Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen presenterar den europeiska pelaren om sociala rättigheter

Bryssel den 26 april 2017

Ett mer socialt och rättvist EU – en nyckelprioritering för kommissionen

Idag antar kommissionen det utlovade förslaget om den europeiska pelaren om sociala rättigheter. Pelaren innehåller 20 viktiga principer och rättigheter som behövs för att arbetsmarknader och välfärdssystem ska vara rättvisa och välfungerande. Den ska fungera som en kompass för en uppåtsträvande konvergens mot förbättrade arbets- och levnadsvillkor inom EU. I första hand är den utformad för euroområdet, men är öppen för alla medlemsländer som vill vara med.

– Under min tid som kommissionens ordförande har jag strävat efter att återigen få de sociala frågorna i centrum för EU:s arbete, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker,Med den europeiska pelaren om sociala rättigheter och de första i raden av tillhörande initiativ håller vi våra löften och inleder ett nytt kapitel. Vi vill skriva detta kapitel tillsammans med medlemsländerna, EU-institutionerna, arbetsmarknadens parter och det civila samhället. Alla måste ta sitt ansvar. Jag skulle vilja se denna pelare godkänd på högsta politiska nivå före årsskiftet.

Pelaren utarbetades av kommissionen under ledning av vice ordförande Valdis Dombrovskis och kommissionär Marianne Thyssen i nära samråd med berörda parter på alla nivåer. Den bekräftar vissa rättigheter som redan existerar i rättsliga regelverk såväl inom EU som internationellt och kompletterar dem för att ta hänsyn till nya företeelser. Rättigheterna och principerna i pelaren är grupperade i tre kategorier: Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt social trygghet och inkludering. Fokus ligger på hur vi ska tackla förändringarna i arbetslivet och i våra samhällen för att kunna leva upp till löftet i fördragen om en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas.

Att leva upp till principerna och rättigheterna i den europeiska pelaren om sociala rättigheter är ett gemensamt ansvar för medlemsländerna, EU-institutionerna, arbetsmarknadens parter och andra berörda parter. EU-institutionerna kommer att vara behjälpliga med att skapa ramarna och bana väg för genomförandet av pelaren med full respekt för medlemsländernas befogenheter och traditioner för dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Några principer och rättigheter kommer att kräva fler lagstiftningsinitiativ innan de kan träda i kraft. Befintlig EU-lagstiftning kommer vid behov att uppdateras, kompletteras och upprätthållas bättre.

Redan idag omger EU-kommissionen den europeiska pelaren om sociala rättigheter med ytterligare ett antal konkreta åtgärder av såväl lagstiftande som icke-lagstiftande natur, exempelvis i fråga om balansen mellan arbets- och familjeliv för föräldrar och anhörigvårdare, om information till arbetstagarna och om rätt till socialt skydd och arbetstidsregler. Dessa åtgärder illustrerar vilken typ av frågor som pelaren omfattar och på vilket sätt principerna och rättigheterna kan genomföras.

En social resultattavla har inrättats för att följa trender och resultat på 12 områden inom EU och för att bedöma framstegen mot ett EU med AAA i socialt kreditbetyg. Analysen kommer att ge underlag till den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken

Att leva upp till principerna och rättigheterna i den europeiska pelaren är en dynamisk process. Pelaren kommer att fungera som inspiration för det arbete som görs inom ramen för den europeiska planeringsterminen och fullbordandet av EMU, helt i linje med de fem ordförandenas rapport. Den ska framför allt tjäna som en nystart för konvergensprocessen inom EMU och en del av principerna och rättigheterna kan fungera som riktlinjer för mer bindande normer för euroområdet. Ytterligare ett antal konkreta åtgärder av såväl lagstiftande som icke-lagstiftande natur kan komma att läggas fram som en del i kommissionens årliga arbetsprogram. Det kommer även att ges finansiellt stöd till genomförandet av många nyckelaspekter av pelaren genom olika EU-fonder, i synnerhet genom Europeiska socialfonden.

Nästa steg

Pelaren läggs idag fram enligt två rättsliga former med identiskt innehåll: som en rekommendation från kommissionen, som gäller från och med idag, och som ett förslag till ett gemensamt uttalande från rådet, Europaparlamentet och kommissionen. På grundval av dessa kommer kommissionen nu att inleda samtal med Europaparlamentet och rådet för att med starkt politiskt stöd få denna pelare godkänd på högsta nivå.

Bakgrund

I EU finns de mest avancerade välfärdssystemen i världen och mycket god praxis och socialt nytänkande, men unionen måste ta itu med och anpassa sig till helt nya sociala utmaningar. Även om de ekonomiska och sociala villkoren har förbättrats i hela EU och sysselsättningen aldrig har varit högre, ger efterdyningarna av det senaste årtiondets kriser fortfarande långtgående konsekvenser, från långtidsarbetslöshet och ungdomsarbetslöshet, till hotande fattigdom i många delar av Europa. Samtidigt förändras arbetslivet och våra samhällen i rask takt, vilket medför nya möjligheter och utmaningar till följd av globaliseringen, den digitala revolutionen, förändrade arbetsmönster och den demografiska utvecklingen. Myndigheter, arbetsmarknadens parter och det civila samhället på alla nivåer delar såväl ansvar för som intresse i att arbeta för ett mer framgångsrikt Europa där vi kan se framtiden an med tillförsikt och där den ekonomiska och sociala utvecklingen går hand i hand.

Junckerkommissionen gjorde ett socialt EU till en av sina prioriteringar redan från början, vilket också avspeglas i de politiska prioriteringarna från juli 2014. I september 2015 sade ordförande Juncker i sitt första tal om tillståndet i unionen: "Vi måste intensifiera vårt arbete för en rättvis arbetsmarknad som verkligen omfattar hela EU. (...) Som en del i detta vill jag utveckla en europeisk pelare för sociala rättigheter, som tar hänsyn till förändringarna i samhälle och arbetsliv inom EU."

Sedan dess har kommissionen tillsammans med medlemsländerna, EU-institutionerna, arbetsmarknadens parter, civilsamhället och medborgarna varit aktivt engagerad i innehållet i denna pelare och vilken roll den har att spela. I mars 2016 presenterade kommissionen ett preliminärt utkast till den europeiska pelaren om sociala rättigheter. Samtidigt lanserades ett brett offentligt samråd för att samla in synpunkter, och det avslutades i januari 2017 med en högnivåkonferens.

På grundval av samrådet lägger kommissionen nu fram sitt förslag till en europeisk pelare för sociala rättigheter, som handlar om att skapa nya och effektivare rättigheter för människorna i EU. Pelaren är direkt inspirerad av all den goda praxis som redan existerar och den bygger på den starka lagstiftningsgrund som finns såväl internationellt som på EU-nivå.

Mer information:

Memo: Den europeiska pelaren om sociala rättigheter – frågor och svar

Faktablad: Den europeiska pelaren om sociala rättigheter

Kommissionen presenterar den europeiska pelaren om sociala rättigheter

Further information on the 20 principles and rights under the European Pillar of Social Rights

Report following the public consultation on the European Pillar of Social Rights

Faktablad: En social resultattavla

Broschyr: En social resultattavla 2017

En social resultattavla online

Webbsida om den europeiska pelaren om sociala rättigheter

Pressmeddelande: Genomföra den europeiska pelaren om sociala rättigheter

Diskussionsunderlag om den sociala dimensionen i framtidens EU

 

Följ Jean-Claude Juncker på Facebook och Twitter

Följ Valdis Dombrovskis på Facebook och Twitter

Följ Marianne Thyssen på Facebook och Twitter, #SocialRights

IP/17/1007

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar