Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise předkládá evropský pilíř sociálních práv

Brusel 26. dubna 2017

Jednou ze zásadních priorit této Komise je vytvořit spravedlivější Evropu a posílit její sociální rozměr.

Komise tak dnes plní svůj slib, že přijme návrh na vytvoření evropského pilíře sociálních práv. Pilíř tvoří 20 klíčových principů a práv, o něž se budou opírat spravedlivé a hladce fungující trhy práce a sociální systémy. Pilíř má sloužit jako vodítko pro obnovený proces vzestupné konvergence v zájmu zlepšení pracovních a životních podmínek v Evropě. Primárně je navržen pro eurozónu, ale může být uplatňován ve všech členských státech EU, které se na něm budou chtít podílet.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Ve funkci předsedy Komise se trvale snažím o to, aby sociální priority měly své náležité místo mezi ústředními tématy Evropské unie. Předložením evropského pilíře sociálních práv spolu s prvním souborem iniciativ, které jej doprovázejí, tak plníme svůj slib a otevíráme zcela novou kapitolu. Chceme ji přitom psát společnými silami: svůj díl odpovědnosti musí převzít členské státy, orgány EU, sociální partneři a občanská společnost. Přál bych si, aby byl pilíř potvrzen na nejvyšší politické úrovni ještě před koncem tohoto roku.“

Pilíř připravila Komise pod vedením místopředsedy Dombrovskise a komisařky Thyssenové a v těsné spolupráci se zúčastněnými stranami na všech úrovních. Pilíř opětovně potvrzuje některá z práv, která jsou již součástí mezinárodněprávních předpisů i acquis EU, a doplňuje je s ohledem na nové skutečnosti. Zásady a práva zakotvené v pilíři se člení do tří kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh práce, spravedlivé pracovní podmínky a sociální ochrana a začleňování. Soustředí se na to, jak se vypořádat s novým vývojem ve světě práce a společnosti vůbec, aby se podařilo dosáhnout vysoce konkurenceschopného sociálně tržního hospodářství usilujícího o plnou zaměstnanost a společenský pokrok, o němž se hovoří ve Smlouvách.

Prosazování zásad a práv vymezených v evropském pilíři bude společnou odpovědností členských států, orgánů EU, sociálních partnerů a dalších zúčastněných stran. Orgány EU budou nápomocny při vymezování rámce a budou určovat cestu směrem k provádění pilíře, a to při plném respektování pravomocí členských států a tradic sociálního dialogu. K tomu, aby se mnohé ze zásad a práv obsažených v pilíři začaly uplatňovat, bude zapotřebí dalších legislativních kroků. V případě potřeby budou stávající právní předpisy EU aktualizovány, doplněny a lépe prosazovány.

Již dnes Evropská komise doplňuje evropský pilíř sociálních práv řadou dalších konkrétních iniciativ legislativní i nelegislativní povahy k tématům, jako je rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečovatelů, informování pracovníků a přístup k sociálnímu zabezpečení a pracovní doba. Tyto iniciativy ilustrují jednak povahu témat, jichž se pilíř týká, a jednak způsob, jakým lze jeho zásady a práva promítnout do praxe.

Připraven je rovněž srovnávací přehled sociálních ukazatelů, který poslouží ke sledování trendů a výsledků v zemích EU ve 12 oblastech a k hodnocení pokroku na cestě celé EU k dosažení špičkové úrovně v sociální oblasti (tzv. „ratingu AAA“). Tato analýza bude přispívat do evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik.

Naplňování zásad a práv, které pilíř tvoří, je dynamickým procesem. Pilíř bude inspirovat činnosti prováděné v rámci evropského semestru i ty, které se týkají dokončení hospodářské a měnové unie, a to v souladu se zprávou pěti předsedů. Pilíř by měl zejména sloužit k oživení procesu konvergence uvnitř hospodářské a měnové unie a některé jeho zásady a práva by mohly sloužit jako příklad pro závaznější normy pro eurozónu. Je možné, že v rámci ročních pracovních programů Komise budou v budoucnu následovat další legislativní i nelegislativní iniciativy EU. Finanční podporu na provádění řady klíčových aspektů pilíře poskytnou evropské fondy, zejména Evropský sociální fond.

Další kroky

Pilíř byl dnes předložen ve dvou právních formách s týmž obsahem: jako doporučení Komise, které platí od dnešního dne, a jako návrh společného vyhlášení Parlamentu, Rady a Komise. Na tomto základě Komise nyní zahájí jednání s Evropským parlamentem a Radou, aby návrh získal širokou politickou podporu a pilíř mohl být potvrzen na nejvyšší politické úrovni.

Souvislosti

Evropská unie má v současnosti nejvyspělejší systémy sociálního zabezpečení na světě a rovněž množství osvědčených postupů a sociálních inovací. Nyní se však musí vyrovnat s dosud nevídanými společenskými výzvami a přizpůsobit se jim. Přestože se hospodářská a sociální situace v Evropě zlepšila a zaměstnanost nebyla nikdy tak vysoká, dozvuky krize posledního desetiletí jsou stále velmi citelné, od dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mladých lidí až po riziko chudoby, jemuž jsou mnohé části Evropy vystaveny. Zároveň se rychle mění svět práce i naše společnosti a globalizace, digitální revoluce, měnící se pracovní vzorce a demografický vývoj přinášejí nové příležitosti i nové výzvy. Sdílenou odpovědnost za větší prosperitu a za to, že Evropa bude na budoucnost připravená, mají všechny úrovně státní správy, sociální partneři a občanská společnost, a společný je i náš zájem na tom, aby hospodářský a sociální rozvoj šly ruku v ruce.

Junckerova Komise si od samého začátku vytkla sociální oblast v Evropě za jednu ze svých priorit, což se odrazilo i v jejích politických směrech z července 2014. V září 2015 při svém prvním projevu o stavu Unie předseda Juncker řekl: „Musíme zintenzivnit práci směřující ke spravedlivému a skutečně celoevropskému trhu práce. (...) V rámci tohoto úsilí budu chtít vytvořit evropský pilíř sociálních práv, který zohlední měnící se realitu evropských společností a světa práce.

Od té doby Komise aktivně pracuje s členskými státy, orgány EU, sociálními partnery, občanskou společností a občany na tom, jakou náplň a roli by pilíř měl mít. V březnu 2016 Komise předložila předběžný nástin evropského pilíře sociálních práv a zahájila rozsáhlou veřejnou konzultaci k získání zpětné vazby, která v lednu 2017 vyvrcholila konferencí na vysoké úrovni.

Komise nyní s využitím výsledků získaných během konzultace předkládá návrh evropského pilíře sociálních práv, jehož smyslem je dát občanům nová a účinnější práva. Pilíř se bezprostředně inspiruje bohatstvím postupů používaných v celé Evropě a staví na solidním korpusu právních předpisů, které existují na úrovni EU a na mezinárodní úrovni.

Další informace

ZPRÁVA: Evropský pilíř sociálních práv – otázky a odpovědi

Informační přehled: Evropský pilíř sociálních práv

Sdělení Komise o evropském pilíři sociálních práv

Further information on the 20 principles and rights under the European Pillar of Social Rights

Report following the public consultation on the European Pillar of Social Rights

Informační přehled: Srovnávací přehled sociálních ukazatelů

Brožura: Srovnávací přehled sociálních ukazatelů za rok 2017

Internetový srovnávací přehled sociálních ukazatelů

Internetové stránky evropského pilíře sociálních práv

Tisková zpráva: Evropský pilíř sociálních práv se stává skutečností

Diskusní dokument o sociálním rozměru EU do budoucna

 

Jean-Claude Juncker na Facebooku a Twitteru

Valdis Dombrovskis na Facebooku a Twitteru

Marianne Thyssenová na Facebooku a Twitteru, #SocialRights

IP/17/1007

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar