Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia predkladá Európsky pilier sociálnych práv

Brusel 26. apríl 2017

Vybudovanie spravodlivejšej Európy a posilnenie jej sociálneho rozmeru sú kľúčovými prioritami Komisie.

Európska komisia dnes plní svoj sľub prijať návrh Európskeho piliera sociálnych práv. V rámci tohto piliera sa stanovuje 20 kľúčových zásad a práv na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia. Pilier má slúžiť ako kompas, ktorým sa má riadiť obnovený proces rastúcej konvergencie smerom k lepším pracovným a životným podmienkam v Európe. Primárne je koncipovaný pre eurozónu, ale môžu ho uplatňovať všetky členské štáty EÚ, ktoré sa tak rozhodnú.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Ako predseda Komisie sa snažím dostať sociálne priority tam, kam patria, t. j. do centra úsilia v Európe. Európskym pilierom sociálnych práv a prvým balíkom iniciatív, ktoré ho sprevádzajú, plníme naše sľuby a začíname písať novú kapitolu. Chceme ju písať spoločne: s členskými štátmi, inštitúciami EÚ, so sociálnymi partnermi a so zástupcami občianskej spoločnosti, ktorí všetci musia prijať svoj podiel zodpovednosti. Bol by som rád, keby bol tento pilier odsúhlasený na najvyššej politickej úrovni ešte do konca roka.

Pilier vypracovala Komisia pod vedením podpredsedu Dombrovskisa a komisárky Thyssenovej v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami na všetkých úrovniach. Pilier opätovne potvrdzuje práva už zakotvené v acquis EÚ a medzinárodných acquis a dopĺňa ich s cieľom zohľadniť nové skutočnosti. Zásady a práva zakotvené v pilieri sú rozdelené do troch kategórií: rovnaké príležitosti a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky a sociálna ochrana a začlenenie. Zameriavajú sa na spôsob, akým riešiť nové trendy vo svete práce a v spoločnosti ako takej, aby bolo možné splniť sľub daný v zmluvách v súvislosti so silne konkurenčným sociálnym trhovým hospodárstvom v snahe dosiahnuť plnú zamestnanosť a sociálny pokrok.

Dodržiavanie zásad a práv zakotvených v Európskom pilieri sociálnych práv je spoločnou úlohou členských štátov, inštitúcií EÚ, sociálnych partnerov a ďalších zainteresovaných strán. Európske inštitúcie pomôžu vytvoriť rámec a vytýčia cestu vykonávania piliera, pričom sa plne zohľadnia právomoci členských štátov a tradičné formy sociálneho dialógu. Viaceré zásady a práva zahrnuté do piliera si vyžiadajú ďalšie legislatívne iniciatívy, aby sa zaručila ich účinnosť. V prípade potreby budú právne predpisy EÚ aktualizované, doplnené a lepšie presadzované.

Už dnes podporila Európska komisia Európsky pilier sociálnych práv viacerými konkrétnymi legislatívnymi i nelegislatívnymi iniciatívami, napríklad v oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, informovanosti pracovníkov, prístupu k sociálnej ochrane a pracovného času. Tieto iniciatívy sú názorným príkladom jednak charakteru tém, ktorými sa pilier zaoberá, ako aj spôsobu, akým možno zásady a práva v ňom uvedené vykonávať.

Zavádza sa aj sociálny prehľad na sledovanie trendov a výsledkov vo všetkých krajinách EÚ v 12 oblastiach a na posúdenie pokroku pri dosahovaní hodnotenia AAA v sociálnej oblasti v rámci EÚ ako takej. Táto analýza bude súčasťou európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík.

Zavádzanie zásad a práv uvedených v pilieri je dynamický proces. Pilier je inšpiráciou v úsilí dosahovanom v rámci európskeho semestra a pri dokončovaní hospodárskej a menovej únie v súlade so správou piatich predsedov. Pilier by mal predovšetkým slúžiť na opätovné naštartovanie konvergenčného procesu v rámci HMÚ, pričom niektoré zásady a práva by mohli slúžiť ako usmernenia pri prijímaní záväznejších noriem v eurozóne. V budúcnosti môžu pribudnúť ďalšie legislatívne i nelegislatívne iniciatívy EÚ ako súčasť ročného pracovného programu Komisie. Finančná podpora pri vykonávaní viacerých aspektov piliera bude poskytovaná aj z európskych fondov a zvlášť z Európskeho sociálneho fondu.

Ďalšie kroky

Pilier sa dnes predkladá v dvoch právnych podobách so zhodným obsahom: ako odporúčanie Komisie, ktoré platí od dnes, a ako návrh spoločného vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Na základe toho dnes Komisia začne rokovať s Európskym parlamentom a Radou, aby v otázke piliera získala širšiu politickú podporu a podporu na najvyššej politickej úrovni do konca tohto roka.

Súvislosti

EÚ má najpokrokovejšie sociálne systémy na svete a uplatňuje množstvo najlepších postupov a inovácií v sociálnej oblasti, ale musí riešiť bezprecedentné sociálne výzvy a prispôsobiť sa im. Napriek zlepšeniu hospodárskych a sociálnych podmienok v Európe a zamestnanosti, ktorá nikdy predtým nebola taká vysoká, sú dôsledky krízy posledného desaťročia stále ďalekosiahle – od dlhodobej nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých ľudí až po riziko chudoby v mnohých častiach Európy. Pritom sa svet práce, ako aj naše spoločnosti rýchlo menia s prichádzajúcimi novými možnosťami a výzvami spôsobenými globalizáciou, digitálnou revolúciou, meniacimi sa pracovnými modelmi a demografickými zmenami. Ide o úlohu a záujem subjektov verejného sektora na všetkých úrovniach, sociálnych partnerov i zástupcov občianskej spoločnosti spoločne sa usilovať o to, aby Európa lepšie prosperovala a obstála v budúcnosti a aby v nej hospodársky a sociálny vývoj išli ruka v ruke.

Pre Junckerovu Komisiu je sociálna Európa od samého začiatku jednou z priorít a stala sa súčasťou jej politických usmernení z júla 2014. Predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie v septembri 2015 uviedol: „Musíme zintenzívniť snahu o vybudovanie spravodlivého a skutočne celoeurópskeho trhu práce. (...) V rámci tohto úsilia budem presadzovať vytvorenie Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý by zohľadňoval meniacu sa realitu európskej spoločnosti a sveta práce.“

Od tohto oznámenia sa Komisia v spolupráci s členskými štátmi, inštitúciami EÚ, so sociálnymi partnermi, zástupcami občianskej spoločnosti a s občanmi aktívne angažovala v otázke obsahu a úlohy piliera. V marci 2016 predstavila Komisia predbežný návrh Európskeho piliera sociálnych práv a spustila širokú verejnú konzultáciu na získanie spätnej väzby, ktorá bola ukončená v januári 2017 konferenciou na najvyššej úrovni.

Na základe podnetov získaných v rámci konzultácie teraz Komisia predkladá svoj návrh Európskeho piliera sociálnych práv, ktorým chce pre občanov zabezpečiť nové a účinnejšie práva. Pilier sa priamo inšpiruje množstvom postupov z celej Európy a opiera o pevný súbor právnych predpisov, ktoré existujú na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni.

Ďalšie informácie

MEMO: Európsky pilier sociálnych práv – Otázky a odpovede

Informačný prehľad: Európsky pilier sociálnych práv

Oznámenie Komisie o Európskom pilieri sociálnych práv

Further information on the 20 principles and rights under the European Pillar of Social Rights

Report following the public consultation on the European Pillar of Social Rights

Informačný prehľad: Sociálny prehľad

Brožúra: Sociálny prehľad 2017

Sociálny prehľad – online nástroj

Webové stránky Európskeho piliera sociálnych práv

Tlačová správa: Zavedenie Európskeho piliera sociálnych práv

Diskusný dokument k sociálnemu rozmeru budúcnosti EÚ

 

Sledujte Jeana-Clauda Junckera na Facebooku a Twitteri

Sledujte Valdisa Dombrovskisa na Facebooku a Twitteri

Sledujte Marianne Thyssenovú na Facebooku a Twitteri, #SocialRights

IP/17/1007

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar