Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen antar de första konkreta initiativen för den europeiska pelaren om sociala rättigheter

Bryssel den 26 april 2017

Det är ett gemensamt ansvar att förverkliga den europeiska pelaren om sociala rättigheter.

Även om de flesta av de verktyg som ska användas för att genomföra pelaren finns hos medlemsländerna, arbetsmarknadens parter och det civila samhället, kan EU – och framför allt kommissionen – bidra genom att fastställa ramen och riktningen. Förutom förslaget om den europeiska pelaren om sociala rättigheter lägger kommissionen idag också fram ett antal initiativ, både lagstiftningsförslag och andra förslag, som rör balans mellan arbete och privatliv, information för arbetstagare, socialt skydd och arbetstider.

Detta arbete sker under ledning av kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis och förste vice ordförande Frans Timmermans och det omfattar först och främst ett förslag som syftar till att förbättra villkoren för förvärvsarbetande föräldrar och anhörigvårdare och att göra det lättare för dem att kombinera familjeliv och karriär.

– Eftersom vi nu lever på 2000-talet behöver vi ha en mer tidsenlig inställning när det gäller privatliv och arbete och när det gäller kvinnor och män, säger Frans Timmermans. Våra döttrar och söner ska inte behöva leva på samma villkor som våra farföräldrar. Det finns många sätt, inte bara ett som är det ”rätta”. Det handlar om val och det är hög tid att ge alla människor möjlighet att välja hur de vill utforma sina liv, fostra sina barn, göra karriär, ta hand om sina äldre anhöriga, leva sina liv.

– Att öka kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden är inte bara en fråga om rättvisa, säger EU:s socialpolitiska kommissionär Marianne Thyssen. Det ger många fördelar. Det är bra för förvärvsarbetande föräldrar och anhörigvårdare som får bättre balans mellan privatliv och arbete, det är bra för företagen som kommer att kunna locka till sig och behålla kompetent arbetskraft, och det är bra för medlemsländerna som idag förlorar 370 miljarder per år på grund av sysselsättningsklyftan mellan könen.

– Att få balans mellan arbete och familjeliv är en utmaning för kvinnor och män i hela Europa, säger jämställdhetskommissionär Vĕra Jourová. Det är vår skyldighet att erbjuda rätt förutsättningar så att alla kan göra sina egna val. Vårt nya förslag syftar till att stärka rättigheterna och förbättra villkoren för förvärvsarbetande föräldrar och anhörigvårdare, så att de ska kunna förena arbete och familjeliv. Förslaget ska ge ökad flexibilitet och bättre skydd för mammor, pappor och anhörigvårdare, oavsett om de vill vara lediga för att ta hand om sina barn, begära flexibla arbetsformer eller gå tillbaka till jobbet.

I förslaget om balans mellan arbete och privatliv föreskrivs ett antal nya eller högre minimistandarder för föräldraledighet, pappaledighet och ledighet för vård av anhörig. Det omfattar en ny rättighet för pappor att ta minst tio dagar ledigt i samband med ett barns födelse. I förslaget anges också att den nuvarande rätten till fyra månaders föräldraledighet ska kunna utnyttjas fram tills barnet är 12 år, jämfört med icke-bindande riktlinjer på 8 år i dag. Föräldraledigheten blir också en individuell rätt för mammor och pappor, och det ska inte längre gå att överlåta dessa fyra månader till den andra föräldern, vilket är ett starkt incitament för männen att själva utnyttja denna möjlighet. Nu införs också rätt till fem dagars ledighet per år för vård av en sjuk nära anhörig. Ersättningen vid alla dessa familjerelaterade ledigheter ska vara på samma nivå som sjukpenningen. Förslaget kommer också att ge föräldrar med barn upp till 12 år och anhörigvårdare rätt att begära flexibla arbetsformer, som deltid, flexibla arbetstider eller distansarbete. Förslaget tar hänsyn till de små och medelstora företagens behov, och ambitionen är att se till att de inte påverkas i någon oproportionerlig grad.

Syftet med de förslagna åtgärderna är framför allt att öka möjligheterna för män att ta en större del av föräldra- och vårdansvaret. Detta kommer att gynna barnen och bidra till att öka kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden och på så sätt även minska skillnaden mellan könen vad gäller sysselsättning, en skillnad som 2015 fortfarande låg på 11,6 % och till och med ökar till 30 % i familjer som har barn under 6 år. Detta är en av de faktorer som bidrar till löneklyftan (16,3 %) och pensionsklyftan (40 %) mellan könen. Medlemsländerna får låta arbetsmarknadens parter genomföra direktivet, under förutsättning att det resultat som eftersträvas också kan garanteras.

Förutom detta förslag till lagstiftning inleder kommissionen idag två samråd med arbetsmarknadens parter, vilka ska återge vilken betydelse dessa parter har när det gäller att förverkliga den europeiska pelaren om sociala rättigheter och i enlighet med deras fördragsfästa uppgift. De första samrådet gäller moderniseringen av reglerna om arbetsavtal. Enligt direktivet om skriftlig information (91/533/EEG) har arbetstagare som börjar på ett nytt jobb rätt att skriftligen få information om de väsentliga dragen i anställningsförhållandet. Den här rätten är fortfarande ytterst aktuell men kan behöva justeras mot bakgrund av nya förhållanden och ny praxis på arbetsmarknaden, för att säkerställa rättvisa arbetsförhållanden i ett förändrat arbetsliv. Kommissionen vill därför inleda en debatt om vilket minimiskydd alla arbetstagare bör ha, även de som arbetar under icke-konventionella anställningsförhållanden. Kommissionen avser att föreslå en översyn av direktivet i slutet av året.

Kommissionen inleder också ett samråd med arbetsmarknadens parter om tillgång till socialt skydd, i avsikt att fastställa möjliga nya regler på detta område. Rättigheterna och skyldigheterna kopplade till socialt skydd har med tiden förändrats, främst för arbetstagare med standardavtal. För egenföretagare och personer med icke-konventionella anställningsförhållanden har skyddet dock inte utvecklats på samma sätt. Dagens mer flexibla arbetsformer ger nya jobbmöjligheter, särskilt för ungdomar, men kan eventuellt ge upphov till nya otrygga anställningar och ojämlikhet. Kommissionen vill minska klyftorna och hitta sätt att se till att alla som arbetar får tillgång till socialt skydd och arbetslöshetsförsäkring utifrån inbetalade avgifter.

Slutligen antog kommissionen idag ett förtydligande av arbetstidsdirektivet, med vägledning om hur direktivets olika aspekter ska tolkas i enlighet med en växande rättspraxis. Det ska hjälpa medlemsländerna att genomföra regelverket på rätt sätt och undvika ytterligare överträdelser.

Bakgrund

Genomförandet av principerna och rättigheterna i den europeiska pelaren om sociala rättigheter är ett gemensamt ansvar mellan EU-institutionerna, medlemsländerna, arbetsmarknadens parter och övriga berörda parter. EU-kommissionen ska bidra med att ange ramen och visa vägen för hur pelaren ska genomföras, med full respekt för medlemsländernas behörighet och med hänsyn till de olika förhållanden som råder i de olika länderna och till såväl dagens som morgondagens verklighet.

Initiativen som presenteras idag åskådliggör såväl de sakfrågor som ska hanteras och olika sätt att göra detta på med utgångspunkt i pelaren. En del av de principer och rättigheter som ingår i pelaren kommer att kräva ytterligare lagstiftning för att träda i kraft, vilket exemplifieras i det föreslagna direktivet om balans mellan arbete och privatliv. När så behövs kommer den befintliga EU-rätten att uppdateras, kompletteras och genomföras bättre, såsom belyses av förtydligandet av arbetstidsdirektivet. Under alla omständigheter kommer kommissionen att eftersträva ett brett samråd och deltagande av alla berörda parter. Arbetsmarknadens parter har en särskild uppgift, vilket de två nya samråden är exempel på.

Alla initiativ som antas idag ingår i kommissionens arbetsprogram för 2017. Ytterligare initiativ på EU-nivå kan diskuteras inom ramen för kommissionens årliga arbetsprogram.

Mer information

MEMO: Den europeiska pelaren för sociala rättigheter – frågor och svar

Faktablad: EN NY START TILL STÖD FÖR BALANS MELLAN ARBETE OCH PRIVATLIV FÖR FÖRÄLDRAR OCH ANHÖRIGVÅRDARE

Meddelande: Ett initiativ för att stödja balans mellan arbete och privatliv för förvärvsarbetande föräldrar och anhörigvårdare 

Directive on Work-Life Balance

Första samrådsetappen med arbetsmarknadens parter enligt artikel 154 i EUF-fördraget om en möjlig översyn av direktivet om skriftlig information (91/533/EEG) inom ramen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter – C(2017) 2611

SWD: Refit-utvärdering av direktivet om skriftlig information (direktiv 91/533/EEG) – C(2017) 2611

Första samrådsetappen med arbetsmarknadens parter enligt artikel 154 i EUF-fördraget om en möjlig åtgärd för att hantera utmaningarna med tillgång till socialt skydd för personer med alla former av anställningar inom ramen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter – C(2017) 2610

Arbetstidsdirektivet: Tolkningsmeddelande till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden – C(2017) 2601

Investera i barnen – Rekommendation - Arbetsdokument om genomförande: Arbetsdokument från kommissionens avdelningar - Utvärdering av 2013 års rekommendation Bryta det sociala arvet – investera i barnens framtid

Rekommendationen om aktiv inkludering – Arbetsdokument om genomförande: Arbetsdokument från kommissionens avdelningar om genomförandet av kommissionens rekommendation från 2008 om aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden

Följ vice ordförande Frans Timmermans på Facebook och Twitter

Följ vice ordförande Valdis Dombrovskis på Facebook och Twitter

Följ Marianne Thyssen på Facebook och Twitter, #SocialRights

Följ Vĕra Jourovà på Twitter

IP/17/1006

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar