Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den cirkulære økonomi: Kommissionen lever op til sine forpligtelser, tilbyder vejledning om omdannelse af affald til energi og samarbejder med EIB om at sætte skub i investeringerne

Bruxelles, den 26. januar 2017

Et år efter vedtagelsen af pakken om den cirkulære økonomi rapporterer Kommissionen i dag om de resultater og fremskridt, der er gjort med hensyn til nøgleinitiativerne i handlingsplanen fra 2015.

Sammen med rapporten har Kommissionen også:

  • truffet yderligere foranstaltninger ved at etablere en finansieringsplatform sammen med Den Europæiske Investeringsbank (EIB), der skal samle investorer og innovatorer
  • udstukket retningslinjer til medlemsstaterne om konvertering af affald til energi
  • foreslået en målrettet forbedring af lovgivningen om visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Første næstformand Frans Timmermans, ansvarlig for bæredygtig udvikling, udtaler: "Det er en vigtig prioritet for denne Kommission at skabe en cirkulær økonomi for Europa. Vi har gjort store fremskridt og planlægger nye initiativer i 2017. Vi lukker kredsløbet hvad angår design, indkøb, fremstilling, forbrug og affaldshåndtering, og skaber slåedes et grønt, cirkulært og konkurrencedygtigt Europa."

Næstformand for Europa-Kommissionen, Jyrki Katainen, som er ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, siger: "På grundlag af de resultater, der er nået med Junckers investeringsplan, er jeg glad for, at vi atter samarbejder med EIB om at matche investorer med innovatorer. Det er vores mål at øge investeringerne, både de offentlige og de private, i den cirkulære økonomi. Det indebærer ofte en ny forretningsmodel og kan kræve nye, innovative finansieringsmåder. Den nye platform er et fremragende værktøj til at øge kendskabet til det enorme forretningspotentiale, der er ved projekter vedrørende den cirkulære økonomi, og følgelig tiltrække mere finansiering. Den cirkulære økonomi er et vigtigt element i moderniseringen af den europæiske økonomi, og vi er på rette vej mod at skabe bæredygtig forandring."

Jonathan Taylor, EIB's næstformand med ansvar for finansieringsmiljø, klimatiltag og den cirkulære økonomi, siger: "EIB er glad for at slutte sig sammen med Europa-Kommissionen og bruge vores samlede finansielle slagkraft og ekspertise til at gøre vores økonomier mere cirkulære. Som verdens største multilaterale långiver til klimatiltag med mere end 19 mia. EUR i målrettet finansiering sidste år ser vi den cirkulære økonomi som nøglen til at vende kursen for klimaforandringerne, gøre mere bæredygtig brug at planetens sparsomme ressourcer og bidrage til Europas vækst. Vi vil med henblik på at sætte skub i omstillingen fortsat yde rådgivning og i stigende grad investere i innovative cirkulære forretningsmodeller og nye teknologier såvel som mere traditionelle projekter inden for ressourceeffektivitet.  Den nye finansieringsplatform for den cirkulære økonomi vil være et vigtigt værktøj til at øge kendskabet til og finansieringen af projekter vedrørende den cirkulære økonomi."

På grundlag af dynamikken i investeringsplanen for Europa, som allerede ved udgangen af 2016 havde mobiliseret investeringer i størrelsesordenen 164 mia. EUR, vil finansieringsplatformen for den cirkulære økonomi styrke forbindelsen mellem eksisterende instrumenter såsom Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og EU's initiativ om finansiering til innovatorer (InnovFin), der støttes af Horisont 2020, og potentielt udvikle nye finansielle instrumenter til brug for projekter vedrørende den cirkulære økonomi. Platformen vil samle Kommissionen, EIB, nationale erhvervsfremmende banker, institutionelle investorer og andre interessenter og skabe øget bevidsthed om de investeringsmuligheder, den cirkulære økonomi tilbyder, og fremme bedste praksis blandt potentielle initiativtagere, analysere projekter og deres finansielle behov samt rådgive om struktur og finansieringsmuligheder.

Den meddelelse, som Kommissionen har offentliggjort i dag, og som handler om den rolle, omdannelsen af affald til energi spiller for den cirkulære økonomi, vil maksimere fordelene ved denne lille, men innovative del af de nationale energimiks. Den vejleder medlemsstaterne i, hvordan de opnår den rigtige balance med hensyn omdannelse af affald til energi, idet affaldshierarkiets rolle fremhæves; et hierarki, som ranglister mulighederne for affaldshåndtering efter deres bæredygtighed og giver første prioritet til forebyggelse og genanvendelse af affald. Den hjælper med at optimere deres bidrag til energiunionen og med at udforske mulighederne for grænseoverskridende partnerskaber, hvor det er passende og i overensstemmelse med miljømålene.

Den pakke, som Kommissionen har vedtaget i dag, indeholder også et forslag om ajourføring af lovgivningen om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-direktivet). Forslaget fremmer udskiftningen af farlige materialer med det formål at gøre genanvendelse af komponenter mere indbringende. De foreslåede ændringer vil yderligere lette aktiviteter på det sekundære marked (f.eks. videresalg) og reparation af elektrisk og elektronisk udstyr. Det forventes, at foranstaltningerne vil forebygge mere end 3 000 ton farligt affald om året i EU og muliggøre besparelser i energi og råvarer. Alene i sundhedssektoren vil der skønsmæssigt kunne spares 170 mio. EUR.

Afslutningsvis oplister Kommissionen i sin rapport om det seneste års fremskridt de vigtigste foranstaltninger, der er truffet på områder såsom affald, miljøvenligt design, madspild, organiske gødningsstoffer og garantier på forbrugsgoder samt innovation og investeringer. Principperne for den cirkulære økonomi er blevet gradvist integreret i industriens bedste praksis, de grønne offentlige indkøb og samhørighedspolitikkens midler og gennem nye initiativer i bygge- og vandsektoren. For at omstillingen til den cirkulære økonomi kommer til at ske i praksis, opfordrer Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet til at gøre fremskridt med hensyn til vedtagelse af forslag til affaldslovgivning i overensstemmelse med den fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2017. I det kommende år er Kommissionen opsat på fortsat at skabe resultater med handlingsplanen for den cirkulære økonomi, bl.a. med en strategi om plast, en overvågningsmekanisme for den cirkulære økonomi og et forslag om øget genanvendelse af vand.

Baggrund

Den 2. december 2015 vedtog Europa-Kommissionen en ambitiøs pakke om den cirkulære økonomi. Pakken består af en EU-handlingsplan med foranstaltninger, som dækker produkters samlede livscyklus: fra design, indkøb, fremstilling og forbrug til affaldshåndtering og markedet for sekundære råstoffer.

Omstillingen til en mere cirkulær økonomi giver både Europa og europæerne store muligheder. Den er en vigtig del af vores indsats for at modernisere og forvandle den europæiske økonomi, idet den ledes i en mere bæredygtig retning. Den har et stærkt, forretningsmæssigt aspekt, som gør det muligt for virksomhederne at opnå betydelige økonomiske gevinster og blive mere konkurrencedygtige. Den medfører betydelige energibesparelser og miljøfordele. Den skaber beskæftigelse og muligheder for social integration. Den er tæt forbundet med EU's nøgleprioriteter om vækst og beskæftigelse, investeringer, den sociale dagsorden og industriel innovation.

For at fremvise de største resultater, der er opnået hidtil, og drøfte fremtidige resultater med interessenterne afholder Kommissionen og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en konference om cirkulær økonomi den 9.-10. marts 2017. Interessentplatformen om cirkulær økonomi vil ved den lejlighed blive offentliggjort.

Yderligere oplysninger

MEMO: Spørgsmål og svar

EU's handlingsplan for den cirkulære økonomi

Gennemførelsesrapport

Meddelelse om omdannelse af affald til energi

RoHS-direktivet

Pakken om ren energi

Meddelelse om en handlingsplan for miljøvenligt design 2016-2019

EU's protokol om bygge- og nedrivningsaffald

Forslag til forordning om tilgængeliggørelse på markedet af gødningsprodukter

Grønne offentlige indkøb

EIB i den cirkulære økonomi

IP/17/104

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar