Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie stelt voor de uitwisseling van gegevens uit strafregisters over niet-EU-onderdanen te versterken

Straatsburg, 19 januari 2016

Vandaag heeft de Europese Commissie voorgesteld om de uitwisseling van gegevens uit strafregisters over onderdanen van derde lanen gemakkelijker te maken door het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) uit te breiden.

Vandaag heeft de Europese Commissie voorgesteld om de uitwisseling van gegevens uit strafregisters over onderdanen van derde lanen gemakkelijker te maken door het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) uit te breiden. Dit is een van de belangrijke maatregelen van de Europese veiligheidsagenda, die gericht is op een betere samenwerking tussen de nationale autoriteiten bij de bestrijding van terrorisme en andere vormen van ernstige grensoverschrijdende criminaliteit. Dit initiatief zal ervoor zorgen dat het ECRIS, dat reeds op grote schaal wordt gebruikt voor de uitwisseling van gegevens uit strafregisters over EU-burgers, maximaal kan worden benut.

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: "De aanslagen in Parijs in november hebben bevestigd dat er dringend behoefte is aan sterkere en vlottere justitiële samenwerking in de hele EU. Het ECRIS is een belangrijk middel om grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden, aangezien de lidstaten daarmee informatie kunnen uitwisselen over eerdere veroordelingen overal in de EU. Vandaag stellen wij voor dit instrument uit te breiden om te zorgen voor gemakkelijker toegang tot veroordelingen van niet-EU-onderdanen. Rechters, openbare aanklagers of de politie zullen beter uitgerust zijn voor samenwerking op EU-niveau, die de veiligheid van alle burgers in de hele EU zal waarborgen. Door het opnemen van vingerafdrukken van niet-EU-onderdanen zullen we over een sterk instrument beschikken om het gebruik van een valse identiteit aan te pakken."

Met het ECRIS, dat in 2012 is opgericht, kunnen de nationale rechterlijke autoriteiten informatie over eerdere strafrechtelijke veroordelingen in andere lidstaten verkrijgen, hetzij ten behoeve van gerechtelijke procedures, hetzij ten behoeve van andere doelen, zoals strafrechtelijk onderzoek. Dit maakt een snelle en efficiënte uitwisseling van informatie tussen nationale autoriteiten mogelijk, en draagt bij tot een betere preventie en bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme. Momenteel versturen de lidstaten via het ECRIS ongeveer 288 000 verzoeken per jaar over eerdere strafrechtelijke veroordelingen in de EU.

Als onderdeel van de Europese veiligheidsagenda onderneemt de Commissie stappen voor de aanpassing aan nieuwe en zich ontwikkelende bedreigingen door ervoor te zorgen dat strafrechtelijke veroordelingen van onderdanen van derde landen die in de EU worden veroordeeld, gemakkelijk in het ECRIS kunnen worden geraadpleegd. Dit zal zorgen voor een doeltreffende uitwisseling van gegevens uit strafregisters, zowel over EU-burgers als over niet-EU-burgers, hetgeen de volgende voordelen oplevert:

  • meer veiligheid voor alle burgers in de hele EU: een betere uitwisseling van informatie tussen de nationale autoriteiten zal bijdragen tot betere en snellere bestrijding van criminele en terroristische activiteiten, zodat de veiligheid van burgers in de hele EU beter wordt gewaarborgd.
  • stimulering en verbetering van justitiële samenwerking: de vereenvoudiging van zoekopdrachten naar gegevens uit het strafregister over niet-EU-onderdanen zal nationale autoriteiten aanmoedigen om meer gebruik te maken van het ECRIS.
  • kostenbesparingen en meer efficiëntie: doordat in het ECRIS ook een index van gegevens uit de strafregisters over niet-EU-onderdanen wordt opgenomen, zullen lidstaten die op zoek zijn naar eerdere strafregistergegevens over niet-EU-onderdanen, niet langer naar alle lidstaten verzoeken hoeven te sturen. Dit verlaagt de kosten en administratieve lasten voor nationale autoriteiten. Niet-EU-onderdanen zullen zo ook gemakkelijker kunnen aantonen dat zij een blanco strafblad hebben (bv. met het oog op werk).
  • betere identificatie door de uitwisseling van vingerafdrukken: om het hoofd te bieden aan de eventuele moeilijkheden om onderdanen van derde landen correct te identificeren en om het gebruik van een valse identiteit te bestrijden, zullen vingerafdrukgegevens deel uitmaken van de uitgewisselde informatie uit de strafregisters.

Achtergrond

Het Europees Strafregister Informatiesysteem "ECRIS" werd in 2012 opgericht op basis van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad en Besluit 2009/316/JBZ van de Raad. Het heeft als doel een doeltreffende uitwisseling van informatie tussen lidstaten mogelijk te maken wat strafrechtelijke veroordelingen in de EU betreft. Het ECRIS is een van de belangrijkste onderdelen van de door de Commissie gestelde prioriteit van een gemeenschappelijke ruimte van justitie en grondrechten, en van de Europese veiligheidsagenda (IP/15/4869), waarin expliciet wordt gepleit voor het uitbreiden van het ECRIS tot niet-EU-onderdanen om de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme te verbeteren.

Volgende stappen

Commissaris Jourová zal het voorstel presenteren op de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 26 januari 2016. Het voorstel zal dan verder worden besproken door de Raad van Ministers en het Europees Parlement. Zodra het wetgevingsproces is voltooid, zal de richtlijn één jaar na de bekendmaking in het Publicatieblad in werking treden. De Commissie zal nauwlettend toezien op de toepassing ervan, om de doeltreffendheid ervan te evalueren.

Meer informatie

 

IP/16/87

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar