Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija predstavlja evropski steber socialnih pravic

Bruselj, 26. aprila 2017

Bolj poštena Evropa in krepitev socialne razsežnosti sta ključni prednostni nalogi sedanje Komisije.

Komisija danes izpolnuje svojo obljubo, da bo sprejela predlog o evropskem stebru socialnih pravic. Steber določa dvajset ključnih načel in pravic v podporo poštenim in dobro delujočim trgom dela ter sistemom socialnega varstva. Zasnovan je kot vodilo za obnovljeno pozitivno konvergenco na poti k boljšim delovnim in življenjskim razmeram v Evropi. Prvotno je usmerjen v evroobmočje, vendar ga lahko uporabljajo vse države članice EU, ki želijo sodelovati.

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je povedal: „Kot predsednik Komisije si prizadevam, da bi socialne prednostne naloge znova postavili, kamor spadajo – v središče evropskih prizadevanj.Z evropskim stebrom socialnih pravic in prvim nizom pobud, ki ga spremljajo, izpolnjujemo svojo obljubo in začenjamo novo poglavje. Želimo, da bi to poglavje pisali skupaj, saj moramo vsi – države članice, institucije EU, socialni partnerji in civilna družba – prevzeti svoj del odgovornosti. Želim, da bi steber podprli na najvišji politični ravni še pred koncem tega leta.“

Steber je pripravila Komisija pod vodstvom podpredsednika Valdisa Dombrovskisa in komisarke Marianne Thyssen ob poglobljenem posvetovanju z zainteresiranimi stranmi na vseh ravneh. Potrjuje pravice, ki že obstajajo v pravnem redu EU in mednarodnem pravnem redu, ter jih dopolnjuje, da se upoštevajo nove okoliščine. Načela in pravice, zapisane v stebru, se nanašajo na tri kategorije: enake možnosti in dostop do trga dela, poštene delovne razmere ter socialna zaščita in vključevanje. Osredotočajo se na to, kako se odzvati na nove razmere v poklicnem svetu in širši družbi, da bi lahko izpolnili zavezo iz Pogodb za visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, katerega cilj sta polna zaposlenost in družbeni napredek.

Spoštovanje načel in pravic, opredeljenih v evropskem stebru socialnih pravic, je skupna odgovornost držav članic, institucij EU, socialnih partnerjev in drugih zainteresiranih strani. Evropske institucije bodo pomagale vzpostaviti okvir in utreti pot za izvajanje stebra ob popolnem spoštovanju pristojnosti držav članic in tradicij socialnega dialoga. Za uveljavitev številnih načel in pravic, ki so del stebra, bodo potrebne nadaljnje zakonodajne pobude. Obstoječa zakonodaja EU bo po potrebi posodobljena in dopolnjena ter se bo bolje izvrševala.

Komisija že zdaj podpira evropski steber socialnih pravic s številnimi nadaljnjimi konkretnimi zakonodajnimi in nezakonodajnimi pobudami, na primer o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev, obveščanju delavcev, dostopu do socialne zaščite in delovnem času. Te pobude odražajo tako naravo teh vprašanj, zajetih v stebru, kot način, kako bi bilo načela in pravice mogoče uveljavljati.

Določen je tudi pregled socialnih kazalnikov za spremljanje trendov in rezultatov po državah članicah EU na 12 področjih ter ocenjevanje napredka pri doseganju „trojnega A“ na socialnem področju za EU kot celoto. Ta analiza bo podlaga za evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik.

Uveljavljanje načel in pravic stebra je dinamičen proces. V skladu s poročilom petih predsednikov bo steber spodbuda za prizadevanja v okviru evropskega semestra in na področju dokončanja ekonomske in monetarne unije. Zlasti naj bi se na podlagi stebra ponovno začel proces konvergence v okviru ekonomske in monetarne unije, nekatera načela in pravice pa bi lahko služili kot smernice za bolj zavezujoče standarde za evroobmočje. V prihodnosti lahko kot del letnih delovnih programov Komisije sledijo dodatne zakonodajne ali nezakonodajne pobude EU. Evropski skladi, zlasti Evropski socialni sklad, bodo tudi zagotavljali finančno podporo za izvajanje številnih ključnih vidikov stebra.

Naslednji koraki

Steber je danes predstavljen na podlagi dveh pravnih oblik z enako vsebino: priporočila Komisije, ki začne veljati danes, in predloga o skupni razglasitvi s strani Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Na podlagi tega bo Komisija zdaj začela razprave z Evropskim parlamentom in Svetom z namenom, da steber pridobi široko politično podporo na visoki ravni.

Ozadje

EU ima najnaprednejše sisteme socialnega varstva na svetu ter obilo dobrih praks in socialnih inovacij, vendar se mora soočiti z družbenimi izzivi, kakršnih doslej še ni bilo, in se jim prilagoditi. Čeprav so se gospodarske in socialne razmere po vsej Evropi izboljšale in zaposlenost še nikoli ni bila tako visoka, so posledice krize zadnjega desetletja še vedno obsežne in zajemajo vse od dolgotrajne brezposelnosti in brezposelnosti mladih do tveganja revščine v številnih delih Evrope. Obenem se svet dela in naše družbe hitro spreminjajo in pojavljajo se nove priložnosti in izzivi, ki so posledica globalizacije, digitalne revolucije, spreminjajočih se delovnih vzorcev in demografskih sprememb. Vse ravni javnih organov, socialni partnerji in civilna družba so skupaj odgovorni in si prizadevajo za uspešnejšo in v prihodnost usmerjeno Evropo, v kateri sta gospodarski in socialni razvoj nerazdružljiva.

Socialna Evropa je že od samega začetka ena od prednostnih nalog Junckerjeve Komisije, kar se odraža v njenih političnih usmeritvah iz julija 2014. Predsednik Juncker je v svojem prvem govoru o stanju v Uniji septembra 2015 povedal: „Okrepiti moramo prizadevanja za pošten in resnično vseevropski trg dela. [...] V okviru teh prizadevanj si želim razviti evropski steber socialnih pravic, ki bo upošteval spreminjajoče se razmere v evropskih družbah in na področju dela.“

Vse od te napovedi je Komisija z državami članicami, institucijami EU, socialnimi partnerji, civilno družbo in državljani dejavno razpravljala o vsebini in vlogi stebra. Komisija je marca 2016 predstavila predhodni oris evropskega stebra socialnih pravic in začela obširno javno posvetovanje za zbiranje povratnih informacij širše javnosti, ki se je januarja 2017 zaključilo s konferenco na visoki ravni.

Komisija je na podlagi prispevkov, ki jih je prejela med posvetovanjem, zdaj predložila predlog o evropskem stebru socialnih pravic, ki je namenjen zagotavljanju novih in učinkovitejših pravic za državljane. Steber črpa zamisli neposredno iz bogastva praks po vsej Evropi ter gradi na trdnem pravnem okviru, ki obstaja na ravni EU in mednarodni ravni.

Več informacij

Obvestilo: Evropski steber socialnih pravic – vprašanja in odgovori

Informativni pregled: Evropski steber socialnih pravic

Sporočilo Komisije o evropskem stebru socialnih pravic

Further information on the 20 principles and rights under the European Pillar of Social Rights

Report following the public consultation on the European Pillar of Social Rights

Informativni pregled: Pregled socialnih kazalnikov

Brošura: Pregled socialnih kazalnikov 2017

Spletno orodje pregleda socialnih kazalnikov

Spletno mesto o evropskem stebru socialnih pravic

Sporočilo za medije: Uresničevanje evropskega stebra socialnih pravic

Razmislek o prihodnji socialni razsežnosti EU

 

Spremljajte Jeana-Clauda Junckerja na Facebooku in Twitterju

Spremljajte komisarja Valdisa Dombrovskisa na Facebooku in Twitterju

Spremljajte komisarko Marianne Thyssen na Facebooku in Twitterju

IP/17/1007

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar