Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon tutvustab Euroopa sotsiaalõiguste sammast

Brüssel, 26. aprill 2017

Õiglasema Euroopa loomine ja sotsiaalse mõõtme tugevdamine on praeguse komisjoni üks peamine prioriteet.

Täna täidetakse lubadus võtta vastu Euroopa sotsiaalõiguste samba ettepanek. Sambasse on koondatud 20 põhimõtet, et toetada hästi toimivaid ja õiglaseid tööturge ning sotsiaalhoolekande süsteeme. Sammas on kavandatud teenäitajaks uuendatud paremuse poole ühtlustamise protsessis, et paranda elu- ja töötingimusi Euroopas. Peamiselt on hõlmatud euroala, kuid sammas on kohaldatav kõikide selles osaleda soovivate ELi liikmesriikide suhtes.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „Komisjoni presidendina olen soovinud tuua sotsiaalsed prioriteedid tagasi Euroopa nimel tehtava töö keskmesse, kuhu nad kuuluvad. Euroopa sotsiaalõiguste sammas ja sellega kaasnev esmaste algatuste pakett aitavad meil pidada lubadusi ning ühtlasi avame uue peatüki. Selle peatüki tahame kirjutada kõik koos: vastutuse peavad võtma nii liikmesriigid, ELi institutsioonid, sotsiaalpartnerid kui ka kodanikuühiskond. Sooviksin, et käesoleva aasta lõpuks toetataks sammast kõrgeimal poliitilisel tasandil.“

Samba töötas välja komisjon asepresident Dombrovskise ja volinik Thysseni eestvõttel tihedas koostöös kõikide tasandite sidusrühmadega. Sellega taaskinnitatakse teatavaid õigusi, mis juba toimivad ELi ja rahvusvahelises õiguses, ning täiendatakse neid, et võtta arvesse uut tegelikkust. Sambas sätestatud põhimõtted ja õigused on jagatud kolme kategooriasse: võrdsed võimalused ja juurdepääs tööturule, õiglased töötingimused ning sotsiaalkaitse ja kaasatus. Selleks et tegeleda uute arengusuundadega tööelu valdkonnas ja ühiskonnas tervikuna, keskendutakse aluslepingutes sätestatud lubadusele: tagada suure konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus, mille eesmärk on saavutada täielik tööhõive ja sotsiaalne progress.

Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtete ja õiguste elluviimise eest vastutavad liikmesriigid, ELi institutsioonid, sotsiaalpartnerid ja muud sidusrühmad ühiselt. Euroopa institutsioonid aitavad kehtestada raamistiku ning juhivad samba rakendamist, pidades silmas liikmesriikide pädevusi ja sotsiaaldialoogi traditsioone. Mitmed sambas sisalduvad põhimõtted ja õigused nõuavad täiendavate seadusandlike meetmete võtmist. Vajadusel kaasajastatakse, täiendatakse ja jõustatakse paremini olemasolevaid ELi õigusakte.

Euroopa Komisjon toetab juba praegu Euroopa sotsiaalõiguste sammast erinevate seadusandlike ja muude algatustega, mille hulka kuuluvad lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamine, töötajate teavitamine, juurdepääs sotsiaalkaitsele ning tööaeg. Need algatused iseloomustavad nii sambaga hõlmatud teemade olemust kui ka viise, kuidas selle põhimõtteid ja õigusi saab rakendada.

Sotsiaalvaldkonna tulemustabeliga jälgitakse samba rakendamist, seirates ELi riikide suundumusi ja edusamme 12 valdkonnas. Samuti hinnatakse liikumist sotsiaalvaldkonna „AAA-reitingu“ suunas ELis tervikuna. Kõnealust analüüsi kasutatakse majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta raames.

Sambaga kehtestatud põhimõtete ja õiguste elluviimine on dünaamiline protsess. Sambaga innustatakse Euroopa poolaasta ning majandus- ja rahaliidu lõpuleviimise raames tehtavat tööd kooskõlas viie juhi aruandega. Eelkõige soovitakse sambaga taasalustada lähenemisprotsessi majandus- ja rahaliidu raames ning mõned selle põhimõtted ja õigused võivad aidata kaasa siduvamate standardite kehtestamisele euroalal. Tulevikus võivad järgneda täiendavad algatused osana komisjoni iga-aastasest tööprogrammist. Samba peamiste põhimõtete rakendamist toetatakse rahaliselt ka Euroopa fondidest, eelkõige Euroopa Sotsiaalfondist.

Edasised sammud

Sammast tutvustatakse täna kahes õiguslikus vormis, millel on identne sisu: komisjoni soovitusena, mis kehtib alates tänasest, ning parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldusena. Sellest lähtuvalt alustab komisjon arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, et saavutada sambale laiaulatuslik poliitiline toetus ja kõrgetasemeline heakskiit.

Taustteave

EL evib üht maailma parimat heaolusüsteemi ning on parimate tavade ja sotsiaalse innovatsiooni kodutanum, kuid siiski tuleb silmitsi seista ja kohanduda seninägematute sotsiaalsete probleemidega. Kuigi majanduslikud ja sotsiaalsed tingimused on kogu Euroopas paranenud ning tööhõive pole iial olnud nii kõrge, on eelmise kümnendi kriisi mõju jätkuv, ulatudes pikaajalisest töötusest ja noorte töötusest kuni vaesusriskini paljudes Euroopa osades. Samas toimuvad töömaailmas ja ühiskonnas kiired muutused ning üleilmastumise, digirevolutsiooni, muutuva töökorralduse ja demograafilise arenguga kaasnevad uued võimalused ja probleemid. Kõikide tasandite ametiasutustel, sotsiaalpartneritel ja kodanikuühiskonnal on ühine vastutus ja huvi luua jõukam ja tulevikukindel Euroopa, kus majanduslik ja sotsiaalne areng käivad käsikäes.

President Junckeri juhitav komisjon on algusest peale pidanud sotsiaalset Euroopat üheks oma prioriteediks, mida on kajastatud ka komisjoni 2014. aasta juuli poliitilistes suunistes. 2015. aasta septembris ütles president Juncker oma esimeses kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus järgmist: „Me peame tõhustama tööd õiglase ja tõeliselt üleeuroopalise tööturu loomiseks. (...) Osana sellest püüdlusest tahan välja arendada Euroopa sotsiaalõiguste samba, mis võtab arvesse Euroopa ühiskonna ja tööturu muutumist.

Pärast algatuse väljakuulutamist on komisjon liikmesriikide, ELi asutuste, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna esindajate ning kodanikega aktiivselt arutanud samba sisu ja rolli. 2016. aasta märtsis esitas komisjon Euroopa sotsiaalõiguste samba esialgse kava ning algatas laiaulatusliku avaliku konsultatsiooni tagasiside saamiseks. Konsultatsioon lõppes 2017. aasta jaanuaris kõrgetasemelise konverentsiga.

Konsultatsiooni käigus saadud vastustele tuginedes esitab komisjon nüüd Euroopa sotsiaalõiguste samba ettepaneku, mis pakub kodanikele uusi ja tõhusamaid õigusi. Kõnealune sammas on otseselt mõjutatud Euroopa mitmekesistest tavadest ning tugineb paljudele ELis ja rahvusvahelisel tasandil kehtivatele õigusaktidele.

Lisateave

TEABEKIRI: Euroopa sotsiaalõiguste sammas – Küsimused ja vastused

Teabeleht: Euroopa sotsiaalõiguste sammas

Komisjoni teatis Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta

Further information on the 20 principles and rights under the European Pillar of Social Rights

Report following the public consultation on the European Pillar of Social Rights

Teabeleht: Sotsiaalvaldkonna tulemustabel

Brošüür: Sotsiaalvaldkonna tulemustabel 2017

Sotsiaalvaldkonna tulemustabeli veebipõhine rakendus

Veebisait Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta

Pressiteade: Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimine

Aruteludokument ELi sotsiaalse mõõtme tuleviku üle

 

Jälgi Jean-Claude Junckerit Facebookis ja Twitteris

Jälgi Valdis Dombrovskist Facebookis ja Twitteris

Jälgi Marianne Thyssenit Facebookis ja Twitteris, #SocialRights

IP/17/1007

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar