Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio esittelee Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin

Bryssel 26. huhtikuuta 2017

Oikeudenmukaisemman ja sosiaalisesti vahvemman Euroopan rakentaminen on nykyisen komission keskeinen tavoite.

Tänään Euroopan komissio on lupauksensa mukaisesti hyväksynyt ehdotuksensa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariksi. Pilarissa esitetään 20 keskeistä periaatetta ja oikeutta, joilla tuetaan oikeudenmukaisia ja moitteettomasti toimivia työmarkkinoita ja hyvinvointijärjestelmiä. Pilarin on tarkoitus antaa suuntaa uudelle lähentymisprosessille, joka parantaa työ- ja elinoloja Euroopassa. Se on kehitetty lähinnä euroalueen maita silmällä pitäen, mutta sitä voidaan soveltaa kaikkiin niihin EU:n jäsenvaltioihin, jotka haluavat siihen osallistua.

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kertoo halunneensa komission puheenjohtajana nostaa sosiaaliset näkökohdat uudelleen EU:n toiminnan keskiöön, johon ne kuuluvatkin.Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarilla ja siihen liittyvillä ensimmäisillä aloitteilla komissio täyttää lupauksensa ja ottaa askelen eteenpäin. ”Haluamme tehdä sen yhdessä: jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan on kaikkien otettava vastuunsa”, korostaa Juncker ja lisää:”Toivon, että pilari vahvistetaan korkeimmalla poliittisella tasolla kuluvan vuoden loppuun mennessä.”

Komissio valmisteli pilarin varapuheenjohtaja Dombrovskisin ja komissaari Thyssenin johdolla ja kuuli valmistelun yhteydessä tiiviisti sidosryhmiä kaikilla tasoilla. Pilarissa vahvistetaan EU:n säännöstössä ja kansainvälisessä oikeudessa jo tunnustettuja oikeuksia ja täydennetään niitä uusien realiteettien ottamiseksi huomioon. Pilariin kirjatut periaatteet ja oikeudet rakentuvat kolmen osa-alueen ympärille: yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, oikeudenmukaiset työolot sekä sosiaalinen suojelu ja sosiaalinen osallisuus. Keskipisteessä on se, miten uuteen kehitykseen työelämässä ja laajemminkin yhteiskunnassa olisi vastattava, jotta voidaan lunastaa perussopimuksissa annettu lupaus erittäin kilpailukykyisestä sosiaalisesta markkinataloudesta, joka tähtää täystyöllisyyteen ja sosiaaliseen edistykseen.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa määriteltyjen periaatteiden ja oikeuksien toteuttaminen on jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien yhteinen tehtävä. EU:n toimielimet auttavat luomaan toimille puitteet ja näyttävät suuntaa pilarin täytäntöönpanossa. Siinä ne kunnioittavat täysin jäsenvaltioiden toimivaltaa ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun traditioita. Joidenkin pilariin kuuluvien periaatteiden ja oikeuksien tehokkuuden varmistamiseksi tarvitaan uusia lainsäädännöllisiä toimia. Voimassa olevaa EU-lainsäädäntöä päivitetään ja täydennetään ja sen noudattamisen valvontaa tehostetaan tarpeen mukaan.

Euroopan komissio esittää jo tänään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tueksi konkreettisia lainsäädännöllisiä ja muita toimia. Aiheina ovat esimerkiksi lasten vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapaino, työntekijöille suunnattava tiedotus, sosiaalisen suojelun saatavuus ja työaika. Nämä toimet kuvaavat sekä pilariin kuuluvien kysymysten luonnetta että sitä, miten pilarin periaatteet ja oikeudet voidaan panna täytäntöön.

Uudella sosiaali-indikaattorien tulostaululla seurataan EU-maiden kehityssuuntauksia ja tuloskuntoa 12 eri osa-alueella ja arvioidaan koko EU:n edistymistä ”sosiaalisen AAA-luokituksen” saavuttamisessa. Analyysista saadaan pohjaa talouspolitiikan eurooppalaiselle ohjausjaksolle.

Pilariin kuuluvien periaatteiden ja oikeuksien toteuttaminen on dynaaminen prosessi. Pilari antaa pohjaa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä tehtävälle työlle ja Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelylle viiden puheenjohtajan kertomusta myötäillen. Pilarin olisi erityisesti autettava käynnistämään uusi lähentyminen Euroopan talous- ja rahaliiton piirissä. Osa siihen kirjatuista periaatteista ja oikeuksista voisi toimia pohjana entistä sitovammille normeille euroalueella. Jatkossa voidaan komission vuotuisten työohjelmien osana esittää lisää EU:n tason lainsäädännöllisiä tai muita toimia. Pilarin monien keskeisten osatekijöiden toteuttamista varten osoitetaan rahoitusta EU:n eri rahastoista, eritoten Euroopan sosiaalirahastosta.

Seuraavat vaiheet

Pilari esitetään tänään käyttäen kahta samansisältöistä oikeudellista välinettä: heti voimaan tulevaa komission suositusta sekä ehdotusta Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteiseksi julistukseksi. Komissio käynnistää tältä pohjalta Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa keskustelut, joiden tarkoituksena on hankkia pilarille laaja poliittinen tuki ja korkean tason vahvistus.

Tausta

EU:ssa on maailman edistyneimmät hyvinvointijärjestelmät ja runsaasti parhaita toimintamalleja ja sosiaalisia innovaatioita, mutta sillä on edessään ennennäkemättömiä yhteiskunnallisia haasteita, joihin sen on mukauduttava. Taloudelliset ja sosiaaliset olot ovatkin viime aikoina parantuneet eri puolilla Eurooppaa: työllisyys on nyt ennennäkemättömän korkealla tasolla. Viime vuosikymmenen kriisin vaikutukset ulottuvat kuitenkin edelleen pitkälle, mistä kertovat pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys ja köyhyysriski monissa Euroopan osissa. Työelämä ja yhteiskunta muuttuvat samaan aikaan nopeasti. Globalisaatio, digitaalinen vallankumous, muuttuvat työtavat ja väestönkehitys tuovat uusia mahdollisuuksia mutta myös uusia uhkia. Vauraampi ja tulevaisuuteen suuntautunut Eurooppa, jossa taloudellinen ja sosiaalinen kehitys kulkevat käsi kädessä, on kaikilla tasoilla toimivien viranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan yhteinen velvollisuus ja etu.

Puheenjohtaja Junckerin johtama komissio otti sosiaalisen Euroopan yhdeksi painopisteekseen heti toimikautensa alusta. Tämä näkyy myös komission poliittisissa suuntaviivoissa heinäkuulta 2014. Puheenjohtaja Juncker lausui syyskuussa 2015 pitämässään ensimmäisessä unionin tilaa käsittelevässä puheessaan seuraavaa: ”Meidän on tehostettava työtä oikeudenmukaisten ja todella yleiseurooppalaisten työmarkkinoiden aikaansaamiseksi. (…) Tähän liittyen haluan kehittää EU:n sosiaalisten oikeuksien pilarin, jossa otetaan huomioon eurooppalaisten yhteiskuntien ja työelämän muuttuvat realiteetit.”

Junckerin ilmoituksesta lähtien komissio on keskustellut aktiivisesti jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten, työmarkkinaosapuolten, kansalaisyhteiskunnan edustajien ja kansalaisten kanssa pilarin sisällöstä ja roolista. Maaliskuussa 2016 komissio esitti alustavan hahmotelmansa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariksi ja käynnisti laajan julkisen kuulemisen saadakseen siitä palautetta. Kuulemisen päätteeksi järjestettiin tammikuussa 2017 korkean tason konferenssi.

Kuulemisen aikana saamiensa kommenttien pohjalta komissio esittää nyt ehdotuksensa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariksi. Sillä annetaan kansalaisille uusia ja tehokkaampia oikeuksia. Pilari pohjautuu suoraan Euroopan eri puolilla käytössä oleviin moninaisiin käytäntöihin sekä vankkaan EU:ssa ja kansainvälisesti sovellettavaan säännöstöön.

Lisätietoja

Taustatiedote: Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari – Kysymyksiä ja vastauksia

Tietosivu: Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari

Komission tiedonanto Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista

Further information on the 20 principles and rights under the European Pillar of Social Rights

Report following the public consultation on the European Pillar of Social Rights

Tietosivu: Sosiaali-indikaattorien tulostaulu

Esite: Sosiaali-indikaattorien tulostaulu 2017

Sosiaali-indikaattorien tulostaulun online-työkalu

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin verkkosivusto

Lehdistötiedote: Euroopan sosiaalisten oikeuksien toteuttaminen

EU:n sosiaalista ulottuvuutta käsittelevä pohdinta-asiakirja

 

Jean-Claude Juncker Facebookissa ja Twitterissä

Valdis Dombrovskis Facebookissa ja Twitterissä

Marianne Thyssen Facebookissa ja Twitterissä, #SocialRights

IP/17/1007

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar