Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija nāk klajā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru

Briselē, 2017. gada 26. aprīlī

Sociāli taisnīgāka Eiropa un lielāks uzsvars uz sociālo dimensiju ir šīs Komisijas prioritāte.

Šodien tā izpilda savu solījumu pieņemt priekšlikumu par Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Minētais pīlārs nosaka 20 būtiskus principus un tiesības, kas nepieciešami taisnīgu un labi funkcionējošu darba tirgu un sociālās drošības sistēmu atbalstam. Tas kalpos kā virzienrādītājs augšupējas konverģences atjaunošanai ceļā uz labākiem darba un dzīves apstākļiem Eiropā. Pīlārs pamatā ir izstrādāts eirozonai, taču tas ir piemērojams visām ES dalībvalstīm, kuras vēlas to īstenot.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: “Kā Komisijas priekšsēdētājs esmu strādājis pie tā, lai sociālās prioritātes kļūtu par vienu no galvenajām Eiropas darba šķautnēm. Ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru un pirmo iniciatīvu kopumu, kas to papildina, mēs izpildām savus solījumus un sākam jaunu posmu. Mēs vēlamies šo posmu īstenot kopā: sava atbildības daļa ir jāuzņemas dalībvalstīm, ES iestādēm, sociālajiem partneriem un pilsoniskajai sabiedrībai. Es gribētu, lai šis pīlārs tiktu apstiprināts augstākajā politiskajā līmenī līdz šā gada beigām."

Pīlāru sagatavoja Komisija priekšsēdētāja vietnieka V. Dombrovska un komisāres M. Teisenas vadībā ciešā sadarbībā ar ieinteresētajām personām visos līmeņos. Pīlārs atkārtoti nostiprina tiesības, kas jau ir iekļautas ES un starptautiskajos tiesību aktos, un tās papildina, ņemot vērā aktuālo situāciju. Pīlārā iekļautie principi un tiesības ietilpst trīs kategorijās: vienlīdzīgas iespējas un piekļuve darba tirgum, taisnīgi darba apstākļi un sociālā aizsardzība un iekļaušana. Galvenais uzsvars ir likts uz to, kā ņemt vērā aktuālo situāciju darba pasaulē un sabiedrībā kopumā, lai izpildītu Līgumos doto solījumu izveidot konkurētspējīgu sociālo tirgus ekonomiku, kuras mērķis ir panākt pilnīgu nodarbinātību un sociālo attīstību.

Īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāra principus un tiesības ir dalībvalstu, ES iestāžu, sociālo partneru un citu ieinteresēto personu kopīgs uzdevums. Eiropas iestādes palīdzēs izveidot kopējo sistēmu un uzņemsies vadību pīlāra īstenošanā, pilnībā ievērojot dalībvalstu kompetenci un sociālā dialoga tradīcijas. Lai īstenotu vairākus pīlāra principus un tiesības, būs vajadzīgas turpmākas likumdošanas iniciatīvas. Vajadzības gadījumā ES tiesību akti tiks atjaunināti un papildināti un tiks īstenota labāka tiesību aktu izpildes kontrole.

Jau šodien Eiropas Komisija papildina Eiropas sociālo tiesību pīlāru ar vairākām konkrētām leģislatīvām un neleģislatīvām iniciatīvām, piemēram, par vecāku un aprūpētāju darba un privātās dzīves līdzsvaru, darbinieku informēšanu, piekļuvi sociālajai aizsardzībai un darba laiku. Šīs iniciatīvas atspoguļo gan pīlāra aptvertos jautājumus, gan veidu, kādā var īstenot pīlāra principus un tiesības.

Ir izveidots arī sociālo rezultātu pārskats, kas ļaus sekot tendencēm un rezultātiem 12 jomās visās Eiropas valstīs un novērtēt progresu virzībā uz sociālo “AAA reitingu” visā Eiropas Savienībā. Šī analīze tiks izmantota arī Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas semestrim.

Pīlāra principu un tiesību īstenošana ir dinamisks process. Saskaņā ar piecu priekšsēdētāju ziņojumu pīlārs stimulēs darbu, kas saistīts ar Eiropas semestri un ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanu. Pīlāram īpaši būtu jākalpo konverģences procesa atsākšanai ekonomiskajā un monetārajā savienībā, un daži principi un tiesības varētu kļūt par norādēm ceļā uz saistošākiem standartiem eirozonā. Nākotnē Komisijas gada darba programmu ietvaros varētu tikt izstrādātas turpmākās ES leģislatīvās un neleģislatīvās iniciatīvas. Finansiālo atbalstu daudzu pīlāra būtisko aspektu ieviešanai sniegs Eiropas fondi, īpaši Eiropas Sociālais fonds.

Turpmākie pasākumi

Pīlārs nāk klajā šodien divās juridiskās formās ar vienādu saturu: kā Komisijas ieteikums, kas stājas spēkā no šodienas, un kā priekšlikums Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajai proklamācijai. Pamatojoties uz to, Komisija tagad apspriedīsies ar Eiropas Parlamentu un Padomi, lai pīlārs gūtu plašu politisko atbalstu un augsta līmeņa apstiprinājumu.

Vispārīga informācija

Eiropas Savienībā darbojas progresīvākās sociālās drošības sistēmas pasaulē un plaši tiek izmantota paraugprakse un daudzas sociālās inovācijas, taču tai jārisina nepieredzētas sabiedrības problēmas un jāpielāgojas jaunai situācijai. Lai gan ekonomiskie un sociālie apstākļi visā Eiropā ir uzlabojušies un nodarbinātība nekad nav bijusi tik augstā līmenī, joprojām ir jūtamas iepriekšējo desmit gadu krīzes sekas: no ilgtermiņa un jauniešu bezdarba līdz nabadzības riskam daudzviet Eiropā. Tai pašā laikā darba pasaule un mūsu sabiedrība strauji mainās, un tādas parādības kā globalizācija, digitālā revolūcija, darba organizācijas un demogrāfijas rādītāju izmaiņas rada jaunas iespējas un jaunus pārbaudījumus. Visu līmeņu publiskās iestādes, sociālie partneri un pilsoniskā sabiedrība ir atbildīgi par to, lai Eiropa kļūtu labklājīgāka un labāk sagatavota nākotnes izmaiņām un lai ekonomiskie un sociālie labumi ietu rokrokā.

Ž. K. Junkera Komisija no paša sākuma izvirzīja sociāli taisnīgu Eiropu par vienu no savām prioritātēm, un tas atspoguļots tās 2014. gada jūlija politikas pamatnostādnēs. 2015. gada septembrī priekšsēdētājs Ž. K. Junkers savā runā par stāvokli Savienībā paziņoja: “Mums ir jāintensificē darbs pie taisnīga un patiešām visas Eiropas mēroga darbaspēka tirgus. (..) Es vēlos, lai šo centienu ietvaros tiktu izveidots Eiropas sociālo tiesību pīlārs, kurā būtu ņemtas vērā Eiropas valstu sabiedrībās un darbaspēka tirgū notiekošās pārmaiņas.

Kopš šī paziņojuma Komisija ir aktīvi iesaistījusies apspriedēs ar dalībvalstīm, ES iestādēm, sociālajiem partneriem, pilsonisko sabiedrību un pilsoņiem par šā pīlāra saturu un nozīmi. 2016. gada martā Komisija nāca klajā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra provizorisko izklāstu un sāka plašu sabiedrisko apspriešanu, kas ļāva gūt atsauksmes par pīlāru un noslēdzās 2017. gada janvārī ar augsta līmeņa konferenci.

Pamatojoties uz apspriešanā gūto informāciju, Komisija tagad ierosina priekšlikumu par Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kas sniegs jaunas un efektīvākas tiesības pilsoņiem. Pīlārs ir izstrādāts, balstoties uz daudzveidīgo praksi Eiropā un spēcīgu ES un starptautiskā līmeņa tiesību aktu kopumu.

Sīkāka informācija

Informatīvs paziņojums: Eiropas sociālo tiesību pīlārs — jautājumi un atbildes

Faktu lapa: Eiropas sociālo tiesību pīlārs

Komisija par Eiropas sociālo tiesību pīlāru

Faktu lapa: Sociālo rezultātu pārskats

Further information on the 20 principles and rights under the European Pillar of Social Rights

Report following the public consultation on the European Pillar of Social Rights

Brošūra: 2017. gada sociālo rezultātu pārskats

Sociālo rezultātu pārskata tiešsaistes rīks

Eiropas sociālo tiesību pīlāram veltītā tīmekļa vietne

Paziņojums presei: Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana

Pārdomu dokuments par ES sociālo dimensiju nākotnē

 

Žans Klods Junkers vietnēs Facebook un Twitter

Valdis Dombrovskis vietnēs Facebook un Twitter

Marianna Teisena vietnēs Facebook un Twitter, #SocialRights

IP/17/1007

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar