Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana — Komisija pieņem pirmās konkrētās iniciatīvas

Briselē, 2017. gada 26. aprīlī

Eiropas sociālo tiesību pīlāra ieviešana pilsoņu labā ir kopīgs uzdevums.

Lai gan pīlāra īstenošanas instrumentu lielākā daļa ir dalībvalstu, sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības rokās, Eiropas Savienības iestādes – un īpaši Eiropas Komisija – var palīdzēt izveidot kopēju sistēmu un dot ievirzi. Papildus Eiropas sociālo tiesību pīlāra ierosināšanai Komisija šodien nāk klajā arī ar vairākām leģislatīvām un neleģislatīvām iniciatīvām, kas attiecas uz darba un privātās dzīves līdzsvaru, darbinieku informēšanu, piekļuvi sociālajai aizsardzībai un darba laiku.

Priekšsēdētāja vietnieka V. Dombrovska un priekšsēdētāja pirmā vietnieka F. Timmermansa vadībā paveiktā darba galvenais rezultāts ir priekšlikums, kura mērķis ir uzlabot strādājošu vecāku un aprūpētāju situāciju, lai viņi varētu līdzsvarot ģimenes dzīvi un darbu.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: “Dzīvot 21. gadsimtā nozīmē, ka mums vajadzīga 21. gadsimta attieksme pret dzīvi un darbu, sievietēm un vīriešiem. Mūsu meitām un dēliem nav jālīdzinās mūsu vecvecāku laika paraugiem. Nav viena “pareizā” līdzsvara. Tas ir saistīts ar izvēli, un ir pienācis laiks ļaut cilvēkiem izvēlēties, kā veidot savu dzīvi, audzināt bērnus, strādāt un rūpēties par vecāka gadagājuma radiniekiem savas dzīves gaitā.”

Nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena atzina: “Lielāka sieviešu līdzdalība darba tirgū nav tikai taisnīguma jautājums, tā rada arī trīskāršu ieguvumu. Tas ir ieguvums, pirmkārt, strādājošiem vecākiem un aprūpētājiem, kuriem būs vieglāk saskaņot privāto un darba dzīvi, otrkārt, uzņēmumiem, kas varēs piesaistīt un nodarbināt talantīgus cilvēkus, un, treškārt, dalībvalstīm, kas pašlaik sieviešu un vīriešu nodarbinātības atšķirību dēļ katru gadu zaudē 370 miljardus eiro.

“Darba un ģimenes dzīves līdzsvarošana ir problēma, ar ko ik dienu saskaras sievietes un vīrieši visā Eiropā,” teica ES tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova. “Mūsu pienākums ir izveidot pareizu sistēmu, lai cilvēki varētu izdarīt paši savu izvēli. Mūsu jaunā priekšlikuma mērķis ir stiprināt strādājošu vecāku un aprūpētāju tiesības un uzlabot apstākļus, kas ļautu saskaņot darba un ģimenes pienākumus. Tas nodrošinās lielāku elastību un labāku aizsardzību mātēm, tēviem un aprūpētājiem, ja viņi vēlēsies izmantot atvaļinājumu bērnu aprūpei, elastīgu darba režīmu vai gribēs atgriezties darbā.”

Priekšlikums par darba un privātās dzīves līdzsvaru nosaka vairākus jaunus vai augstākus minimālos standartus attiecībā uz bērna kopšanas, paternitātes vai aprūpētāja atvaļinājumu. Tas ietver jaunas tiesības tēviem izmantot vismaz 10 darba dienu atvaļinājumu ap bērna piedzimšanas laiku. Priekšlikumā arī paredzēts, ka pašreizējās tiesības uz četru mēnešu ilgu bērna kopšanas atvaļinājumu var izmantot līdz bērna 12 gadu vecumam (līdz šim bijusi nesaistoša norāde par 8 gadu vecumu). Bērna kopšanas atvaļinājums arī kļūst par individuālām tiesībām mātēm un tēviem bez iespējas nodot četrus mēnešus otram vecākam – tas būs lielāks pamudinājums vīriešiem izmantot šo iespēju. Pirmoreiz tiks ieviests aprūpētāja atvaļinājums piecas dienas gadā tieša radinieka slimības gadījumā. Visi šie ar ģimeni saistītie atvaļinājumi tiks kompensēti vismaz slimības pabalsta līmenī. Priekšlikums nodrošinās vecākiem, kuru bērni ir vecumā līdz 12 gadiem, un aprūpētājiem tiesības pieprasīt elastīgu darba režīmu, piemēram, samazinātu vai elastīgu darba laiku vai darba vietas elastību. Tajā ņemtas vērā mazo un vidējo uzņēmumu vajadzības, un tā mērķis ir nodrošināt, lai tie netiktu neproporcionāli ietekmēti.

Ierosinātie pasākumi ir paredzēti īpaši tam, lai palielinātu vīriešu iespējas uzņemties vecāku un aprūpes pienākumus. Tas radīs ieguvumus bērniem un palīdzēs palielināt sieviešu līdzdalību darba tirgū, tādējādi samazinot atšķirību starp nodarbinātiem vīriešiem un sievietēm. 2015. gadā šī atšķirība joprojām bija 11,6 % un, ja ģimenēs ir bērni līdz 6 gadu vecumam, tā pieaug līdz pat 30 %. Atšķirība sieviešu un vīriešu nodarbinātībā ir viens no elementiem, kas rada samaksas atšķirību (16,3 %) un pensiju atšķirību (40 %). Dalībvalstis var uzticēt šīs direktīvas īstenošanu sociālajiem partneriem, ja vien tiek garantēti rezultāti, kas jāsasniedz saskaņā ar šo direktīvu.

Papildus šim likumdošanas priekšlikumam Komisija šodien sāk divas apspriešanās ar sociālajiem partneriem, un tas apliecina sociālo partneru nozīmi Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanā, kā arī šādi tiek īstenots to uzdevums saskaņā ar Līgumiem. Pirmā apspriešanās ar sociālajiem partneriem ir par darba līgumu noteikumu modernizāciju. Rakstiskā paziņojuma direktīva (91/533/EEK) paredz to, ka darba ņēmējiem, kas sāk jaunu darbu, ir tiesības tikt rakstveidā informētiem par darba attiecību būtiskajiem aspektiem. Šīs tiesības joprojām ir ļoti svarīgas, taču tās, iespējams, vajadzēs pielāgot jaunajai situācijai un praksei darba tirgos, lai nodrošinātu taisnīgus darba apstākļus arī mainīgajā darba pasaulē. Tāpēc Komisija vēlas sākt apspriešanos par to, kādi minimālie aizsardzības pasākumi būtu vajadzīgi katram darbiniekam, ieskaitot tos, kas ir nestandarta darba attiecībās. Komisija plāno ierosināt šīs direktīvas pārskatīšanu līdz šā gada beigām.

Komisija arī sāk apspriešanos ar sociālajiem partneriem par piekļuvi sociālajai aizsardzībai, lai noteiktu iespējamus jaunus noteikumus šajā jomā. Tiesības un pienākumi, kas saistīti ar sociālo aizsardzību, laika gaitā ir izstrādāti galvenokārt darbiniekiem, kuriem ir standarta darba līgums, taču tie nav pietiekami pašnodarbinātajiem un cilvēkiem nestandarta darba attiecībās. Pašreizējie elastīgākie darba režīmi sniedz jaunas darba iespējas, īpaši jauniem cilvēkiem, taču potenciāli var radīt jauna veida nestabilitāti un nevienlīdzību. Komisija vēlas novērst pastāvošās nepilnības un izpētīt, kā panākt, lai visiem strādājošajiem būtu iespēja saņemt sociālo nodrošinājumu un nodarbinātības pakalpojumus, pamatojoties uz iemaksām.

Visbeidzot, Komisija šodien pieņēma skaidrojumu par Darba laika direktīvu, sniedzot norādījumus par to, kā interpretēt dažādus šīs direktīvas aspektus saskaņā ar arvien plašāku judikatūru. Tas palīdzēs dalībvalstīm pareizi īstenot tiesību aktus un turpmāk izvairīties no pārkāpumiem.

Vispārīga informācija

Īstenot principus un tiesības, kas noteikti Eiropas sociālo tiesību pīlārā, ir ES iestāžu, dalībvalstu, sociālo partneru un citu ieinteresēto personu kopīgs uzdevums. Eiropas Komisija palīdzēs izveidot sistēmu un uzņemsies vadību pīlāra īstenošanā, pilnībā ievērojot dalībvalstu kompetenci un ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgās situācijas tagad un turpmāk.

Šodienas iniciatīvas ilustrē gan pīlāra aptverto risināmo jautājumu saturu, gan to risināšanas veidus. Lai īstenotu vairākus pīlāra principus un tiesības, būs vajadzīgas turpmākas likumdošanas iniciatīvas. Piemērs ir ierosinātā direktīva par darba un privātās dzīves saskaņošanu. Vajadzības gadījumā ES tiesību akti tiks atjaunināti un papildināti un tiks īstenota labāka tiesību aktu izpildes kontrole. Šā darba piemērs ir skaidrojums par Darba laika direktīvu. Visos gadījumos Komisija rīkos plašas apspriešanās un sadarbosies ar ieinteresētajām personām. Īpaša loma būs sociālajiem partneriem, par ko liecina divas uzsāktās apspriešanās.

Visas šodien pieņemtās iniciatīvas ir Komisijas 2017. gada darba programmas daļa. Nākamās ES līmeņa iniciatīvas varētu tikt apspriestas saistībā ar Komisijas gada darba programmu.

Sīkāka informācija

Informatīvs paziņojums: Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana — jautājumi un atbildes

Faktu lapa: JAUNS SĀKUMS VECĀKU UN APRŪPĒTĀJU DARBA UN PRIVĀTĀS DZĪVES LĪDZSVARA ATBALSTAM

Paziņojums: Iniciatīva, kas atbalsta strādājošu vecāku un aprūpētāju darba un privātās dzīves līdzsvaru 

Directive on Work-Life Balance

Pirmā posma apspriešanās ar sociālajiem partneriem (saskaņā ar LESD 154. pantu) par Rakstiskā paziņojuma direktīvas (91/533/EEK) iespējamu pārskatīšanu saistībā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru – C(2017) 2611

Komisijas dienestu darba dokuments: REFIT novērtējums par Rakstiskā paziņojuma direktīvu (Direktīva 91/533/EEK) – C(2017) 2611

Pirmā posma apspriešanās ar sociālajiem partneriem (saskaņā ar LESD 154. pantu) par iespējamu rīcību tādu problēmu risināšanā, kas saistītas ar piekļuvi sociālajai aizsardzībai visos nodarbinātības veidos, saistībā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru – C(2017) 2610

Darba laika direktīva: skaidrojošs paziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvu 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem – C(2017) 2601

Ieteikums “Ieguldījums bērnos” – Komisijas dienestu darba dokuments par īstenošanu: Komisijas dienestu darba dokuments “2013. gada ieteikuma “Ieguldījums bērnos: nabadzības apburtā loka pārraušana” izvērtēšana”

Ieteikums par aktīvu integrāciju – Komisijas dienestu darba dokuments par īstenošanu: Komisijas dienestu darba dokuments par Komisijas 2008. gada ieteikuma par tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir atstumti no darba tirgus, īstenošanu

Priekšsēdētāja vietnieks Franss Timmermanss vietnēs Facebook un Twitter

Priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis vietnēs Facebook un Twitter

Marianna Teisena vietnēs Facebook un Twitter, #SocialRights

Vera Jourova vietnē Twitter

IP/17/1006

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar