Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie presenteert Europese pijler van sociale rechten

Brussel, 26 april 2017

Een socialer en eerlijker Europa tot stand brengen is een topprioriteit voor deze Commissie.

Vandaag vervult zij haar belofte om een voorstel voor de Europese pijler van sociale rechten aan te nemen. De pijler omvat twintig essentiële beginselen en rechten die moeten bijdragen tot eerlijke en goed werkende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels. Hij is bedoeld als kompas voor een vernieuwd convergentieproces naar betere werk- en leefomstandigheden in Europa. De pijler is in de eerste plaats ontworpen voor de eurozone, maar is toepasbaar op alle EU-lidstaten die eraan willen meedoen.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zei hierover: "Als voorzitter van de Commissie heb ik mij ingezet om sociale prioriteiten bovenaan de agenda van Europa te zetten, waar ze horen te staan. Met de Europese pijler van sociale rechten en de eerste reeks bijbehorende initiatieven maken we onze beloften waar en luiden we een nieuw hoofdstuk in. Dit hoofdstuk willen we samen schrijven: lidstaten, EU-instellingen, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld moeten elk hun verantwoordelijkheid nemen. Ik zou willen dat de pijler tegen eind dit jaar op het hoogste politieke niveau wordt bekrachtigd."

De pijler is opgesteld door de Commissie, onder leiding van vicevoorzitter Dombrovskis en commissaris Thyssen, in nauw overleg met belanghebbenden op alle niveaus. Hij herbevestigt rechten die al op EU- en internationaal niveau zijn vastgelegd en vult deze verder aan om ze af te stemmen op nieuwe ontwikkelingen. De beginselen en rechten van de pijler zijn opgebouwd rond drie categorieën: gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsomstandigheden, en sociale bescherming en inclusie. Zij benadrukken hoe we nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving in het algemeen moeten aanpakken om de belofte van de Verdragen voor een sterk concurrerende sociale markteconomie, waarin iedereen werk heeft en er sociaal op vooruitgaat, waar te maken.

Het realiseren van de beginselen en rechten van de Europese pijler van sociale rechten is een gedeelde verantwoordelijkheid van lidstaten, EU-instellingen, sociale partners en andere belanghebbenden. De Europese instellingen zullen helpen een kader vast te leggen en zullen het voortouw nemen in de uitvoering van de pijler, met het volste respect voor de bevoegdheden en tradities inzake sociale dialoog van de lidstaten. Voor een aantal in de pijler vervatte beginselen en rechten moeten verdere wetgevingsinitiatieven worden goedgekeurd. Bestaande EU-wetgeving zal waar nodig worden bijgewerkt, aangevuld en beter gehandhaafd.

Vandaag al begeleidt de Europese Commissie de Europese pijler van sociale rechten met een reeks aanvullende concrete wetgevende en niet-wetgevende initiatieven, bijvoorbeeld rond het evenwicht tussen werk en privéleven van ouders en mantelzorgers, de voorlichting van werknemers, de toegang tot sociale bescherming en arbeidstijden. Uit deze initiatieven blijkt duidelijk wat voor kwesties door de pijler behandeld worden als de manier waarop de erin vervatte beginselen en rechten geïmplementeerd kunnen worden.

Er is ook een sociaal scorebord opgesteld om de tendensen en prestaties in de EU-landen op twaalf gebieden te volgen en de vorderingen in het behalen van een "sociale AAA-score" voor de hele EU te beoordelen. De resultaten van deze analyse zullen verwerkt worden in het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid.

Het waarmaken van de beginselen en rechten is een dynamisch proces. De pijler zal als inspiratie dienen voor het werk dat in de context van het Europees semester en voor de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt verricht, in overeenstemming met het verslag van de vijf voorzitters. Meer bepaald zou de pijler moeten worden aangewend om het convergentieproces binnen de EMU een nieuwe impuls te geven, en sommige beginselen en rechten zouden kunnen dienen als richtsnoeren voor meer bindende normen voor de eurozone. In de toekomst kunnen in het kader van de jaarlijkse werkprogramma's van de Commissie nog verdere wetgevende of niet-wetgevende initiatieven voor de EU volgen. De financiële ondersteuning voor de uitvoering van tal van aspecten van de pijler wordt geleverd door de Europese fondsen, meer bepaald het Europees Sociaal Fonds.

Volgende stappen

De pijler is vandaag in twee juridische vormen met identieke inhoud goedgekeurd: als aanbeveling van de Commissie, die met ingang van vandaag van kracht wordt, en als voorstel voor een gezamenlijke afkondiging door het Parlement, de Raad en de Commissie. Op deze basis gaat de Commissie nu overleg plegen met het Europees Parlement en de Raad om brede politieke steun en bekrachtiging op hoog niveau te verkrijgen voor de pijler.

Achtergrond

De EU kent de meest vooruitstrevende socialezekerheidsstelsels ter wereld en beschikt over een rijkdom aan beste praktijken en sociale innovaties, maar moet het hoofd bieden en zich aanpassen aan ongeziene maatschappelijke uitdagingen. Hoewel de economische en sociale omstandigheden in Europa erop zijn vooruitgegaan en ook de werkgelegenheid nog nooit zo hoog lag, laat de nasleep van de crisis van het voorbije decennium zich nog op vele gebieden voelen, gaande van langdurige en jeugdwerkloosheid tot risico op armoede in vele delen van Europa. Tegelijk veranderen de arbeidsmarkt en onze samenleving in sneltempo. De globalisering, de digitale revolutie, de veranderende arbeidspatronen en demografische ontwikkelingen scheppen nieuwe kansen en stellen ons voor nieuwe uitdagingen. Overheden op alle niveaus, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld hebben een gedeelde verantwoordelijkheid en gemeenschappelijk belang bij een welvarender Europa dat voorbereid is op de toekomst en waar economische en sociale ontwikkelingen hand in hand gaan.

Vanaf het begin heeft de Commissie Juncker een sociaal Europa tot een van haar prioriteiten gemaakt, zoals ook blijkt uit haar politieke prioriteiten van juli 2014. In september 2015 zei voorzitter Juncker in zijn eerste toespraak over de staat van de Unie hierover: "We moeten harder werken aan een eerlijke en echte pan-Europese arbeidsmarkt. [...] Ik wil daartoe bijdragen met een Europese pijler van sociale rechten, die rekening houdt met de veranderende realiteit van de Europese samenlevingen en de arbeidsmarkt."

Sinds deze aankondiging heeft de Commissie actief overleg gepleegd met lidstaten, EU-instellingen, sociale partners, het maatschappelijk middenveld en burgers over de inhoud en rol van de pijler. In maart 2016 presenteerde de Commissie een voorlopige schets van een Europese pijler van sociale rechten; tegelijk startte zij met het vergaren van feedback via een raadpleging van het brede publiek, die in januari 2017 werd afgesloten met een conferentie op hoog niveau.

Voortbouwend op de resultaten van de raadpleging komt de Commissie nu met een voorstel voor een Europese pijler van sociale rechten, waarmee zij nieuwe en doeltreffendere rechten voor burgers wil invoeren. De pijler haalt zijn inspiratie rechtstreeks uit de rijkdom aan praktijken in heel Europa, en bouwt voort op het grote rechtskader dat op EU- en internationaal niveau bestaat.

Meer informatie

MEMORANDUM: De Europese pijler van sociale rechten – Vragen en antwoorden

Informatieblad: De Europese pijler van sociale rechten

Mededeling van de Commissie over de Europese pijler van sociale rechten

Further information on the 20 principles and rights under the European Pillar of Social Rights

Report following the public consultation on the European Pillar of Social Rights

Informatieblad: Sociaal scorebord

Brochure: Sociaal scorebord 2017

Onlinetool sociaal scorebord

Website over de Europese pijler van sociale rechten

Persbericht: De Europese pijler van sociale rechten waarmaken

Discussienota over de sociale dimensie van de toekomst van Europa

 

Volg Jean-Claude Juncker op Facebook en Twitter

Volg Valdis Dombrovskis op Facebook en Twitter

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter, #SocialRights

IP/17/1007

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar