Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията представя европейския стълб на социалните права

Брюксел, 26 април 2017 r.

Изграждането на една по-справедлива Европа и укрепването на социалните аспекти в нея е основен приоритет на настоящата Комисия.

Днес Европейската комисия изпълнява обещанието си да приеме предложение за европейския стълб на социалните права. В рамките на стълба се определят 20 основни принципа и права с цел да се допринесе за справедливо и правилно функциониране на пазарите на труда и социалните системи. Стълбът е предназначен да служи като ориентир за подновяване на процеса на възходящо сближаване за постигане на по-добри условия на живот и труд в Европа. Той е замислен преди всичко за еврозоната, но е приложим за всички държави — членки на ЕС, които желаят да участват в него.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Като председател на Комисията винаги съм се стремял социалните приоритети да бъдат поставяни на централно място в работата на Европа, тъй като именно това е тяхното място. С Европейския стълб на социалните права и първия набор от инициативи, които го придружават, днес изпълняваме дадените обещания и отваряме нова глава. Желанието ни е да пишем тази глава заедно: държавите членки, институциите на ЕС, социалните партньори и гражданското общество трябва да поемат своята отговорност. Бих искал стълбът да получи подкрепа на най-високо политическо равнище преди края на настоящата година.“

Стълбът бе изготвен от Комисията под ръководството на заместник-председателя Домбровскис и комисаря Тейсен, в тясно сътрудничество със заинтересованите страни на всички равнища. Той затвърждава правата, които вече са закрепени в достиженията на правото на ЕС и в международното право, като ги допълва, за да се вземат предвид новите реалности. Принципите и правата, залегнали в стълба, са структурирани в три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и социална закрила и приобщаване. Те поставят акцента върху това как да се реагира на промените в трудовия свят и в обществото в най-общ смисъл, така че да бъде изпълнено заложеното в Договорите обещание за силно конкурентна социална пазарна икономика, целяща пълна заетост и социален прогрес.

Постигането на резултати във връзка с принципите и правата, определени в Европейския стълб на социалните права, е съвместна отговорност на държавите членки, институциите на ЕС, социалните партньори и другите заинтересовани страни. Европейските институции ще помогнат за създаването на рамката и ще проправят пътя напред за изпълнението на стълба при пълно зачитане на компетентността на държавите членки и традициите в областта на социалния диалог. За редица принципи и права, включени в стълба, ще са необходими по-нататъшни законодателни инициативи, за да може те да се прилагат на практика. Където е необходимо, съществуващото законодателство на ЕС ще бъде актуализирано, допълнено и приложено в по-добра степен.

Още от днес Европейската комисия допълва европейския стълб на социалните права с редица допълнителни конкретни законодателни и незаконодателни инициативи, например във връзка с постигането на равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, за информиране на работниците, за достъпа до социална закрила и работното време. Тези инициативи показват както естеството на въпросите, обхванати от стълба, така и начина, по който могат да се прилагат предвидените в него принципи и права.

Създава се също така Информационно табло за социалната политика с цел да се проследяват тенденциите и постигнатото в държавите от ЕС в 12 области и да се оценява напредъка към достигането на социален рейтинг „ААА“ за ЕС като цяло. Така извършеният анализ ще се използва в рамките на европейския семестър за координация на икономическите политики.

Постигането на резултати въз основа на принципите и правата, закрепени в стълба, е динамичен процес. Стълбът ще служи за вдъхновение при работата в контекста на европейския семестър и работата по завършване на Икономическия и паричен съюз, в съответствие с доклада на петимата председатели. Стълбът следва да послужи по-специално за възобновяване на процеса на сближаване в рамките на ИПС, като някои от принципите и правата биха могли да служат като ръководство за установяване на по-обвързващи стандарти за еврозоната. В бъдеще може да бъдат изготвени допълнителни законодателни или незаконодателни инициативи на ЕС като част от годишните работни програми на Комисията. Европейските фондове, и по-специално Европейският социален фонд, също ще предоставят финансова подкрепа за изпълнение на множество ключови аспекти на стълба.

Следващи стъпки

Днес стълбът се представя в две различни правни форми с идентично съдържание: като препоръка на Комисията, в сила от днес, и като предложение за съвместно прогласяване от Парламента, Съвета и Комисията. Въз основа на това Комисията ще започне обсъждания с Европейския парламент и Съвета с цел постигане на широка политическа подкрепа и одобрение на високо равнище за стълба.

Контекст

В ЕС се прилагат най-съвременните системи за социална закрила в света и редица най-добри практики и социални иновации, но той трябва да се изправи пред безпрецедентни обществени предизвикателства и да се приспособи към тях. Въпреки че икономическите и социалните условия в цяла Европа са се подобрили и заетостта никога не е била толкова висока, последиците от кризата през последното десетилетие все още се чувстват навсякъде — от дългосрочната и младежката безработица до риска от бедност в много части на Европа. В същото време трудовият свят и нашите общества се променят бързо, като в резултат от глобализацията, цифровата революция, променящите се модели на работа и демографските промени възникват нови възможности и нови предизвикателства. Публичните власти на всички равнища, социалните партньори и гражданското общество носят обща отговорност и имат общ интерес да работят за една по-просперираща и по-подготвена за бъдещето Европа, в която икономическото и социалното развитие вървят ръка за ръка.

Още при встъпването си в длъжност Комисията под председателството на Юнкер определи социална Европа като един от своите приоритети, както е отразено и в нейните политически приоритети от юли 2014 г. През септември 2015 г. в първата си реч за състоянието на Съюза председателят Юнкер заяви: „Трябва да ускорим работата си за справедлив и истински общоевропейски пазар на труда. (...) Като част от тези усилия ще поискам да бъде разработен европейски стълб на социалните права, в който да бъде взета предвид променящата се реалност на европейските общества и на трудовия свят.

След това съобщение Комисията започна активни действия с държавите членки, институциите на ЕС, социалните партньори, гражданското общество и гражданите във връзка със съдържанието и ролята на стълба. През март 2016 г. Комисията представи предварителен проект на европейския стълб на социалните права и започна широка обществена консултация за получаване на обратна информация. Тази консултация приключи през януари 2017 г. с конференция на високо равнище.

Въз основа на информацията, получена по време на консултацията, сега Комисията внася предложение за европейски стълб на социалните права, с което се цели постигането на нови и по-ефективни права за гражданите. Вдъхновение за стълба е почерпено пряко от богатството на практики в цяла Европа и той се основава на стабилната правна уредба, която съществува на равнище ЕС и на международно равнище.

За повече информация

Информационна бележка: Европейски стълб на социалните права: въпроси и отговори

Информационен документ: Европейски стълб на социалните права

Съобщение на Комисията относно европейския стълб на социалните права

Further information on the 20 principles and rights under the European Pillar of Social Rights

Report following the public consultation on the European Pillar of Social Rights

Информационен документ: Информационно табло за социалната политика

Брошура: Информационно табло за социалната политика, 2017 г.

Онлайн инструмент за Информационното табло за социалната политика

Уебсайт за европейския стълб на социалните права

Съобщение за медиите: Изграждане на европейския стълб на социалните права

Документ за размисъл относно социалното измерение на бъдещето на ЕС

 

Следете съобщенията на Жан-Клод Юнкер във Facebook и Twitter

Следете съобщенията на Валдис Домбровскис във Facebook и Twitter

Следете съобщенията на Мариан Тейсен във Facebook и Twitter, #SocialRights

IP/17/1007

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar