Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten – Commissie stelt eerste concrete voorstellen vast

Brussel, 26 april 2017

Het realiseren van de Europese pijler van sociale rechten voor de burgers is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Hoewel de meeste instrumenten voor de uitvoering van de pijler in de handen liggen van de lidstaten, de sociale partners en het maatschappelijk middenveld, kunnen de instellingen van de Europese Unie — en met name de Europese Commissie — helpen door het kader te scheppen en richting te geven. Naast het voorstel voor de oprichting van de Europese pijler van sociale rechten stelt de Commissie vandaag, onder het leiderschap van vicevoorzitter Dombrovskis en eerste vicevoorzitter Timmermans, ook een aantal wetgevende en niet-wetgevende initiatieven voor die verband houden met het evenwicht tussen werk en privéleven, voorlichting van werknemers, toegang tot sociale bescherming en arbeidstijd.

Eerst en vooral is er een voorstel om voor werkende ouders en mantelzorgers betere voorwaarden te scheppen om hun gezinsleven en loopbaan te combineren.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans: "Leven in de 21e eeuw betekent dat we op een 21e-eeuwse manier moeten kijken naar leven en werken, naar vrouwen en mannen. Onze dochters en zonen zouden zich niet verplicht moeten voelen te leven naar de rolmodellen van onze grootouders. Er is niet één "juiste" balans. Het gaat om keuzes, en het is hoog tijd dat we alle mensen echt de keus geven hoe zij hun leven willen invullen: hun kinderen opvoeden, carrière maken, zorgen voor hun ouders, hun leven leven."

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit: "Het bevorderen van de deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt is niet enkel een kwestie van eerlijkheid, maar brengt ook een driedubbel voordeel met zich mee. Het is gunstig voor werkende ouders en mantelzorgers, die van een beter evenwicht tussen werk- en privéleven kunnen genieten, het is gunstig voor ondernemingen, die talentvolle medewerkers kunnen aantrekken en houden, en gunstig voor de lidstaten, die momenteel op jaarbasis 370 miljard EUR mislopen door de arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en vrouwen."

"Werk en gezinsleven in evenwicht houden is een dagelijkse uitdaging voor vrouwen en mannen in heel Europa", aldus Vĕra Jourová, Europees commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid. "Het is onze plicht te zorgen voor het geschikte kader, zodat mensen hun eigen keuze kunnen maken. Ons nieuwe voorstel is erop gericht de rechten van werkende ouders en mantelzorgers te versterken en betere voorwaarden te scheppen zodat zij hun verantwoordelijkheden op het gebied van werk en gezin met elkaar kunnen combineren. Het voorstel biedt meer flexibiliteit en betere bescherming aan moeders, vaders en mantelzorgers – of ze nu verlof willen nemen om voor hun kinderen te zorgen, gebruik willen maken van flexibele werkregelingen of terug aan de slag willen."

Het voorstel over het evenwicht tussen werk en privéleven voorziet in een aantal nieuwe of verhoogde minimumnormen voor ouderschaps-, vaderschaps- en zorgverlof, waaronder het nieuwe recht voor vaders om ten minste tien werkdagen verlof te nemen rond de geboorte van een kind. De Commissie stelt ook voor het bestaande recht op vier maanden ouderschapsverlof aan te passen zodat het kan worden opgenomen voor kinderen tot en met twaalf jaar (in plaats van tot acht jaar, zoals in het huidige niet-bindende richtsnoer). Ouderschapsverlof wordt ook een individueel recht voor moeders en vaders, waarbij het niet langer mogelijk is om die vier maanden aan de andere ouder over te dragen — een sterke stimulans voor mannen om ook van deze mogelijkheid gebruik te maken. Voor het eerst wordt voorzien in een zorgverlof van vijf dagen per jaar om voor een ziek naast familielid te zorgen. Al deze familiegerelateerde verlofregelingen moeten vergezeld gaan van uitkeringen die ten minste even hoog zijn als een ziekte-uitkering. Het voorstel geeft ouders van kinderen tot en met twaalf jaar en mantelzorgers eveneens het recht een flexibele werkregeling aan te vragen, zoals een vermindering van het aantal werkuren of flexibiliteit met betrekking tot de werktijden of de werkplek. Daarbij wordt rekening gehouden met de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen en wordt erover gewaakt dat zij niet onevenredig worden getroffen.

De voorgestelde maatregelen zijn met name bedoeld om mannen beter in staat te stellen verantwoordelijkheden op het gebied van ouderschap en zorg op zich te nemen. Dit zal hun kinderen ten goede komen en de deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt bevorderen, waardoor het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen (in 2015 nog 11,6 %, en zelfs 30 % bij gezinnen met kinderen jonger dan zes) wordt teruggedrongen. Dit is een van de elementen die bijdragen aan de loonkloof (16,3 %) en de pensioenkloof (40 %) tussen mannen en vrouwen. De lidstaten kunnen de sociale partners met de uitvoering van deze richtlijn belasten, op voorwaarde dat de in het kader van deze richtlijn beoogde resultaten worden gewaarborgd.

Naast dit wetgevingsvoorstel start de Commissie vandaag ook twee raadplegingen van sociale partners, waarmee zij het belang van de bijdrage van de sociale partners voor de verwezenlijking van de Europese pijler van sociale rechten onderstreept en recht doet aan hun rol uit hoofde van de Verdragen. De eerste raadpleging van de sociale partners gaat over de modernisering van de regels voor arbeidscontracten. De richtlijn schriftelijke verklaringen (91/533/EEG) geeft werknemers die starten in een nieuwe baan het recht om schriftelijk in kennis te worden gesteld van de belangrijkste gegevens met betrekking tot hun arbeidsverhouding. Dit recht blijft van groot belang, maar moet misschien bijgesteld worden in het licht van nieuwe fenomenen en praktijken om ook op een veranderende arbeidsmarkt eerlijke arbeidsvoorwaarden te waarborgen. De Commissie wil daarom graag een debat op gang brengen over de minimumgaranties waar alle werknemers recht op zouden hebben, ook als ze in een niet-standaard dienstverband werken. De Commissie is voornemens tegen het einde van het jaar een herziening van deze richtlijn voor te stellen.

De Commissie start ook een raadpleging van de sociale partners over de toegang tot sociale bescherming om invulling te geven aan mogelijke nieuwe regels op dit gebied. De rechten en verplichtingen met betrekking tot sociale bescherming zijn in de loop der jaren vooral ontwikkeld voor werknemers met standaardcontracten, terwijl dit onvoldoende het geval is geweest voor zelfstandigen en werknemers in niet-standaard dienstverbanden. De meer flexibele werkregelingen van vandaag bieden nieuwe kansen op de arbeidsmarkt, met name voor jongeren, maar brengen mogelijk nieuwe vormen van onzekerheid en ongelijkheid met zich mee. De Commissie wil de hiaten opvullen en manieren zoeken om iedereen die werkt toegang te bieden tot sociale bescherming en werkgerelateerde diensten, op basis van hun bijdragen.

Ten slotte publiceerde de Commissie vandaag een toelichting bij de arbeidstijdenrichtlijn waarin ze, in het licht van de groeiende jurisprudentie, richtsnoeren geeft voor de interpretatie van verschillende aspecten van deze richtlijn. Dit moet de lidstaten helpen het acquis correct toe te passen en verdere inbreuken te vermijden.

Achtergrond

Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de EU-instellingen, de lidstaten, de sociale partners en andere belanghebbenden om de in het kader van de Europese pijler van sociale rechten vastgelegde beginselen en rechten in de praktijk om te zetten. De Europese Commissie zal helpen het kader te scheppen en richting geven met betrekking tot de uitvoering van de pijler, met volledige eerbiediging van de bevoegdheden van de lidstaten en rekening houdend met de verscheidenheid aan situaties in de verschillende lidstaten en de veranderende omstandigheden van vandaag en morgen.

De vandaag voorgestelde initiatieven illustreren niet alleen de inhoud van de aan te pakken kwesties, maar ook de methoden die hiervoor kunnen worden gekozen, geïnspireerd door de Europese pijler van sociale rechten. Voor een aantal beginselen en rechten van de pijler zijn meer wetgevingsinitiatieven nodig om ze doeltreffend te maken; de voorgestelde richtlijn inzake het evenwicht tussen werk en privéleven is hier een voorbeeld van. De bestaande EU-wetgeving zal waar nodig worden geactualiseerd, aangevuld en beter gehandhaafd; dit wordt geïllustreerd door de toelichting bij de arbeidstijdenrichtlijn. In alle gevallen zal de Commissie streven naar een brede raadpleging en deelname van alle belanghebbenden; daarbij spelen de sociale partners een bijzondere rol, zoals ook bij de twee nieuwe raadplegingen al het geval is.

Alle initiatieven die vandaag zijn vastgesteld, maken deel uit van het werkprogramma van de Commissie voor 2017. Verdere initiatieven op EU-niveau kunnen worden besproken in het kader van het jaarlijkse werkprogramma van de Commissie.

Meer informatie

Memorandum: Uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten – Vragen en antwoorden

Factsheet: Een nieuwe start om het evenwicht tussen beroep en gezin voor ouders en mantelzorgers te verbeteren

Mededeling: Een initiatief om het evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers te ondersteunen 

Directive on Work-Life Balance

Eerste fase van de raadpleging van de sociale partners overeenkomstig artikel 154 VWEU over een mogelijke herziening van de richtlijn schriftelijke verklaringen (Richtlijn 91/533/EEG) in het kader van de Europese pijler van sociale rechten – C(2017) 2611

Werkdocument van de diensten van de Commissie: Refit-evaluatie van de richtlijn schriftelijke verklaringen (Richtlijn 91/533/EEG) – C(2017) 2611

Eerste fase van de raadpleging van de sociale partners overeenkomstig artikel 154 VWEU over een mogelijke actie die de uitdagingen op het gebied van toegang tot sociale bescherming aanpakt voor mensen in alle mogelijke dienstverbanden in het kader van de Europese pijler van sociale rechten – C(2017) 2610

Arbeidstijdenrichtlijn: Interpretatieve mededeling over Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd – C(2017) 2601

Aanbeveling "Investeren in Kinderen" – Werkdocument van de diensten van de Commissie inzake uitvoering: "Taking stock of the 2013 Recommendation on 'Investing in children: breaking the cycle of disadvantage'"

Aanbeveling inzake actieve inclusie – Werkdocument van de diensten van de Commissie inzake uitvoering: "Commission Staff Working Document on the implementation of the 2008 Commission Recommendation on the active inclusion of people excluded from the labour market"

Volg vicevoorzitter Timmermans op Facebook en Twitter

Volg vicevoorzitter Valdis Dombrovskis op Facebook en Twitter

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter, #SocialRights

Volg Vĕra Jourová op Twitter

IP/17/1006

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar