Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

EUROPOS KOMISIJA Komisija siūlo veiksmingiau keistis ne ES piliečių teistumo informacija

Strasbūras, 2016 m. sausio 19 d.

Šiandien Europos Komisija pasiūlė patobulinti Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS) siekiant palengvinti keitimąsi ne ES piliečių teistumo informacija Europos Sąjungoje.

Šiandien Europos Komisija pasiūlė patobulinti Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS) siekiant palengvinti keitimąsi ne ES piliečių teistumo informacija Europos Sąjungoje. Šis pasiūlymas – svarbi Europos saugumo darbotvarkės įgyvendinimo priemonė, kuria siekiama pagerinti nacionalinių institucijų bendradarbiavimą kovojant su terorizmu ir kitais sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais. Ši iniciatyva leis iki galo išnaudoti visą ECRIS sistemos, kuri jau yra plačiai naudojama keičiantis ES piliečių teistumo informacija, potencialą.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová kalbėjo: „Lapkričio išpuoliai Paryžiuje parodė, kad visoje ES reikia kuo greičiau užtikrinti patikimesnį ir sklandesnį teisminį bendradarbiavimą. ECRIS yra svarbi priemonė kovojant su tarpvalstybiniais nusikaltimais – per šią sistemą valstybės narės keičiasi informacija apie ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius, priimtus bet kurioje ES šalyje. Šiandien siūlome šią priemonę patobulinti ir supaprastinti prieigą prie informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius ne ES šalių piliečiams. Teisėjams, prokurorams ir policijos pareigūnams bus lengviau bendradarbiauti su kolegomis visoje Europos Sąjungoje, o tai užtikrins visų ES piliečių saugumą. Į sistemą įtraukę ir ne ES piliečių pirštų atspaudus, turėsime patikimą priemonę užkirsti kelią suklastotos tapatybės naudojimui“.

2012 m. sukurta ECRIS sistema leidžia nacionalinėms teisminėms institucijoms gauti informacijos apie ankstesnius kitose valstybėse narėse priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, jei jos reikia teismo procesui ar kitiems tikslams, pavyzdžiui, baudžiamajam tyrimui. Ši priemonė suteikia galimybę nacionalinėms institucijoms greitai ir veiksmingai keistis informacija ir padeda stiprinti tarpvalstybinio nusikalstamumo ir terorizmo prevenciją ir kovą su jais. Šiuo metu per ECRIS valstybės narės kasmet išsiunčia maždaug 288 000 prašymų pateikti informacijos apie ankstesnius Europos Sąjungoje priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius.

Per ECRIS užtikrindama lengvą prieigą prie ES priimtų apkaltinamųjų nuosprendžių trečiųjų šalių piliečiams, Komisija įgyvendina Europos saugumo darbotvarkę, siekdama prisitaikyti prie naujų ir greitai kintančių grėsmių. Bus keičiamasi tiek ES piliečių, tiek ne ES piliečių teistumo informacija, o dėl to:

  • padidės visos ES piliečių saugumas. Aktyvesnis nacionalinių institucijų keitimasis informacija padės geriau ir greičiau kovoti su nusikalstamumu ir terorizmu, o tai padidins saugumą visoje ES;
  • teisminis bendradarbiavimas taps aktyvesnis ir veiksmingesnis. Paprastesnė ne ES piliečių teistumo informacijos paieška skatins nacionalines institucijas aktyviau naudotis ECRIS;
  • sumažės sąnaudos ir padidės efektyvumas. Į ECRIS sistemą įtraukus ne ES šalių piliečių teistumo sąvadą, valstybėms narėms, ieškančioms ne ES piliečio ankstesnio teistumo informacijos, nebereikės kiekvienai valstybei narei siųsti atskiro prašymo. Dėl to sumažės nacionalinių institucijų išlaidos ir administracinė našta. Be to, ne ES šalių piliečiams bus paprasčiau įrodyti, kad jie nebuvo nuteisti (pavyzdžiui, darbinantis);
  • dėl keitimosi pirštų atspaudais bus lengviau nustatyti asmens tapatybę. Kad kiltų mažiau sunkumų teisingai nustatant trečiųjų šalių piliečių tapatybę ir kovoti su suklastotos tapatybės atvejais, per ECRIS bus keičiamasi ir pirštų atspaudų duomenimis.

Pagrindiniai faktai

Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS) sukurta 2012 m. remiantis Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/315/TVR ir Tarybos sprendimu 2009/316/TVR. Šios sistemos tikslas – užtikrinti veiksmingą valstybių narių keitimąsi informacija apie Europos Sąjungoje priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius. ECRIS – vienas svarbiausių elementų vykdant Komisijos prioritetą kurti bendrą teisingumo ir pagrindinių teisių erdvę ir įgyvendinant Europos saugumo darbotvarkę (IP/15/4869), kurioje aiškiai nustatytas tikslas įtraukti į ECRIS ir ne ES piliečius, nes tai leis geriau kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir terorizmu.

Tolesni veiksmai

Komisijos narė V. Jourová pasiūlymą pateiks neoficialiame Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje 2016 m. sausio 26 d. Po to jis bus svarstomas Ministrų Taryboje ir Europos Parlamente. Užbaigus teisėkūros procedūrą, Direktyva įsigalios po vienų metų nuo jos paskelbimo Oficialiajame leidinyje. Komisija atidžiai stebės Direktyvos taikymą ir vertins jos veiksmingumą.

Daugiau informacijos

IP/16/87

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar