Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas. Komisija priima pirmąsias konkrečias iniciatyvas

Briuselis, 2017 m. balandžio 26 d.

Tam, kad Europos socialinių teisių ramstis taptų piliečių realybe, reikia bendros atsakomybės.

Nors dauguma ramsčio įgyvendinimo priemonių yra pačių valstybių narių, socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės rankose, Europos Sąjungos institucijos – visų pirma Europos Komisija – gali padėti nustatyti sistemą ir gaires. Europos Komisija šiandien pristato ne tik Europos socialinių teisių ramstį, bet ir įvairias teisėkūros ir ne teisėkūros iniciatyvas, susijusias su darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, darbuotojų informavimu, socialine apsauga ir darbo laiku.

Pasiūlymai, parengti vadovaujant Komisijos pirmininko pavaduotojams V. Dombrovskiui ir F. Timmermansui, visų pirma apima pasiūlymus, kuriais siekiama gerinti dirbančių tėvų ir artimuosius prižiūrinčių asmenų galimybes suderinti asmeninį gyvenimą ir darbą.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Gyvename XXI a. Tai reiškia, kad turime vadovautis XXI a. požiūriu į laisvalaikį ir darbą, į vyrus ir moteris. Mūsų dukterys ir sūnūs negali vadovautis tais pačiais modeliais kaip jų seneliai ir senelės. Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra negali būti teisinga ar neteisinga. Kai kalbame apie pusiausvyrą, kalbame apie pasirinkimą. Atėjo laikas suteikti visiems žmonėms realią galimybę pasirinkti, kaip auginti vaikus, daryti karjerą, rūpintis pagyvenusiais artimaisiais, tiesiog gyventi.“

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssen kalbėjo: Didesnis moterų dalyvavimas darbo rinkoje – ne tik sąžiningumo klausimas. Jis taip pat teiktų trigubos naudos. Tai būtų naudinga dirbantiems tėvams ir artimuosius prižiūrintiems ar slaugantiems asmenims, kurie turėtų galimybę geriau derinti privatų ir profesinį gyvenimą, tai būtų naudinga įmonėms, kurios galėtų pritraukti ir išlaikyti talentingus darbuotojus, tai būtų naudinga valstybėms narėms, kurios dėl nevienodo lyčių užimtumo patiria ekonominių nuostolių, prilygstančių 370 mlrd. EUR per metus.

Darbo ir šeimos gyvenimo derinimas – kasdienis iššūkis visos Europos vyrams ir moterims, – sakė už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová. – Mūsų pareiga – nustatyti tinkamą sistemą, kad žmonės galėtų patys pasirinkti, kas jiems geriausia. Mūsų naujuoju pasiūlymu siekiama sustiprinti teises ir pagerinti dirbančių tėvų ir artimuosius prižiūrinčių asmenų sąlygas derinti darbą ir pareigas šeimai. Motinoms, tėvams ir artimuosius prižiūrintiems asmenims bus suteikta daugiau lankstumo ir didesnė apsauga. Jie galės rinktis: skirti daugiau laiko vaikų priežiūrai, naudotis lanksčia darbo tvarka ar dirbti visą darbo dieną.“

Pasiūlyme, kuriuo siekiama gerinti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, nustatoma įvairių naujų ar aukštesnių minimalių standartų, susijusių su vaiko priežiūros, tėvystės ar slaugos atostogomis. Be kita ko, numatyta nauja tėvų teisė į bent 10 dienų atostogas prieš vaiko gimimą ar jam gimus. Pasiūlyme taip pat numatyta, kad dabartinė teisė į keturių mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogas gali būti naudojama kol vaikui sukaks 12 metų, o ne aštuoneri, kaip yra dabar. Be to, teisė į vaiko priežiūros atostogas tampa individualia tiek motinų, tiek tėvų teise, neperkeliant keturių mėnesių laikotarpio vienam iš tėvų. Tai bus stipri paskata vyrams pasinaudoti šia galimybe. Pirmą kartą bus nustatyta teisė į artimųjų priežiūros atostogas. Susirgus tiesioginiam giminaičiui bus galima gauti penkias dienas per metus. Už visas su šeima susijusias atostogas bus mokama ne mažiau kaip nedarbingumo dėl ligos atveju. Pasiūlymu taip pat suteikiama galimybė vaikus iki 12 m. amžiaus auginantiems tėvams ir artimuosius prižiūrintiems asmenims prašyti taikyti lanksčią darbo tvarką, pavyzdžiui, trumpesnes ar lankstesnes darbo valandas arba suteikti nuotolinio darbo galimybę. Pasiūlyme atsižvelgiama į mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius ir siekiama užtikrinti, kad joms nebūtų daromas neproporcingas poveikis.

Siūlomomis priemonėmis visų pirma siekiama padidinti vyrų galimybes imtis vaiko priežiūros ar artimųjų slaugos. Tai teiks naudos vaikams ir padės didinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Taip bus sumažintas dirbančių vyrų ir moterų atotrūkis. 2015 m. moterų užimtumo lygis buvo 11,6 procentinio punkto mažesnis nei vyrų. Vaikus iki šešerių metų auginančių šeimų atveju skirtumas buvo net 30 proc. Tai vienas iš veiksnių, lemiančių vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumą (atitinkamai 16,3 proc. ir 40 proc.). Valstybės narės šios direktyvos įgyvendinimą gali patikėti socialiniams partneriams, jei tik užtikrins, jog bus pasiekti jos tikslai.

Be teisės akto pasiūlymo, Komisija šiandien skelbia dviejų socialinių partnerių konsultacijas. Taip atsižvelgiama į socialinių partnerių indėlio svarbą įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį ir jų vaidmenį pagal Sutartis. Pirmosios socialinių partnerių konsultacijos yra susijusios su darbo sutarčių taisyklių modernizavimu. Direktyvoje dėl rašytinės pažymos (91/533/EEB) naujiems darbuotojams suteikta teisė į rašytinę informaciją apie svarbiausius jų santykių su darbdaviu aspektus. Ši teisė ir toliau lieka svarbi, tačiau gali tekti ją šiek tiek pakeisti atsižvelgiant į naujas darbo rinkos realijas ir praktiką, kad būtų užtikrintos sąžiningos darbo sąlygos kintančioje darbo rinkoje. Todėl Komisija nori pradėti diskusijas apie būtinąsias apsaugos priemones, kurios turėtų būti taikomos visiems darbuotojams, įskaitant dirbančius pagal nestandartines darbo sutartis. Komisija iki metų pabaigos ketina pateikti pasiūlymą dėl šios direktyvos peržiūros.

Komisija taip pat pradeda konsultacijas su socialiniais partneriais dėl teisės į socialinę apsaugą, kad prireikus galėtų nustatyti naujas šios srities taisykles. Su socialine apsauga susijusios teisės ir prievolės ilgainiui buvo nustatytos visų pirma pagal standartines darbo sutartis dirbantiems darbuotojams. O savarankiškai ir pagal nestandartines darbo sutartis dirbantiems asmenims tos nuostatos parengtos nepakankamai. Šiandien lankstesnė darbo tvarka teikia naujų darbo galimybių (visų pirma jaunimui), tačiau tuo pačiu metu gali didinti nesaugumą ir nelygybę. Komisija nori sumažinti atotrūkį ir rasti naujų būdų užtikrinti, kad visi dirbantys asmenys, priklausomai nuo įmokų, galėtų naudotis socialine apsauga ir užimtumo paslaugomis.

Galiausiai Komisija šiandien priėmė Darbo laiko direktyvos išaiškinimą, kuriame atsižvelgiant į vis gausėjančią teismo praktiką išaiškinami įvairūs šios direktyvos aspektai. Tai padės valstybėms narėms tinkamai įgyvendinti aquis ir išvengti tolesnių pažeidimų.

Pagrindiniai faktai

Už Europos socialinių teisių ramsčio principų ir teisių įgyvendinimą drauge atsako ES institucijos, valstybės narės, socialiniai partneriai ir kiti suinteresuotieji subjektai. Europos Komisija padės nustatyti ramsčio įgyvendinimo sistemą ir gaires, visapusiškai atsižvelgdama į valstybių narių kompetenciją, valstybių narių padėties įvairovę ir šiandienos bei rytojaus realijas.

Šiandien pristatytose iniciatyvose parodoma, kokius klausimus reikia spręsti ir kaip tą daryti remiantis ramsčiu. Dėl tam tikrų ramsčio principų ir teisių reikės imtis tolesnių teisėkūros iniciatyvų, kad jie būtų veiksmingi, pavyzdžiui, Direktyvos dėl darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros pasiūlymas. Prireikus, kaip, pavyzdžiui, Darbo laiko direktyvos išaiškinimu, dabartiniai ES teisės aktai bus atnaujinti, papildyti ar užtikrintas geresnis jų vykdymas. Komisija sieks surengti plačias konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais ir užtikrinti jų dalyvavimą, be to, socialiniams partneriams taip pat tenka svarbus vaidmuo, kaip matyti iš dviejų naujų konsultacijų.

Visos šiandien priimtos iniciatyvos yra 2017 m. Komisijos darbo programos dalis. Rengiant Komisijos metinę darbo programą gali būti aptartos kitos ES lygmens iniciatyvos.

Daugiau informacijos

TEMINĖ APŽVALGA. Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas. Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė. TĖVŲ IR ARTIMUOSIUS PRIŽIŪRINČIŲ ASMENŲ DARBO IR ASMENINIO GYVENIMO PUSIAUSVYRA. NAUJA PRADŽIA

Komunikatas Tėvų ir artimuosius prižiūrinčių asmenų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą remianti iniciatyva  

Directive on Work-Life Balance

Konsultacijų su socialiniais partneriais pagal SESV 154 straipsnį dėl galimos Direktyvos dėl rašytinės pažymos (91/533/EEB) peržiūros, pirmasis etapas, atsižvelgiant į Europos socialinių teisių ramstį; C(2017) 2611

Tarnybų darbinis dokumentas: Direktyvos dėl rašytinės pažymos (Direktyvos 91/533/EEB) REFIT vertinimas; C(2017) 2611

Konsultacijų su socialiniais partneriais pagal SESV 154 straipsnį dėl galimų veiksmų sprendžiant su darbuotojų, nepriklausomai nuo jų užimtumo formos, socialine apsauga susijusius uždavinius, pirmasis etapas, atsižvelgiant į Europos socialinių teisių ramstį; C(2017) 2610

Darbo laiko direktyva. 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų aiškinamasis komunikatas; C(2017) 2601

Investicijų į vaikus rekomendacija. Tarnybų darbinis dokumentas dėl įgyvendinimo. Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „2013 m. rekomendacijos „Investicijos į vaikus. Padėkime išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties įgyvendinimas“

Aktyvios įtraukties rekomendacija. Tarnybų darbinis dokumentas dėl įgyvendinimo. Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „2008 m. Komisijos rekomendacijos dėl iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvios įtraukties įgyvendinimas“

Komisijos pirmininko pavaduotojo F. Timmermanso Facebook ir Twitter

Komisijos pirmininko pavaduotojo Valdžio Dombrovskio Facebook ir Twitter

Komisijos narės M. Thyssen Facebook ir Twitter, #SocialRights

Komisijos narės V. Jourovos Twitter

IP/17/1006

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar