Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen præsenterer den europæiske søjle for sociale rettigheder

Bruxelles, den 26. april 2017

Det er en af de vigtigste prioriteter for denne Kommission at opbygge et mere retfærdigt Europa og styrke dets sociale dimension.

I dag indfriede Europa-Kommissionen sit løfte om at vedtage et forslag om den europæiske søjle for sociale rettigheder. Søjlen omfatter 20 centrale principper og rettigheder til støtte for retfærdige og velfungerende arbejdsmarkeder og velfærdssystemer. Søjlen er udformet som en rettesnor for en fornyet proces med opadgående konvergens i retning af bedre arbejds- og levevilkår i Europa. Den er først og fremmest udtænkt til euroområdet, men gælder for alle de EU-medlemsstater, der ønsker at være en del af den.

Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker udtalte: "Som formand for Kommissionen har jeg bestræbt mig på at sætte de sociale prioriteter i centrum for Europas indsats. Det er der, de hører hjemme. Med den europæiske søjle for sociale rettigheder og den første række af initiativer, der ledsager den, holder vi, hvad vi lovede, og vi tager fat på et nyt kapitel. Det er et kapitel, vi skal skrive i fællesskab: Medlemsstaterne, EU-institutionerne, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet skal alle påtage sig et ansvar. Jeg ønsker søjlen godkendt på højeste politiske plan før årets udgang."

Søjlen blev udarbejdet af Kommissionen under ledelse af næstformand Valdis Dombrovskis og kommissær Marianne Thyssen efter indgående høringer af aktører på alle niveauer. Søjlen bekræfter rettigheder, der allerede findes i gældende EU-ret og international ret, og supplerer dem for at tage højde for nye realiteter. De principper og rettigheder, der er nedfældet i søjlen, er fordelt på tre kapitler: lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, rimelige arbejdsvilkår og social beskyttelse og inklusion. De sætter fokus på, hvordan man kan håndtere ny udvikling i arbejdsverdenen og i samfundet som helhed for at opfylde traktaternes løfte om en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt.

At opnå resultater på grundlag af principperne og rettighederne i den europæiske søjle for sociale rettigheder er et fælles ansvar for medlemsstaterne, EU-institutionerne, arbejdsmarkedets parter og andre berørte parter. EU-institutionerne vil bistå med at fastlægge rammerne og gå i spidsen for gennemførelsen af søjlen i fuld respekt for medlemsstaternes kompetenceområder og traditionerne for social dialog. En række principper og rettigheder, der er omfattet af søjlen, vil kræve yderligere lovgivningsinitiativer for at få virkning. Om nødvendigt vil gældende EU-ret blive ajourført, suppleret og håndhævet bedre.

Allerede i dag lader Europa-Kommissionen den europæiske søjle for sociale rettigheder ledsage af en række konkrete lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer, f.eks. om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner, om information af arbejdstagere og om adgang til social beskyttelse og arbejdstid. Disse initiativer afspejler såvel karakteren af de emner, søjlen omfatter, som den måde, søjlens principper og rettigheder kan gennemføres på.

Der opstilles også en social resultattavle for at gøre det muligt at følge tendenser og resultater i de forskellige EU-lande inden for 12 emneområder og for at vurdere fremskridtene i retning af et "socialt AAA" for EU som helhed. Denne analyse vil bidrage til det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker.

At opnå resultater på grundlag af søjlens principper og rettigheder er en dynamisk proces. Søjlen vil give inspiration til den indsats, der gøres som led i det europæiske semester og med henblik på gennemførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union i tråd med de fem formænds rapport. Søjlen bør bl.a. bidrage til at genstarte konvergensprocessen som led i gennemførelsen af ØMU'en, og nogle af principperne og rettighederne kan fungere som rettesnor for mere bindende standarder for euroområdet. Der kan senere komme yderligere lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige EU-initiativer som led i processen med at udarbejde og drøfte Kommissionens årlige arbejdsprogram. EU-fondene, navnlig Den Europæiske Socialfond, vil også yde finansiel støtte til at gennemføre centrale aspekter af søjlen.

De næste skridt

Søjlen præsenteres i dag som to retlige former med identisk indhold: som en henstilling fra Kommissionen med virkning fra i dag og som et forslag til en fælles proklamation fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen. På dette grundlag vil Kommissionen nu indlede drøftelser med Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at arbejde i retning af bred politisk støtte og godkendelse på højt plan af søjlen.

Baggrund

EU er hjemsted for de højest udviklede velfærdssystemer i verden og masser af god praksis og social innovation, men det er nødvendigt for EU at imødegå og tilpasse sig hidtil usete samfundsmæssige udfordringer. Skønt de økonomiske og sociale vilkår i Europa er forbedret, og beskæftigelsen aldrig har været højere, er eftervirkningerne af det seneste årtis krise stadig vidtrækkende, fra langtidsledighed og ungdomsarbejdsløshed til fattigdomsrisici i store dele af Europa. Samtidig ændrer arbejdslivet og samfundet sig hurtigt med nye muligheder og nye udfordringer som følge af globaliseringen, den digitale revolution, foranderlige arbejdsmønstre og den demografiske udvikling. Offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet har på alle niveauer et ansvar for og en interesse i at arbejde for et mere velstående og fremtidssikret Europa, hvor økonomisk og social udvikling går hånd i hånd.

Juncker-kommissionen gjorde lige fra begyndelsen et socialt Europa til en af sine prioriteter, således som det også fremgår af dens politiske retningslinjer fra juli 2014. I september 2015 udtalte Kommissionens formand Jean-Claude Juncker i sin tale om Unionens tilstand: "Vi skal optrappe arbejdet med at skabe et ægte transeuropæisk arbejdsmarked. (...) Som led i indsatsen ønsker jeg at udvikle en europæisk søjle for sociale rettigheder, der tager hensyn til de skiftende vilkår i de europæiske samfund og i arbejdsverdenen."

Siden denne udtalelse har Kommissionen samarbejdet aktivt med medlemslandene, EU-institutionerne, arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet og borgerne om søjlens indhold og rolle. I marts 2016 fremlagde Kommissionen en foreløbig skitse til den europæiske søjle for sociale rettigheder og lancerede en bred offentlig høring for at indsamle feedback, som afsluttedes i januar 2017 med en konference på højt plan.

På grundlag af input fra høringen fremsætter Kommissionen nu sit forslag om en europæisk søjle for sociale rettigheder, som handler om at give borgerne nye og mere effektive rettigheder. Søjlen har hentet inspiration i de mange gode praksisser i Europa og bygger på det solide lovgivningskompleks, der er opbygget på EU-plan og internationalt plan.

Yderligere oplysninger

MEMO: Den europæiske søjle for sociale rettigheder — spørgsmål og svar

Faktaark: Den europæiske søjle for sociale rettigheder

Meddelelse fra Kommissionen om den europæiske søjle for sociale rettigheder

Further information on the 20 principles and rights under the European Pillar of Social Rights

Report following the public consultation on the European Pillar of Social Rights

Faktaark: Den sociale resultattavle

Brochure: Den sociale resultattavle 2017

Den sociale resultattavle - onlineværktøj

Websted for den europæiske søjle for sociale rettigheder

Pressemeddelelse: Resultater på grundlag af den europæiske søjle for sociale rettigheder

Oplæg om Europas sociale dimension

 

Følg Jean-Claude Juncker på Facebook og Twitter

Følg Valdis Dombrovskis på Facebook og Twitter

Følg Marianne Thyssen på Facebook og Twitter, #SocialRights

IP/17/1007

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar