Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija pristato Europos socialinių teisių ramstį

Briuselis, 2017 m. balandžio 26 d.

Vienas iš svarbiausių šios Komisijos prioritetų – kurti teisingesnę Europą ir stiprinti jos socialinį aspektą.

Šiandien Komisija įgyvendina savo įsipareigojimą ir pateikia pasiūlymą dėl Europos socialinių teisių ramsčio. Dokumente nustatoma 20 pagrindinių principų ir teisių, pagal kuriuos siekiama remti sąžiningas ir gerai veikiančias darbo rinkas bei socialinės gerovės sistemas. Ramstis sukurtas kaip atnaujinto konvergencijos didinimo proceso ir geresnių darbo ir gyvenimo sąlygų Europoje kelrodis. Visų pirma jis parengtas euro zonos šalims, tačiau taikytinas visoms prisijungti pageidaujančioms ES valstybėms narėms.

Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Kaip Komisijos pirmininkas visada siekiau, kad socialiniai prioritetai būtų neatskiriama Europos darbo dalis. Pristatydami Europos socialinių teisių ramstį ir pirmąjį su juo susijusių iniciatyvų rinkinį įgyvendiname savo įsipareigojimus ir atverčiame naują puslapį. Šį puslapį norime pildyti kartu: atsakomybę turi prisiimti visi – valstybės narės, ES institucijos, socialiniai partneriai ir pilietinė visuomenė. Norėčiau, kad iki metų pabaigos socialinio ramsčio idėjai būtų pritarta aukščiausiu politiniu lygmeniu.

Dokumentą parengė Komisija, vadovaujama Komisijos pirmininko pavaduotojo V. Dombrovskio ir narės M. Thyssen ir visais lygmenimis konsultuodamasi su suinteresuotaisiais subjektais. Jame dabartinėje ES tarptautinėje teisėje nustatytos teisės dar kartą patvirtinamos ir papildomos, kad atspindėtų naujas realijas. Naujojo ramsčio principus ir teises galima suskirstyti į tris kategorijas: lygių galimybių ir galimybių įsidarbinti, sąžiningų darbo sąlygų, socialinės apsaugos ir įtraukties. Daugiausia dėmesio skiriama siekiui įveikti naujus darbo pasaulio ir plačiosios visuomenės pokyčius, kad būtų įgyvendintas Sutartyse numatytas įsipareigojimas – sukurti itin konkurencingą socialinę rinkos ekonomiką, kurioje būtų siekiama visapusiško užimtumo ir socialinės pažangos.

Europos socialinių teisių ramsčio principų ir teisių įgyvendinimas – bendra valstybių narių, ES institucijų, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotųjų subjektų atsakomybė. Europos institucijos, visapusiškai atsižvelgdamos į valstybių narių kompetenciją ir socialinio dialogo tradicijas, padės nustatyti ramsčio iniciatyvų įgyvendinimo sistemą ir gaires. Norint įgyvendinti tam tiktus ramsčio principus ir teises reikės imtis tolesnių teisėkūros iniciatyvų. Prireikus, dabartiniai ES teisės aktai bus atnaujinti, papildyti ar užtikrintas geresnis jų vykdymas.

Jau šiandien Europos Komisija įtvirtina Europos socialinių teisių ramstį įvairiomis išsamiomis teisėkūros ir ne teisėkūros iniciatyvomis: pavyzdžiui, dėl tėvų ir artimuosius prižiūrinčių ar slaugančių asmenų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, dėl darbuotojų informavimo, dėl socialinės apsaugos garantijų ir darbo laiko. Iš šių iniciatyvų matyti ramsčio aprėpiamos sritys ir tai, kaip nustatyti principai ir teisės gali būti įgyvendinti.

Be to, parengta socialinių rodiklių suvestinė, kurioje bus registruojamos ES šalių tendencijos ir rezultatai 12 sričių ir vertinama pažanga visoje ES siekiant vadinamojo socialinio AAA reitingo. Į šią suvestinę bus atsižvelgiama ir rengiant Europos ekonominės politikos koordinavimo semestrą.

Ramsčio principų ir teisių laikymasis yra dinamiškas procesas. Šis ramstis bus įkvėpimo šaltinis rengiant Europos semestrą ir kuriant ekonominę ir pinigų sąjungą, vadovaujantis penkių pirmininkų pranešimu. Visų pirma naujasis ramstis turėtų pasitarnauti iš naujo pradedant ekonominės ir pinigų sąjungos konvergencijos procesą, o kai kurie ramsčio principai ir teisės galėtų būti laikomi privalomais euro zonos standartais. Ateityje, rengiant Komisijos metines darbo programas, gali būti pasiūlyta kitų ES teisėkūros ir ne teisėkūros iniciatyvų. Daugelio pagrindinių ramsčio aspektų įgyvendinimas bus taip pat remiamas Europos fondų, visų pirma Europos socialinio fondo, lėšomis.

Tolesni veiksmai

Ramstis šiandien pristatomas pateikiant du teisinius vienodo turinio dokumentus: šiandien įsigaliojusią Komisijos rekomendaciją ir bendrą Parlamento, Tarybos ir Komisijos pranešimo pasiūlymą. Remdamasi šiais dokumentais Komisija pradės diskusijas su Europos Parlamentu ir Taryba, kad būtų pasiektas platus politinis pritarimas ramsčiui ir aukšto lygio įsipareigojimas jį įgyvendinti.

Pagrindiniai faktai

ES turi pažangiausias pasaulio socialinės gerovės sistemas ir yra didžiulis gerosios patirties ir socialinių inovacijų šaltinis, tačiau ji turi reaguoti į precedento neturinčius visuomeninius iššūkius ir prisitaikyti prie jų. Nors ekonominės ir socialinės sąlygos Europoje pagerėjo ir darbą turi kaip niekada daug žmonių, pastarojo dešimtmečio krizės padariniai – pradedant ilgalaikiu ir jaunimo nedarbiu ir baigiant skurdo grėsme daugelyje Europos regionų – tebėra jaučiami. Tuo pačiu metu darbo aplinka ir mūsų visuomenė sparčiai keičiasi – dėl globalizacijos, skaitmeninės revoliucijos, kintančio darbo pobūdžio ir demografinių pokyčių atsiranda naujų galimybių ir kartu kyla naujų iššūkių. Visų lygmenų valdžios institucijų, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės bendra atsakomybė ir bendras interesas – kurti turtingesnę ir atsparesnę Europą, kurioje ekonominė raida neįsivaizduojama be socialinių pokyčių.

J.-C. Junckerio vadovaujamai Komisijai socialiniai Europos aspektai nuo pat pradžių buvo vienas svarbiausių prioritetų – tai atsispindi jos 2014 m. liepos mėn. politinėse gairėse. 2015 m. rugsėjo mėn. Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris savo pranešime apie Sąjungos padėtį sakė: „Turime aktyviau kurti sąžiningą ir iš tiesų europinę darbo rinką. [...] Todėl šioje srityje noriu sukurti Europos socialinių teisių ramstį, kuriuo būtų atsižvelgiama į Europos visuomenių ir darbo pasaulio tikrovės pokyčius.

Komisija iš karto ėmė aktyviai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, ES institucijomis, socialiniais partneriais, pilietine visuomene ir piliečiais šio ramsčio turinio ir vaidmens klausimais. 2016 m. kovo mėn. Komisija paskelbė preliminarius Europos socialinių teisių ramsčio apmatus ir pradėjo plačias viešas konsultacijas, kurių tikslas – išklausyti visų nuomonę. Konsultacijos baigtos 2017 m. sausio mėn. surengus aukšto lygio konferenciją.

Komisija atsižvelgė į konsultacijose išsakytas nuomones ir dabar pateikia Europos socialinių teisių ramsčio pasiūlymą, kuriuo siekiama piliečiams suteikti naujų ir veiksmingesnių teisių. Kuriant šį ramstį remtasi tiek Europos šalių praktikos įvairove, tiek dideliu ES ir tarptautiniu šios srities teisynu.

Daugiau informacijos

TEMINĖ APŽVALGA: Europos socialinių teisių ramstis. Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė: Europos socialinių teisių ramstis

Komisijos komunikatas „Europos socialinių teisių ramstis“

Further information on the 20 principles and rights under the European Pillar of Social Rights

Report following the public consultation on the European Pillar of Social Rights

Informacijos suvestinė: Socialinių rodiklių suvestinė

Leidinys „Social Scoreboard 2017“

Socialinių rodiklių suvestinės internetinė priemonė

Europos socialinių teisių ramsčiui skirta svetainė

Pranešimas spaudai Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas

Diskusijoms skirtas Komisijos dokumentas dėl socialinio Europos matmens?

 

Jeano-Claude'o Junckerio Facebook ir Twitter

Valdžio Dombrovskio Facebook ir Twitter

Mariannės Thyssen Facebook ir Twitter, #SocialRights

IP/17/1007

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar