани с достъпа до правосъдие по дела в областта на околната среда. Тези насоки ще помагат на националните администрации да установят евентуални слабости в своите съдебни системи и предоставят на предприятията по-голяма яснота относно това кои права и задължения съгласно правото на ЕС са засегнати в решенията, действията и бездействията, които ги касаят.

Франс Тимерманс, първи заместник-председател, отговарящ за върховенството на закона, заяви: „Правната сигурност е основен принцип за обществото, което се основава на върховенството на закона, и е важно тези насоки да се предоставят на всички заинтересовани страни. Законодателството в областта на околната среда е на челно място в усилията ни за изграждане на устойчиво бъдеще за ЕС и всички трябва да имат ясна представа за своите права и отговорности.“

Кармену Вела, комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството, заяви: „Законодателството в областта на околната среда предоставя защита на хората и тяхното здраве. Когато органите на публичната власт не зачитат правата и задълженията съгласно това законодателство, обществеността може да търси отговорност от тях. Новите насоки са важна стъпка към предоставянето на гражданите на възможността да поемат в свои ръце въпроси като качеството на въздуха и управлението на водите и отпадъците. Като започват съдебни производства по въпроси на околната среда пред националните съдилища, гражданите могат да допринесат за гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на околната среда в целия ЕС.“

Съдът на ЕС е постановил редица съдебни решения, изясняващи изискванията на ЕС относно достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда. Примери за това са:

  • как националните съдилища следва да разглеждат твърдения, че общинските планове за качеството на въздуха не осигуряват достатъчно ефективни мерки за постигане на стандартите за качество на въздуха, определени в законодателството на ЕС относно въздуха;
  • ролята на обществеността, по-специално на екологичните неправителствени организации, за гарантиране, че задълженията съгласно законодателството на ЕС относно природната среда се спазват в държавите членки;
  • критериите за оценка, които националните съдилища следва да използват, за да избегнат случаите, в които възпрепятстващо високите съдебни разноски пречат на гражданите и сдруженията да упражнят своята роля за осигуряване на спазването на правото на ЕС в областта на околната среда на национално равнище.

В днешните насоки се обобщават всички тези решения, като по този начин се дава възможност на гражданите по-лесно да разберат самите решения и техните последици.

Приемането на днешните насоки ще бъде последвано от обсъждания с държавите членки, които все още не спазват в пълна степен своите задължения, както се тълкуват от Съда на ЕС. Тези обсъждания ще се проведат в контекста на процеса, предвиден в рамките на Прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда.

История на досието

Достъпът до правосъдие гарантира, че частните лица и екологичните сдружения при определени условия могат да поискат от независим национален съд да провери дали даден орган на публичната власт е действал законосъобразно при вземане на решение или при действие или бездействие, засягащо техните права. Основните гаранции се състоят в осигуряването на право на изслушване, достатъчен контрол от страна на националния съдия, мерки за поправяне на установената нередност и мерки за избягване на възпрепятстващите разноски.

Този документ с насоки се основава на разпоредбите относно достъпа до правосъдие във вторичното право на ЕС в областта на околната среда и разпоредбите на Конвенцията от Орхус за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенцията от Орхус), както се тълкуват от Съда на ЕС. Обхватът на документа с насоки е ограничен до достъпа до правосъдие във връзка с решения, действия и бездействия на органите на публичната власт на държавите членки. Той няма за предмет съдебните спорове по въпроси на околната среда между частни страни. Той не се отнася и до съдебния контрол на актовете на институциите на ЕС.

За повече информация

Информационен документ: Достъп до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда

Информационна брошура: Правоприлагането в областта на околната среда: Какво е значението му за вас?

IP/17/1114

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar