Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Utbyggt utbyte av kriminalregisterutdrag för personer från länder utanför EU

Strasbourg den 19 januari 2016

I dag föreslog Europeiska kommissionen att underlätta utbytet av uppgifter i kriminalregistren in EU om personer från länder utanför EU (tredjelandsmedborgare) genom att uppgradera det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris).

I dag föreslog Europeiska kommissionen att underlätta utbytet av uppgifter i kriminalregistren in EU om personer från länder utanför EU (tredjelandsmedborgare) genom att uppgradera det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris). en nyckelåtgärd i den europeiska säkerhetsagendan – som ska förbättra samarbetet mellan nationella myndigheter i kampen mot terrorism och andra former av allvarlig gränsöverskridande brottslighet. Ecris underlättar redan utbytet av uppgifter mellan kriminalregistren om EU-medborgare, och kommer genom initiativet att kunna användas till sin fulla potential.

Věra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet har följande kommentar:
Parisdåden i november bekräftar att vi så snabbt som möjligt måste skapa ett mer handfast och sammanhållet rättsligt samarbete i hela EU.Ecris är ett viktigt verktyg i kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten, eftersom den ger medlemsstaterna möjlighet att utbyta information om tidigare fällande domar i hela EU.Dagens förslag går ut på att uppgradera detta verktyg så det blir enklare att hitta fällande domar mot tredjelandsmedborgare.Domare, åklagare och polis kommer att bli bättre rustade för samarbete på EU-nivå som garanterar säkerheten för alla medborgare i hela EU.Genom att inbegripa fingeravtryck från tredjelandsmedborgare får vi ett kraftfullt verktyg för att komma till rätta med användningen av falska identitetet.

Ecris inrättades 2012 och ger nationella rättsliga myndigheter möjlighet att få information om tidigare brottmålsdomar i andra medlemsstater antingen för domstols­förfaranden eller för andra syften, t.ex. brottsutredningar. Detta möjliggör ett snabbt och effektivt utbyte av information mellan nationella myndigheter, vilket bidrar till att förebygga och bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism. För närvarande använder medlemsstaterna sig av Ecris för att få uppgifter om tidigare brottmålsdomar från andra medlemsstater i cirka 288 000 fall per år.

Kommissionen vill som ett led i den europeiska säkerhetsagendan möta nya och framväxande hot genom att se till att fällande domar mot tredjelandsmedborgare enkelt kan tas fram via Ecris. På så sätt säkerställs utbytet av kriminalregisterutdrag som rör både EU-medborgare och tredjelandmedborgare, vilket ger följande fördelar:

  • Bättre säkerhet för alla medborgare i hela EU: Ett förbättrat informationsutbyte mellan de nationella myndigheterna kommer att bidra till bättre och snabbare bekämpning av brottslighet och terrorism, så att medborgarnas säkerhet bättre skyddas i hela EU.
  • Bättre rättsligt samarbete: Förenklade rutiner vid sökningarna av uppgifter om tredjelandsmedborgare i kriminalregistren kommer att uppmuntra de nationella myndigheterna att använda sig mer av Ecris.
  • Lägre kostnader och bättre effektivitet: Genom att inkludera ett index över tredjelandsmedborgare i kriminalregistren i Ecris-systemet behöver medlemsstater som söker uppgifter om sådana personer inte längre sända en begäran till var och en av medlemsstaterna. Detta minskar kostnaderna och byråkratin för de nationella myndigheterna. Det kommer också att bli lättare för medborgare från länder utanför EU att visa att de inte förekommer i något kriminalregister (t.ex. för anställning).
  • Bättre identifiering med hjälp av utbyte av fingeravtryck: För att tackla de svårigheter som kan uppstå när det gäller att korrekt identifiera tredjelandsmedborgare, och för att bekämpa användningen av falska identiteter, ska fingeravtryck också ingå bland de kriminalregisteruppgifter som utbyts.

Bakgrund

Europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) inrättades 2012 på grundval av rådets rambeslut 2009/315/RIF och rådets beslut 2009/316/RIF. Det syftar till att EU:s medlemsstater sinsemellan på ett effektivt sätt ska kunna utbyta information om brottmålsdomar. Ecris intar en central roll i kommissionens prioritering rörande det gemensamma området för rättvisa och grundläggande rättigheter och den europeiska säkerhetsagendan (IP/15/4869), där en uttrycklig uppmaning ingår om att i Ecris ta med uppgifter om tredjelandsmedborgare för att effektivisera kampen mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism.

Nästa steg

Kommissionären Jourová kommer att lägga fram förslaget vid ett informellt rådsmöte (rättsliga och inrikes frågor) den 26 januari 2016. Förslaget kommer att diskuteras vidare av ministerrådet och Europaparlamentet. När lagstiftningsförfarandet har slutförts träder direktivet i kraft ett år efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen kommer noggrant att övervaka tillämpningen av det och bedöma hur effektivt det fungerar.

Läs mer

IP/16/87

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar