Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Резултати в областта на европейския стълб на социалните права — Комисията приема първите конкретни инициативи

Брюксел, 26 април 2017 r.

Превръщането на европейския стълб на социалните права в реалност за гражданите е съвместна отговорност.

Макар че повечето инструменти за реализирането на европейския стълб на социалните права са в ръцете на държавите членки, социалните партньори и гражданското общество, институциите на Европейския съюз, и по-специално Европейската комисия, могат да помогнат, като определят рамка и предоставят насоки. Освен че прави предложение за европейския стълб на социалните права, Комисията представя днес и няколко законодателни и незаконодателни инициативи, свързани с равновесието между професионалния и личния живот, информацията за работниците, достъпа до социална закрила и работното време.

На първо място, работата, извършена под ръководството на заместник-председателя Домбровскис и заместник-председателя Тимерманс, включва предложение за подобряване на условията за работещите родители и полагащите грижи лица, които съчетават семеен живот и професионална кариера.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Това, че живеем в 21-ви век, означава, че трябва да имаме съвременно отношение към личния и професионалния живот, към жените и мъжете. Не би трябвало нашите синове и дъщери да възприемат ролите и да следват моделите от времето на нашите родители. Не съществува един-единствен точен баланс. Това е по-скоро въпрос на личен избор. Крайно време е да предоставим на всички хора истинска възможност да избират как да подреждат живота си, да отглеждат децата си, да напредват в професията си, да се грижат за възрастните си роднини и да живеят собствения си живот.“

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: Увеличаването на участието на жените на пазара на труда е не само въпрос на справедливост, но и носи тристранни ползи. То е полезно за работещите родители и полагащите грижи лица, които ще се радват на по-добър баланс между личния и професионалния си живот. Полезно е за предприятията, които ще спечелят от привличането и запазването на таланти. Полезно е и за държавите членки, които всяка година губят 370 милиарда евро поради сегашната разлика в заетостта между мъжете и жените.“

„Балансирането на професионалния и личния живот е ежедневно предизвикателство за жените и мъжете в цяла Европа“, заяви Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете. „Наш дълг е да осигурим правилната рамка, така че хората да могат да направят свой собствен избор. Нашето ново предложение има за цел да укрепи правата и да подобри условията за работещите родители и лицата, полагащи грижи, така че да съвместяват професионалните и семейните си отговорности. То ще осигури повече гъвкавост и по-добра закрила на майките, бащите и лицата, полагащи грижи, независимо дали желаят да вземат отпуск, за да се грижат за своите деца, да се ползват от гъвкаво работно време или да се върнат на работа.“

Предложението относно равновесието между професионалния и личния живот създава редица нови или по-високи минимални стандарти за отпуск за отглеждане на дете, отпуск по бащинство и отпуск за полагане на грижи. Това включва ново право на бащите да ползват отпуск от поне 10 дни в периода около раждането на дете. В предложението се предвижда още съществуващото право на четири месеца родителски отпуск да може да бъде ползвано за деца на възраст до 12 години, вместо както сега — до 8 години. Родителският отпуск също се превръща в индивидуално право за майките и бащите, без прехвърляне на четирите месеца на другия родител, което е силен стимул за мъжете също да се възползват от тази възможност. За първи път се въвежда отпуск за полагане на грижи от пет дни годишно в случай на заболяване на роднина по пряка линия. Равнището на обезщетяване на всички тези отпуски по семейни причини няма да бъде по-ниско от нивото на заплащане на отпуск по болест. С предложението се дава също така право на родителите на деца до 12-годишна възраст и на лицата, полагащи грижи, да поискат гъвкави условия на работа, като например намалено или гъвкаво работно време или възможност за различно място на работа. То е съобразено с нуждите на малките и средните предприятия и има за цел да гарантира, че те няма да бъдат непропорционално засегнати.

По-специално предлаганите мерки имат за цел да увеличат възможностите за мъжете да поемат родителски грижи или да се грижат за близък роднина. Това ще бъде от полза за децата и ще спомогне за увеличаване на участието на жените на пазара на труда, като по този начин ще се съкрати разликата в заетостта между мъжете и жените, която през 2015 г. все още е на равнище от 11,6 % и дори достига 30 % при семействата с малки деца на възраст под 6 години. Това е един от елементите, водещи до разлика в заплащането между жените и мъжете (16,3 %) и до разлика в пенсиите (40 %). Държавите членки могат да възложат на социалните партньори изпълнението на тази директива, при условие че се гарантира постигането на целените резултати.

Освен това законодателно предложение Комисията стартира днес и две консултации със социалните партньори. Тези консултации отразяват значението на приноса на социалните партньори в осъществяването на европейския стълб на социалните права и тяхната роля съгласно Договорите. Първата консултация със социалните партньори се отнася до осъвременяването на правилата за трудовите договори. Директивата относно писмената декларация (Директива 91/533/ЕИО) дава право на служителите, започващи нова работа, да бъдат уведомени писмено относно основните аспекти на своите трудови правоотношения. Това право остава от голямо значение, но може би трябва да се адаптира с оглед на новите реалности и практики на пазарите на труда, за да се гарантират справедливи условия на труд, като се отчитат промените в тази сфера. Ето защо Комисията желае да започне дебат относно минималните гаранции, които заслужава всеки работник, включително работещите по нестандартни договори. Комисията възнамерява да предложи изменение на тази директива до края на годината.

Комисията също така започва консултация със социалните партньори относно достъпа до социална закрила, за да се определят евентуални нови правила в тази област. Правата и задълженията, свързани със социалната закрила, са били разработени с течение на времето главно за работещите по стандартни договори, докато за хората със самостоятелна или нестандартна заетост те са недостатъчно развити. Днешните по-гъвкави трудови споразумения предоставят нови възможности за работа, особено за младите хора, но могат потенциално да доведат до нова несигурност и неравенство. Комисията иска да премахне пропуските и да проучи начините, по които да гарантира на всеки работещ достъп до социална закрила и услуги по заетостта въз основа на неговите вноски.

Накрая, Комисията прие днес разяснение на Директивата за работното време, като предостави насоки за тълкуването на различни аспекти от директивата в съответствие с нарастващата съдебна практика. Това ще помогне на държавите членки да прилагат правилно достиженията на правото и да избягват по-нататъшни нарушения.

Контекст

Реализирането на принципите и правата, определени в рамките на европейския стълб на социалните права, е съвместна отговорност на институциите на ЕС, държавите членки, социалните партньори и други заинтересовани страни. Европейската комисия ще помогне за определянето на рамката и ще поеме водеща роля по отношение на начините за прилагане на стълба. Това ще бъде направено при пълно зачитане на компетенциите на държавите членки и като се вземат предвид разнообразните обстоятелства в държавите членки, а също и днешните и утрешните реалности.

Представените днес инициативи са илюстративни както за същността на проблемите, които трябва да бъдат преодолени, така и за начините на действие, вдъхновени от стълба на социалните права. Редица принципи и права, включени в стълба на социалните права, ще изискват по-нататъшни законодателни инициативи, за да станат ефективни, пример за което е предложената директива за равновесието между професионалния и личния живот. Когато е необходимо, съществуващото законодателство на ЕС ще бъде актуализирано, допълнено и прилагано по-добре, като пример за това е разясняването на Директивата за работното време. Във всички случаи Комисията ще се стреми към широка консултация и участие на всички заинтересовани страни. Социалните партньори играят особена роля в този процес, както се вижда от двете нови консултации.

Всички приети днес инициативи са част от работната програма на Комисията за 2017 г. Допълнителни инициативи на равнище ЕС могат да бъдат обсъждани в контекста на годишната работна програма на Комисията.

За повече информация

Информационна бележка: Резултати в областта на европейския стълб на социалните права — въпроси и отговори

Информационен документ: НОВО НАЧАЛО С ЦЕЛ ПОДПОМАГАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ И ЛИЧНИЯ ЖИВОТ НА РОДИТЕЛИТЕ И ЛИЦАТА, ПОЛАГАЩИ ГРИЖИ

Съобщение: Инициатива за подпомагане на равновесието между професионалния и личния живот на работещите родители и полагащите грижи лица 

Directive on Work-Life Balance

Първа фаза на консултация със социалните партньори по член 154 от ДФЕС относно евентуално преразглеждане на Директивата относно писмената декларация (Директива 91/533/ЕИО) в рамките на европейския стълб на социалните права — C(2017) 2611

Работен документ на службите на Комисията: Оценка по линия на REFIT на Директивата относно писмената декларация (Директива 91/533/ЕИО) — C(2017) 2611

Първа фаза на консултация със социалните партньори по член 154 от ДФЕС относно евентуални мерки за преодоляване на предизвикателствата пред достъпа до социална закрила за лица във всякакви форми на заетост в рамките на европейския стълб на социалните права — C(2017) 2610

Директива за работното време: Тълкувателно съобщение относно Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време — C(2017) 2601

Препоръка „Инвестициите в децата“ — работен документ относно прилагането: Работен документ на службите на Комисията — Преглед на постигнатото по препоръката от 2013 г. „Инвестициите в децата: изход от порочния кръг на неравностойното положение“

Препоръка относно активното приобщаване — работен документ относно прилагането: Работен документ на службите на Комисията относно прилагането на Препоръката на Комисията от 2008 г. относно активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда

Следете съобщенията на заместник-председателя Тимерманс във Facebook и Twitter

Следете съобщенията на заместник-председателя Домбровскис във Facebook и Twitter

Следете съобщенията на Мариан Тейсен във Facebook и Twitter, #SocialRights

Следете съобщенията на Вера Йоурова в Twitter

IP/17/1006

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar