Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja przedstawia europejski filar praw socjalnych

Bruksela, 26 kwietnia 2017 r.

Budowanie bardziej sprawiedliwej Europy oraz pogłębienie jej wymiaru społecznego to jeden z priorytetów obecnej Komisji.

Dziś Komisja spełnia swoją obietnicę dotyczącą przyjęcia wniosku w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych. Filar obejmuje 20 głównych zasad i praw, na których mają opierać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. Filar ma wskazywać kierunek działań w odnowionym procesie prowadzącym do pozytywnej konwergencji, który ma pomóc zapewnić lepsze warunki życia i pracy w Europie. Koncepcja filaru powstała wszystkim z myślą o strefie euro, lecz ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE, które chciałyby się do niego przyłączyć.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: Jako przewodniczący Komisji dokładam wszelkich starań, aby priorytety społeczne znalazły się ponownie w centrum zainteresowania Europy, czyli tam, gdzie jest ich miejsce. Przedstawiając projekt europejskiegofilaru praw socjalnych oraz pierwszy zestaw inicjatyw, które mu towarzyszą, spełniamy nasze obietnice i otwieramy nowy rozdział. Chcemy zapisać go wspólnie: państwa członkowskie, instytucje UE, partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za ten proces. Chciałbym, aby projekt filaru został zatwierdzony na najwyższym szczeblu politycznym jeszcze przed końcem roku.

Projekt filaru powstał w Komisji, pod kierunkiem wiceprzewodniczącego Valdisa Dombrovskisa i komisarz Marianne Thyssen, w ścisłej konsultacji z zainteresowanymi stronami na wszystkich szczeblach. Potwierdza się w nim prawa, które już obowiązują w UE oraz w międzynarodowym porządku prawnym, oraz uzupełnia się je z uwzględnieniem nowych realiów. Zasady i prawa przewidziane w ramach filaru można zaliczyć do trzech głównych kategorii: równe szanse i dostęp do zatrudnienia, sprawiedliwe warunki pracy oraz ochrona socjalna i włączenie społeczne. Mają one przede wszystkim pomóc stawić czoła zmianom w świecie pracy i ogólnie w życiu społecznym, aby urzeczywistnić sformułowaną w Traktatach obietnicę stworzenia wysoce konkurencyjnej społecznej gospodarki rynkowej, zmierzającej do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego.

Realizacja zasad i praw określonych w ramach europejskiego filaru praw socjalnych stanowi wspólną odpowiedzialność państw członkowskich, instytucji UE, partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron. Instytucje Unii Europejskiej pomogą w opracowaniu ram prawnych oraz pokierują działaniami, które będą służyć wdrożeniu założeń filaru, przy pełnym poszanowaniu kompetencji państw członkowskich oraz tradycji dialogu społecznego. W przypadku kilku zasad i praw przewidzianych w ramach filaru konieczne będą dalsze inicjatywy ustawodawcze, aby zapewnić ich skuteczność. W razie potrzeby zaktualizowane lub uzupełnione zostaną istniejące przepisy prawa UE lub też zapewni się lepsze ich wykonywanie.

Już dziś, wraz z projektem europejskiego filaru praw socjalnych Komisja Europejska przedstawia kilka dalszych konkretnych inicjatyw ustawodawczych i nieustawodawczych, dotyczących m.in. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, informacji dla pracowników oraz dostępu do ochrony socjalnej i czasu pracy. Inicjatywy te ilustrują zarówno charakter zagadnień wchodzących w zakres filaru, jak i możliwe sposoby wprowadzania w życie przewidzianych w nim zasad i praw.

Wprowadza się także tabelę wyników w zakresie sytuacji społecznej, która umożliwi śledzenie tendencji i wyników w państwach UE w 12 dziedzinach oraz ocenę postępów w działaniach zmierzających do zapewnienia najwyższej jakości polityki społecznej dla całej UE. Analiza ta zostanie także wykorzystana w pracach w ramach europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej.

Wprowadzanie w życie zasad i praw określonych w ramach filaru będzie procesem dynamicznym. Założenia filaru będą stanowić inspirację dla prac podejmowanych w ramach europejskiego semestru oraz w celu dokończenia budowy Unii gospodarczej i walutowej, zgodnie ze sprawozdaniem pięciu przewodniczących. W szczególności założenia filaru powinny pomóc rozpocząć na nowo proces konwergencji w Unii gospodarczej i walutowej, a niektóre zasady i prawa mogłyby wytyczać kierunki, w których należałoby zmierzać przy opracowywaniu bardziej wiążących standardów dla strefy euro. W przyszłości Komisja może przedstawić dalsze unijne inicjatywy ustawodawcze i nieustawodawcze w swoich rocznych programach prac. Fundusze europejskie, a szczególnie Europejski Fundusz Społeczny, zapewnią także wsparcie finansowe, które ułatwi wdrażanie wielu najważniejszych założeń filaru.

Dalsze działania

Komisja przedstawia dziś projekt filaru w dwóch formach prawnych o identycznej treści: zalecenia Komisji, obowiązującego od dziś, oraz wniosku w sprawie wspólnej proklamacji Parlamentu, Rady i Komisji. Na tej podstawie Komisja rozpocznie teraz rozmowy z Parlamentem Europejskim i Radą, aby zapewnić szerokie polityczne poparcie dla założeń filaru oraz zadbać o ich zatwierdzenie na wysokim szczeblu politycznym.

Informacje ogólne

Najbardziej rozwinięte na świecie systemy opieki społecznej wywodzą się z UE. To samo dotyczy szerokiej gamy najlepszych praktyk i innowacji społecznych. Trzeba je jednak ocenić z perspektywy niespotykanych wcześniej wyzwań społecznych i pod tym kątem je dostosować. Warunki ekonomiczne i społeczne w Europie wprawdzie znacznie się poprawiły, a liczba osób zatrudnionych w Europie jest najwyższa w historii, ale skutki kryzysu, który miał miejsce w ostatnim dziesięcioleciu, nadal są mocno odczuwalne. Należy do nich m.in. długotrwałe bezrobocie, bezrobocie osób młodych oraz zagrożenie ubóstwem w wielu częściach Europy. Jednocześnie świat pracy i nasze społeczeństwa szybko się zmieniają, pojawiają się nowe możliwości i nowe wyzwania wynikające z globalizacji, rewolucji cyfrowej, zmieniających się wzorców pracy i zjawisk demograficznych. Władze publiczne na wszystkich poziomach, partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie ponoszą wspólną odpowiedzialność za pracę na rzecz większego dobrobytu w Europie i budowanie Europy przygotowanej na przyszłość, w której zmiany gospodarcze idą w parze ze społecznymi.

Od samego początku koncepcja socjalnej Europy jest jednym z priorytetów Komisji Junckera, co podkreślono w Wytycznych politycznych z lipca 2014 r. We wrześniu 2015 r. przewodniczący Juncker, wygłaszając swoje pierwsze orędzie o stanie Unii, stwierdził: Musimy zintensyfikować prace nad uczciwym i prawdziwie paneuropejskim rynkiem pracy. (...) W ramach tych działań będę chciał stworzyć europejski filar praw socjalnych, który bierze pod uwagę zmieniające się realia europejskich społeczeństw i świata pracy.

Od czasu wygłoszenia tych słów przez przewodniczącego Komisja prowadzi szeroko zakrojoną debatę z państwami członkowskimi, instytucjami UE, partnerami społecznymi, społeczeństwem obywatelskim oraz obywatelami na temat treści i roli tego filaru. W marcu 2016 r. Komisja przedstawiła wstępny zarys europejskiego filaru praw socjalnych oraz rozpoczęła szerokie konsultacje społeczne, aby zgromadzić informacje zwrotne. Konsultacje zakończono w styczniu 2017 r. konferencją na wysokim szczeblu.

W oparciu o informacje otrzymane podczas konsultacji Komisja przedstawia obecnie wniosek dotyczący europejskiego filaru praw socjalnych, który przewiduje zarówno nowe prawa dla obywateli, jak i zmierza do ułatwienia im skuteczniejszego egzekwowania praw, które już im przysługują. Koncepcja filaru opiera się na szerokiej gamie rozwiązań stosowanych w Europie. Do jej opracowania wykorzystano także obszerne prawodawstwo unijne i międzynarodowe.

Więcej informacji:

NOTATKA PRASOWA: Europejski filar praw socjalnych – pytania i odpowiedzi

Zestawienie informacji: Europejski filar praw socjalnych

Komunikat Komisji dotyczący europejskiego filaru praw socjalnych

Further information on the 20 principles and rights under the European Pillar of Social Rights

Report following the public consultation on the European Pillar of Social Rights

Zestawienie informacji: Tabela wyników w zakresie sytuacji społecznej

Broszura: Tabela wyników w zakresie sytuacji społecznej - 2017 r.

Tabela wyników w zakresie sytuacji społecznej – narzędzie online

Strona internetowa na temat europejskiego filaru praw socjalnych

Komunikat prasowy: Realizacja europejskiego filaru praw socjalnych

Dokument dotyczący społecznego wymiaru przyszłej UE

 

Jean-Claude Juncker na Facebooku i Twitterze

Valdis Dombrovskis na Facebooku i Twitterze

Marianne Thyssen na Facebooku i Twitterze, #SocialRights

IP/17/1007

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar